Suojele ääntäsi ja säilytä työkykysi!

Hanketiedot

Hankenumero
117178

Hakija
Helsingin kaupunki kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Toteuttaja
Helsingin kaupunki kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Lisätietoja
Hanna Linna
hanna.linna@hel.fi

Toteutusaika
1.6.2017 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2017
5 000 euroa

Kokonaiskustannukset
10 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään äänenhuoltoa ja sen merkitystä varhaiskasvatushenkilöstön, erityisesti leikkipuistoissa työskentelevien työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle. Äänenhuoltoon liittyvissä täydennyskoulutuksissa on tullut esiin erilaisia ääniongelmia ja osallistujilta sekä organisaatiolta noussut toive saada yksilöllistä ohjausta sekä materiaalia oman harjoittelun tueksi.

Hankkeen aikana toteutetaan äänianalyysi, jossa analysoidaan äänen laatu ja kestävyys sekä toteutetaan kohdehenkilöiden yksilölliset haastattelut. Asiantuntijana toimii Sara Rouvinen, uheviestinnän FM, vokologi, puheviestinnän, esiintymistaidon ja äänenkäytön valmentaja. Tavoiteena hankkeessa on että A) Varhaiskasvatusorganisaatio säästää sairaskustannuksissa, koska sairauspoissaolot vähenevät. Työntekijöiden työssä jaksaminen paranee sekä lasten ja hoitajien välinen vuorovaikutus kehittyy suotuisasti. B) Avustuksen turvin saadun tutkimushyödyn soveltaminen käytäntöön.

Kohteeksi otetaan kaksi ryhmää, jossa kummassakin on 10 henkilöä. Järjestetään 10 työpajaa, jotka toteutetaan puolen vuoden sisällä. Yhden työpajakerran kesto on 4 tuntia sisältäen äänenhuollon harjoituksia, henkilökohtaisen äänianalyysin ja haastattelun. Lopputuloksena on raportti, jonka perusteella luodaan soveltava äänenhuollon harjoitemateriaali . Materiaali jaetaan hankkeen osallistujille ja verkossa laajasti hyödynnettäväksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Linna

Tiedote

Suojele ääntäsi, säilytä työkykysi – äänenhuolto lisäsi varhaiskasvattajien hyvinvointia

31.12.2017

Parhaimmillaan äänenhuolto voi johtaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin paranemiseen. Näin kävi Helsingin varhaiskasvatuksen työntekijöille suunnatussa hankkeessa, jossa ennaltaehkäistiin ja korjattiin ääniongelmia. Suojele ääntäsi, säilytä työkykysi -valmennuksissa kehittyi myös lastenhoitajien ja lasten vuorovaikutus.

Kasvattajien työssä ääni on keskeinen työväline. Siksi Helsingin kaupungin hankkeessa kehitettiin äänenhuoltoa ja sen merkitystä varhaiskasvatushenkilöstölle. 

Suojele ääntäsi, säilytä työkykysi -hankkeessa kehitettiin äänenhuoltoa ja sen merkitystä Helsingin leikkipuistoissa työskentelevien työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle. 

– Äänenkäytön parantuessa myös työntekijöiden työssä jaksaminen koheni sekä lasten ja hoitajien välinen vuorovaikutus kehittyi suotuisammin, kertoo hankkeen tuloksista Helsingin leikkipuisto- ja iltapäivätoiminnan päällikkö Hanna Linna.

Lämmittelyä ja huuto seis!

Hankkeen myötä kaupungin leikkipuistontyötekijät oppivat suojelemaan ja käyttämään ääntään aiempaa paremmin. 

Valmennukseen osallistuneet työntekijät saivat käytännöllisiä ja toimivia harjoitteita, joista on hyötyä työssä ja arjessa. Esimerkiksi äänen lämmittelyharjoituksista tuli osa osallistujien työyhteisöjen päivää. Samoin osallistujat oppivat mm. minkälaista äänentuottoa tulisi välttää flunssassa. 

– Osallistujien äänenlaadussa tapahtui selvää kehittymistä, kuten narinan ja käheän äänen vähenemistä ja äänen kirkastumista, kertoo puheviestinnän FM, vokologi Sara Rouvinen Sanabox Oy:stä.

Kun osallistujat ymmärsivät, miten huutaminen voi rasittaa ääntä, he alkoivat välttää turhaa äänen voimistamista. Tällä oli myös positiivinen vaikutus lastenhoitajien ja lasten väliseen vuorovaikutukseen.

Linna korostaa, että ammattilaisten ohjaus äänenhuollossa on satsauksen arvoista. Siksi Helsingin leikkipuistoissa kiinnitetään jatkossa johdonmukaisemmin huomiota työntekijöiden äänen huoltoon.

Apuna harjoitukset ja äänianalyysit

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toteutti hankkeen Työsuojelurahaston kehittämisavustuksen tuella.

Valmennuskokonaisuuteen osallistui 17 Helsingin varhaiskasvatuksen työntekijää, suurin osa heistä työskenteli leikkipuistoissa.

Osallistujille järjestettiin kymmenen työpajaa, jotka sisälsivät äänenhuollon harjoituksia, henkilökohtaisen haastattelun ja äänianalyysin. Loppuraportin perusteella luotiin soveltava äänenhuollon harjoitemateriaali. Materiaali jaettiin hankkeen osallistujille ja verkossa laajasti hyödynnettäväksi. 

Tutkimustietoa kerättiin empiirisesti haastattelemalla osallistujia koulutuksen alussa ja lopussa. Ääninäytteiden avulla voitiin todentaa osallistujan äänenhuollon tiedostamisen ja äänenkäytön osaamisen kehittyminen. 

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Aineisto

Sara Rouvinen. Puheviestinnän FM, vokologi (Sanabox Oy). . Helsingin kaupunki. 2018. Avaa

Äänenhuolto toi hyvinvointia ja varmuutta varhaiskasvattajille. Tiedon sillan verkkosivusto. 11.6.2018. https://tiedonsilta.fi/aanenhuolto-toi-hyvinvointia-ja-varmuutta-varhaiskasvattajille/