Sujuva työ – palkitsemista ja hyvinvointia

Hanketiedot

Hankenumero
115496

Hakija
Palkkataito Oy

Toteuttaja
Palkkataito Oy

Lisätietoja
Jukka Tiihonen
jukka.tiihonen@palkkataito.fi

Toteutusaika
1.10.2015 - 31.5.2016

Työsuojelurahaston päätös
17.11.2015
21 100 euroa

Kokonaiskustannukset
42 225 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2016

Tiivistelmä

Sujuva työ – palkitsemista ja hyvinvointia -tuotteistushankkeen tavoitteena on kehittää pienille ja keskisuurille työpaikoille toimiva konsepti tuottavuuden, palkitsemisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on yhdistää teoreettinen tutkimus ja hankkeen osallistujien käytännön kokemus kehittämistyöstä toimivaksi konseptiksi.

Sujuva työ -kehittämiskonseptin osina ovat analyysityökalut sekä kehittämistyökalut. Analyysityökalujen avulla on tarkoitus selvittää työpaikan palkitsemisen ja työhyvinvoinnin tilanne yrityksessä. Analyysin lopputuloksena yritys saa suosituksen palkitsemisen, työhyvinvoinnin ja samalla myös tuottavuuden kehittämiskohteista. Kehittämistyökalujen avulla yritys voi lähteä kehittämään valittuja kohteita konsultin avustamana. Kehittämistyön toteutuksessa huomioidaan yhteistoiminta henkilöstön kanssa.

Tämän hankkeen tavoitteena on dokumentoida kehittämiskonsepti ja siihen kuuluvat konsultointityökalut, jotta palkkauksen ja palkitsemisen kehittämistyötä on mahdollista toteuttaa yhteishankkeina ja lisensoida myös muiden konsulttien käyttöön. Kehittämiskonsepti rakennetaan ottaen huomioon yrityksen, asiakkaan, prosessien ja henkilöstön näkökulmat luoden mahdollisimman hyvä perusta työn sujuvuuden, motivaation ja työhyvinvoinnin parantumiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jukka Tiihonen

Tiedote

Uusi konsepti sujuvoittaa työtä

31.5.2016

Sujuva työ – palkitsemista ja hyvinvointia -tuotteistushanke loi hyvän konseptin pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön. Konseptissa työn tuottavuus, palkitsevuus ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä, mikä edistää kaikkien osa-alueiden toteutumista.

Hanke lähti liikkeelle havainnoista, että tuottavuutta, palkitsemista ja työhyvinvointia yritetään usein kehittää toisistaan irrallisina osa-alueina. Tämä johtaa harvoin hyvään lopputulokseen. Työn tuottavuudella ja työhyvinvoinnilla on selvä yhteys. Käytännön työelämässä ja myös useissa tutkimuksissa on todettu, että työn sujuvuus ja tuottavuus vaikuttavat positiivisesti ihmisten kokemaan työhyvinvointiin.

Palkitsemisen, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin välistä yhteyttä koskevaa tutkimustietoa on tuotettu pääasiassa isoissa organisaatioissa. Tätä ohjelmaa pilotointiin kolmessa keskisuuressa yrityksessä.

Henkilöstö mukaan työn kehittämiseen

Kehittämisohjelmassa on kolme vaihetta. Ensimmäisessä eli selvitysvaiheessa määritellään työpaikan kehittämistyön kohteet ja valmiudet tuottavuuden parantamiselle.

Aluksi tutustutaan organisaation tilanteeseen, täsmennetään toiminnan ongelmat, tuotannon ja toiminnan poikkeamat, hukkaa aiheuttavat tekijät sekä niiden kustannukselliset ja toiminnolliset haittavaikutukset.

Analyysityökalujen avulla on tarkoitus selvittää työpaikan tuottavuuden, palkitsemisen ja työhyvinvoinnin tilanne henkilöstökyselyllä, havainnoimalla ja avainhenkilöiden haastatteluilla.

Kun kehittämiskohteet on määritelty, hankkeelle voidaan asettaa tavoitteet, aikataulu ja varata tarvittavat resurssit. Kehittämishankkeelle laaditaan projektisuunnitelma.

Toisessa vaiheessa varsinainen kehittämistyö tehdään työntekijöiden ja työnantajan edustajien yhteisissä kehittämisryhmissä. Kehittämisen kohteena voivat olla työpaikan tuottavuus, palkitsemisjärjestelmä, esimiestoiminta tai työhyvinvointi.

Kehittäminen ja konsultointi työpaikalla toteutetaan osallistamalla henkilöstöä ja henkilöstön edustajia. Kehittämistyötä tehdään työntekijöiden ja työnantajan edustajien yhteisissä kehittämisryhmissä.

Sujuva työ on hyvin suunniteltua

Ohjelman tavoitteena on saada päivittäinen työ sujuvaksi toimintatapoja, tuottavuutta, palkitsemista tai työnhyvinvointia kehittämällä. Suunnittelemattomuus ja turha byrokratia tekevät kaikkien elämän hankalaksi. Sujuva työ tarkoittaa tehokkuutta, viihtyvyyttä ja työturvallisuutta.

Sujuva työ – palkitsemista ja hyvinvointia -tuotteistushankkeessa syntyviä kehittämiskonsepteja käytetään Palkkataito Oy:n ja Suomen Osaamistalo Oy:n konsultointiliiketoiminnassa.

Konsepteja on mahdollista lisensoida myös muiden konsulttien käyttöön kehittämiskumppaneiden verkostoissa.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Jukka Tiihonen, Pauli Juuti, Jari Laine, Harri Mähönen, , Palkkataito Oy, 2016,   ISBN 978-952-68188-2-5 (PDF) Avaa

Sujuva työ vie hyvään kierteeseen. Telma-lehti 4-2016. https://telma-lehti.fi/sujuva-tyo-vie-hyvaan-kierteeseen