Strategisen hyvinvoinnin johtaminen

Hanketiedot

Hankenumero
114452

Hakija
Guy Ahonen

Toteuttaja
Guy Ahonen

Lisätietoja
Guy Ahonen
guy.ahonen@professori.fi

Toteutusaika
1.1.2015 - 30.4.2015

Työsuojelurahaston päätös
31.10.2014
5 100 euroa

Kokonaiskustannukset
5 100 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2015

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa kirja strategisen hyvinvoinnin johtamisesta (SHJ).

Hanke perustuu vuodesta 2009 tehtyyn Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa kyselyyn, jolla on vuosittain noin 400 yritykseltä saatu tiedot työhyvinvoinnin johtamisen tilasta. Kysely on toteutettu strukturoituna satunnaistettuna puhelinhaastatteluna, jonka avulla on kartoitettu maamme keskeiset toimialat ja kaikki yrityskoot. Selvitysten perusteella on olut mahdollista tehdä kokonaisarvio strategisen hyvinvoinnin johtamisen tilasta Suomessa.

Strategisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan sitä osaa henkilöstön hyvinvoinnista, jolla on merkitystä organisation tuloksellisuuden kannalta.

SHJ jakaantuu neljään osakokonaisuuteen: (1) hyvinvoinnin strateginen perusta, (2) hyvinvointi johdon toiminnoissa, (3) esimiestyö ja HR:n toiminnot sekä (4) työhyvinvoinnin tukitoiminnot. Nämä toiminnot on pisteytetty niin että maksimiarvo on 100. Vuosittain on myös selvitetty rahalliset panostukset SHJ:n eri osatekijöihin. Vuosittaiset selvitykset on raportoitu erillisjulkaisuina, joiden painopiste on ollut empiirinen.

Nyt tekeillä olevassa kirjassa kuvataan ilmiön teoreettinen perusta ja esitellään onnistuneita tapausesimerkkejä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Guy Ahonen

Tiedote

Tarjolla miljardien tuottavuuspotentiaali

30.4.2015

Keppiä vai porkkanaa paljon puhutun tuottavuusloikan
saavuttamiseksi? Kipeitä leikkauksia vai panostusta
työhyvinvointiin ja henkilöstötuottavuuteen?

Myönteisen lähtökohdan tarjoavat
Ossi Aura ja
Guy Ahonen tuoreessa kirjassaan Strategisen
hyvinvoinnin johtaminen. Kirja osoittaa, että työhyvinvoinnin
johtaminen on osa menestyvän organisaation tuottavuuden
johtamista.

Kirjoittajat ovat laskeneet, että henkilöstötuottavuutta
kehittämällä suomalaisen työn tuottavuutta voidaan nostaa
merkittävästi. He päätyvät yhdeksän miljardin euron
kasvupotentiaaliin yksityisellä sektorilla. Toisaalta
työhyvinvoinnin puutteiden korjaamisella voidaan säästää reilun
miljardin verran. Nämä yhdessä edesauttaisivat suuresti Suomen
kaipaamaa tuottavuusloikkaa.

Koko kansantalouden tasolla potentiaaliset hyödyt ovat jopa
huomattavasti suuremmat.

Motivaatio, osaaminen ja työkyky uudelle
asteelle

Kirjoittajat määrittelevät strategisen hyvinvoinnin
seuraavasti:

”Strateginen hyvinvointi (SH) on se osa työhyvinvointia, jolla
on merkitystä organisaation tuloksellisuuden kannalta. Strategisen
hyvinvoinnin johtaminen (SHJ) kattaa kaikki ne yrityksen tai muun
organisaation toiminnot, joilla vaikutetaan strategiseen
hyvinvointiin. Näitä ovat strateginen johtaminen,
henkilöstöjohtaminen, esimiestoiminta ja työterveyshuolto.”

Strateginen hyvinvointi edistää henkilöstötuottavuutta.
Konkreettisesti se tarkoittaa työntekijöiden motivaation, osaamisen
ja työkyvyn viemistä uudelle asteelle.

Työyhteisössä strateginen hyvinvointi näkyy hyvänä johtajuutena
ja tasa-arvoisena, toisia kunnioittavana työyhteisön toimivuutena.

Pohjana laaja tutkimusaineisto

Kirja osoittaa laajan aineiston valossa, että työhyvinvoinnin
systemaattinen johtaminen tuo yritykselle selvää rahaa samalla, kun
se edistää henkilöstön työkykyä ja jaksamista.

Kirjan tieteellinen pohja perustuu vuosina 2009–2014 tehtyjen
Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa -tutkimuksen tuloksiin.
Tutkimukset ovat pureutuneet yritysjohdon, esimiesten ja
asiantuntijoiden rooliin työhyvinvoinnin kehittämisessä, minkä
pohjalta kirjoittajat ovat kehittäneet strategisen hyvinvoinnin
mallia.

Askelmerkit hyvinvointiohjelmaa varten

Kirja käy läpi strategisen hyvinvoinnin kokonaisuuden
rakentamisen organisaatiossa. Nykytilan kartoituksesta edetään eri
toimijoiden vastuisiin ja tehtäviin.

Erityisesti paneudutaan muun muassa tavoitteiden asettamiseen,
mittareihin ja vaikuttavuuden analysointiin.

Lukija saa ohjeiston, jonka avulla voidaan rakentaa kattava
organisaation tuottavuutta tukeva strategisen hyvinvoinnin
ohjelma.

Hyvän johtamisen esimerkkeinä kirja esittelee erilaisten
organisaatioiden saavutuksia: mukana ovat Atria Suomi, Evira,
Herman Andersson Oy, Lemonsoft Oy ja Tampereen kaupunki.

Pitkä kokemus työhyvinvoinnin alueelta

Kirjoittajilla on pitkä kokemus strategisen hyvinvoinnin ja
työhyvinvoinnin alueelta.

Filosofian tohtori, liikuntatieteiden lisensiaatti Ossi Aura on
vuodesta 2008 alkaen toiminut strategisen hyvinvoinnin tutkijana,
kehittäjänä ja konsulttina muun muassa Excenta Oy:ssä ja
Terveystalossa.

Kauppatieteiden tohtori Guy Ahonen toimii tutkimusprofessorina
Työterveyslaitoksella. Hänen tutkimustoimintansa on painottunut
henkilöstötalouteen ja erityisesti työhyvinvoinnin taloudellisiin
vaikutuksiin.

Kirjan kustansi Talentum Pro, ja se julkistettiin tammikuussa
2016. Työsuojelurahasto tuki molempien kirjoittajien työskentelyä
stipendillä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Myynti Talentumshop https://www.talentumshop.fi/strategisen-hyvinvoinnin-johtaminen.html

Kirja

Ossi Aura, Guy Ahonen. 2016. Strategisen hyvinvoinnin johtaminen. 234 s. Talentum Pro, Helsinki.

ISBN 978-952-14-2780-0

ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja)

ISBN 978-952-14-2782-4 (verkkokirja)