Sukupuoli ja osaaminen – Miten osaamista ja asiantuntijuutta tuotetaan osana sukupuolta määrittäviä diskursseja? -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113207

Hakija
Mari Kupiainen

Toteuttaja
Mari Kupiainen

Lisätietoja
Mari Kupiainen
mari.kupiainen@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2013 - 31.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2013
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
26 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2014

Tiivistelmä

Ymmärrys sukupuolen merkityksestä työelämässä on 2000-luvun Suomessa yhä sukupuolisokeaa siltä osin, ettei riittävässä määrin tiedosteta, millaisiin ajattelu- ja toimintatapoihin sukupuoli kietoutuu. Samalla jää havaitsematta, että ammatillisten kvalifikaatioiden määrittely on sukupuolistunutta, koska tapa, jolla sukupuoli ymmärretään ohjaa käsityksiä naisten ja miesten osaamisesta. Väitöstyössä kysyn, miten sukupuoli liittyy osaamisen ja asiantuntijuuden määrittelyyn ja ketkä ovat osallisina sukupuolta koskevien ymmärrysten tuottamisessa? Tutkin sukupuolistumista organisatoristen ja tutkimuksellisten käytäntöjen viitekehyksessä, näissä konteksteissa muodostuneiden diskurssien vuorovaikutuksena ja tuloksena. Tutkimusaineistona ovat kahdessa suomalaisessa asiantuntijaorganisaatiossa tehdyt esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien naisten haastattelut (N=32). Tutkimuksessa yhdistyvät sukupuolentutkimus, työorganisaatioiden- ja työelämän tasa-arvotutkimus siten, että feminististä teoriaa hyödynnetään työelämän käytäntöjen tulkitsemiseen. Kiinnostuksen kohteena on, miten sukupuolta tuotetaan kulttuurisena kategoriana, kielellisten merkitysten ja toiminnan kautta sekä, mistä paikasta ja subjektipositiosta käsin tietoa tuotetaan. Analysoin haastattelupuheen sukupuolta jäsentäviä retorisia merkitystenantoja (diskurssianalyysi) ja sukupuolta jäsentäviä merkityksiä kulttuurisessa konteksteissaan (diskurssien analyysi). Tutkimustulokset ovat käytettävissä vuonna 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mari Kupiainen

Tiedote

Sukupuolen merkitys työelämässä yhä sokea piste

31.8.2014

Ymmärrys sukupuolen merkityksestä työelämässä on 2000-luvun
Suomessa yhä sukupuolisokeaa, todetaan tekeillä olevassa
väitöstutkimuksessa.

Tutkija
Mari Kupiaisen mukaan työelämässä ei tiedosteta
riittävässä määrin, millaisiin ajattelu- ja toimintatapoihin
sukupuoli kietoutuu. Samalla jää havaitsematta, että ammatillisten
kvalifikaatioiden määrittely on sukupuolistunutta, koska tapa,
jolla sukupuoli ymmärretään ohjaa käsityksiä naisten ja miesten
osaamisesta.

Tutkimuksessa kyytään, miten sukupuoli liittyy osaamisen ja
asiantuntijuuden määrittelyyn ja ketkä ovat osallisina sukupuolta
koskevien ymmärrysten tuottamisessa? Tutkimusaineistona ovat
kahdessa suomalaisessa asiantuntijaorganisaatiossa tehdyt naisten
haastattelut. Kiinnostuksen kohteena on, miten sukupuolta tuotetaan
kulttuurisena kategoriana, kielellisten merkitysten ja toiminnan
kautta sekä, mistä paikasta ja subjektipositiosta käsin tietoa
tuotetaan.

Tutkimus valmistunee vuoden 2015 aikana. Työsuojelurahasto tuki
tutkimusta stipendillä.

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Kupiainen Mari. 2019. Osaamisen sukupuoli – Miten asiantuntijuus rakentuu sukupuolta ja osaamista. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja – ser. C osa – tom. 472 Scripta – Lingua – Fennica – Edita Turku 2019

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7682-9