SujuKE – toiminnallinen verkkosivu

Hanketiedot

Hankenumero
190190

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Virpi Kalakoski
virpi.kalakoski@ttl.fi

Toteutusaika
1.5.2019 - 31.12.2019

Työsuojelurahaston päätös
8.3.2019
9 700 euroa

Kokonaiskustannukset
20 553 euroa

Tulokset valmistuneet
10.1.2020

Tiivistelmä

Aivotyön hyvät käytännöt -tietopankki ”SujuKE” hyödyntää Työterveysrahaston rahoittaman kognitiivisen ergonomian interventiotutkimuksen tausta- ja tulosaineistoa. Tuote tarjoaa työn ja työolosuhteiden muotoiluun kognitiivisen ergonomian näkökulman ja antaa pääsyn konkreettisiin aivotyötä sujuvoittaviin ratkaisuihin, joita ei ole aikaisemmin ollut näin laajasti koottuna ja saatavilla. Tavoitteena on parantaa kognitiivisen ergonomian tietämystä työpaikoilla ja helpottaa käytännön ratkaisuiden käyttöönottoa ja kehittämistä. Tuotteen kehitystyössä SujuKE tutkimuksessa rakennetut ja kokeillut konkreettiset aivotyön pelisäännöt tuotetaan toiminnalliseksi verkkosivustoksi, sisällöstä luodaan Suomen nykytyöelämässä tarvittavat tärkeimmät kieliversiot ja tuotteen julkaisemiseen liitetään pienimuotoinen viestintäkampanja. Valmiin tuotteen avulla käyttäjä (työntekijä, tiimi, esimies, työterveyshuolto, työn kehittäjätaho, päätöksentekijä) voi perehtyä itselleen tärkeimpiin kognitiivisen ergonomian osa-alueisiin ja valikoida omaan tilanteeseen sopivimmat aivotyötä sujuvoittavat käytännöt. Tuotteen odotetaan lisäävän tietämystä kognitiivisesta ergonomiasta sekä jalkauttavan aivotyön hyviä toimintatapoja työpaikkojen arkeen. Pidemmän aikavälin vaikutukset liittyvät työn sujuvoitumiseen sekä tarpeettoman aivokuorman vähenemiseen työpaikoilla eli tuote palvelee työn tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja työterveyden edistämistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Virpi Kalakoski

Tiedote

Häiriöt, keskeytykset ja tietotulva kuriin uuden tietopankin avulla

10.1.2020

Tiivistelmä

Aivotyö sujuvaksi -tietopankki tarjoaa konkreettisia pelisääntöjä, toimintamalleja ja hyväksi todettuja käytäntöjä kognitiivisten kuormitustekijöiden hallintaan ja sujuvamman aivotyön kehittämiseen. Tietopankin sisältö keskittyy häiriöihin, keskeytyksiin ja tietotulvaan. Tietopankki on tarkoitettu kaikille aivotyötä tekeville, kuten asiantuntijoille, esimiehille ja muille tietotyöläisille sekä työn kehittäjille ja työsuojelu- ja työterveystoimijoille. Tietopankkia voi hyödyntää yksilö- ja työyhteisötasolla tarpeettoman aivokuorman vähentämiseen sekä työn kehittämisen keskusteluissa. Tietopankki on saatavilla suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

Tausta

Tutkimusten perusteella häiriöt, keskeytykset ja tietotulva ovat keskeisiä kognitiivisia kuormitustekijöitä. Kognitiivisen ergonomian keinoin näitä tekijöitä voidaan hallita siten, että tarpeeton kognitiivinen kuorma vähenee ja työn sujuvuus ja hyvinvointi kohenevat. Tavoitteena oli laatia maksuton tietopankki, jonka sisältö vastaa suomalaisen työelämän tarpeeseen saada kognitiivisen ergonomian perustietoa sekä hyviä käytännön keinoja kaikkien ulottuville.

Aineisto

Tietopankkia laadittaessa hyödynnettiin SujuKE – Sujuvuutta työhön kognitiivisella ergonomialla -interventiotutkimuksen taustakirjallisuutta, menetelmiä ja kognitiivisen ergonomian ratkaisuja. SujuKE-hankkeessa mukana olleiden organisaatioiden työpajoissa kehitettiin yhdessä työntekijöiden kanssa hyviä käytäntöjä häiriöiden, keskeytysten ja tietotulvan hallintaan ja niitä otettiin työpaikoilla käyttöön tutkimusintervention aikana. Tietopankissa olevat keinot on muokattu tästä aineistosta.

Menetelmät

Kognitiivisen psykologian ja ergonomian tutkimukset osoittavat, että häiriöt, keskeytykset ja tietotulva heikentävät vaativien tehtävien suorittamista ja altistavat kognitiivisille virheille työssä. Nämä olosuhteet ovat yhteydessä työn sujuvuuteen ja työterveyteen ja lisäksi työn tuottavuus ja työhyvinvointi kytkeytyvät ja vaikuttavat toisiinsa. Työn muokkauksella ja hyvillä käytännöillä voidaan parantaa työn sujuvuutta ja hyvinvointia työssä.

Tulokset

Aivotyö sujuvaksi -tietopankki sisältää lyhyet tieto-osiot kognitiivisesta ergonomiasta sekä keskeisistä kognitiivisista kuormitustekijöistä, joita ovat häiriöt, keskeytykset ja tietotulva. Kahdella lyhyellä kyselyllä voi rajata itselle keskeiseen teemaan. Konkreettiset ratkaisut on jäsennetty otsikoiden alle, mikä auttaa löytämään itselle olennaiset käytännön keinot. Joka teemassa ratkaisut on kiteytetty myös huoneentauluksi, jonka voi tulostaa muistuttajaksi tai omien ratkaisuiden pohjaksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työyhteisöt tarvitsevat konkreettisia keinoja, jotta aivotyö sujuu ja työ on tuloksellista ja terveellistä. Aivotyö sujuvaksi -tietopankin teemat perustuvat tutkimustietoon ja käytännön ratkaisut on kehitetty ja kokeiltu suomalaisilla työpaikoilla. Tietopankkia voi hyödyntää yksilö- ja työyhteisötasolla tarpeettoman aivokuorman vähentämiseen sekä työn kehittämisen keskusteluissa. Käyttömahdollisuuksia laajentaa saatavuus yleisillä suomalaisten organisaatioiden työkielinä englanniksi ja ruotsiksi

Aineisto

Kirsi Luokkala, Pekka Laine, Eero Nukari, Vilja Rydmanja Virpi Kalakoski. Loppuraportti: 190190 ’SujuKE -toiminnallinen verkkosivu. 31.12.2019. Avaa