Strategian ja palkitsemisen yhteensovittaminen uudistumisen ja kilpailukyvyn mahdollistajana

Hanketiedot

Hankenumero
112114

Hakija
Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu

Toteuttaja
Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu BIT-tutkimuskeskus

Lisätietoja
Matti Vartiainen
matti.vartiainen@aalto.fi

Toteutusaika
1.8.2012 - 30.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
24.9.2012
103 000 euroa

Kokonaiskustannukset
140 400 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2013

Tiivistelmä

Tutkimushankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä strategian ja palkitsemisen yhteyksistä. Vaikka aikaisemman tiedon perusteella näyttää siltä, että organisaatioiden kannattaa tavoitella tiivistä yhteyttä strategian ja palkitsemisen välillä, ei strategiaprosessin ja palkitsemisjärjestelmän kohtaamisesta käytännössä kuitenkaan ole riittävästi ymmärrystä. Hankkeessa tutkitaan sitä, miten strategian ja palkitsemisen yhteys näyttäytyy organisaation eri toimijoille.

Laadullisen tutkimusotteen tutkimus toteutetaan haastattelemalla asiantuntijoita, jotka tekevät työtä strategian ja/tai palkitsemisen kanssa organisaatiossa (esim. asiantuntijana tai konsulttina). Kiinnostuksen kohteena on, millaisena strategian ja palkitsemisen yhteensovittaminen näyttäytyy näissä eri rooleissa toimivien näkökulmista ja miten erilaiset organisaation käytännöt edistävät tai ehkäisevät yhteensopivuuden toteutumista.

Käytännön työelämälle hanke tuottaa lisäarvoa tunnistamalla esteitä ja mahdollisuuksia strategian ja palkitsemisen yhteensovittamisessa. Eri toimijoiden aiheeseen liittyvien samankaltaisten ja erilaisten perusteluiden näkyväksitekeminen luo uusia vuoropuhelun mahdollisuuksia strategian ja palkitsemisen tekijöiden välille. Nämä havainnot raportoidaan kotimaisessa ammattilehdessä ja Palkitsemisen tutkimusohjelman www-sivujen kautta. Tieteelliseen keskusteluun osallistutaan konferenssiesitelmän ja lehtiartikkelin kautta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Matti Vartiainen

Tiedote

Uutta tietoa strategian ja palkitsemisen yhteensovittamisesta

30.9.2013

Strategian ja palkitsemisen yhteensovittaminen on yrityksen
menestyksen kannalta tärkeä perusasia. Strategiaa ja palkitsemista
tulkitaan kuitenkin monin tavoin, mikä tekee niiden välisen suhteen
varsin moniulotteiseksi. Työsuojelurahaston tukemassa tutkimuksessa
tarkasteltiin näiden yhteensovittamistyötä.

Perinteisesti strategian ja palkitsemisen yhteyden ajatellaan
rakentuvan järjestelmien yhteensovittamisen kautta.
Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun BIT-keskuksen tekemässä
tutkimuksessa havaittiin, että strategiatyötä ja palkitsemistyötä
tekevien yhteistyötä hankaloittavat hierarkiaerot ja erilaiset
näkökulmat. Tässä hankkeessa etsittiin suomalaista näkökulmaa
strategian ja palkitsemisen yhdistämiseen.

Yhteisen kielen kautta voidaan luoda yhteinen ajattelutapa
siitä, millaista strategian ja palkitsemisen yhteensovittamistyö
juuri meidän organisaatiossa on. Tarvittava dialogi voi syntyä
erilaisten työpaikkakohtaisten käytäntöjen kautta.

Strategiatyön ja palkitsemistyön kohtaamisesta on
kirjallisuudessa keskusteltu HR:n strategisen kumppanuuden kautta,
mutta yhteistyötä HR:n ja strategian tekijöiden välillä ei ole
aiemmin käsitelty.

Tutkijat toteavat, että kun tarkastellaan yhteensovittamista
käytännön tekemisen tasolla, organisaation käytäntöjen merkitys
korostuu. Tätä näkökulmaa ei ole riittävästi huomioitu aiemmassa
strategiaa ja palkitsemista käsittelevässä kirjallisuudessa.

Esteiden tunnistaminen tärkeä osa onnistumista

Syksyllä 2012 toteutettuun Aalto-yliopiston ”Organisaatioiden
palkitsemisjärjestelmät” -kurssiin yhdistettiin aineiston keruuta
hanketta palvelevaan esitutkimukseen. Opiskelijoiden kurssilla
tekemät harjoitustyöt testasivat ja terävöittivät tutkimusasetelmaa
ja kysymyksenasetettelua. Näin teema saatiin kytkettyä
Aalto-yliopiston opetukseen.

Hankkeessa oli mukana 24:n yrityksen asiantuntijoita ja
konsultteja, jotka tekevät työtä tämän asian parissa. Kaikkiaan
aiheesta tehtiin 33 haastattelua. Opiskelijat tekivät aiheesta
kirjalliset arvionsa omien case-tutkimustensa pohjalta.

Hankkeen loppuraportissa kuvataan tapoja ja käytäntöjä, joiden
kautta strategian ja palkitsemisen yhteyttä voidaan työpaikoilla
luoda tai vahvistaa. Olennaista on oppia tunnistamaan esteet, jotka
vaikeuttavat strategian ja palkitsemisen yhdistämistä.
Loppuraportissa esitetään myös kysymyksiä pohdittavaksi
työpaikoilla strategian ja palkitsemisen yhteensovittamisen
tiimoilta.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Ikävalko Heini, Hakonen Anu, Vartiainen Matti. 2014. Strategian ja palkitsemisen yhteensovittaminen. Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos. TIEDE + TEKNOLOGIA 3/2014 ISBN 978-952-60-5571-8 (electronic) ISBN 978-952-60-5570-1 (printed) ISSN 1799-4888 (electronic) ISSN 1799-487X (printed) ISSN-L 1799-487X http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-5571-8 Avaa