Suomalaisista korkeakouluista valmistuneiden ulkomaalaisten kiinnittyminen Suomen työelämään

Hanketiedot

Hankenumero
116289

Hakija
Rolle Alho

Toteuttaja
Rolle Alho

Lisätietoja
Rolle Alho
rolle.alho@helsinki.fi

Toteutusaika
1.7.2016 - 30.6.2017

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
25 000 euroa

Tulokset valmistuneet
20.2.2020

Tiivistelmä

Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden määrän kasvu on globaali trendi, joka koskettaa myös Suomea. Suomalaisissa korkeakouluissa opiskelee noin 20 000 ulkomaalaista opiskelijaa ja määrä on ollut nopeassa kasvussa koko 2000-luvun. Tästä huolimatta vuonna 2011 Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneista ulkomaalaisista vain vajaa puolet työskenteli Suomessa vuosi valmistumisensa jälkeen (CIMO 2014). Loput olivat muuttaneet Suomesta pois tai jääneet maahan, mutta eivät olleet työllistyneet. Työllistyneitä oli vähän siihen nähden, että 70 % Suomeen opiskelemaan muuttaneista piti mahdollisuutta työskennellä Suomessa tärkeänä tekijänä opiskelumaata valitessaan (emt.). Tässä tutkimuksessa keskitytään niihin suomalaisista korkeakouluista valmistuneisiin ulkomaalaisiin opiskelijoihin, jotka ovat työllistyneet Suomeen. Tutkimus keskittyy niihin strategioihin, joiden avulla opiskelijat ovat onnistuneet työllistymään. Alustavasti työllistymiseen vaikuttavat strategiat jaetaan kahteen kategoriaan, joihin nivoutuvia strategioita etsitään tutkimusaineistosta (kategoriat eivät ole toisiaan poissulkevia): 1) Institutionaalisen tuen hyödyntäminen (esim. työvoimaviranomaisten ja korkeakoulujen työnvälitys- ja urapalvelut) 2) Sosiaalisten verkostojen hyödyntäminen Pääasiallisen tutkimusaineisto koostuu kohderyhmän laadullisista haastatteluista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Rolle Alho

Tiedote

Ulkomaisten korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia työllistymisestä Suomessa

20.2.2020

Tiivistelmä

Poliittiset päättäjät toivovat ulkomaalaisten opiskelijoiden jäävän Suomeen työskentelemään valmistuttuaan. On kuitenkin tiedossa, että esimerkiksi sosiaalisten verkostojen puute, suomen (tai ruotsin) kielen taidon puute ja syrjintä heikentävät heidän työllisyysmahdollissuuksiaan. Toisaalta on hyvin vähän tutkimusta niiden ulkomaisten opiskelijoiden työllistymiskokemuksista, jotka ovat onnistuneet työllistymään Suomeen. Tutkimukseni paikkasi tätä aukkoa. Haastattelin 31 eri aloja ja 17 maasta kotoisin olevaa opiskelijaa. Sen aineiston pohjalta kirjoitin artikkelin, joka on hyväksytty julkaistavaksi Nordic Journal of Working Life Studies:issa (2/2020). Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää työllistymiseen liittyvässä päätöksenteossa.

Lähtökohdat

Hanke liittyi aikaisempaan tutkimukseeni, ml. maahanmuuttoon liittyvään väitöskirja-aiheeseeni (väitös 2015, Turun yliopisto). Uutena ulottuvuutena oli kuitenkin ulkomaiset tutkinto-opiskelijjat suomalaisissa korkeakouluissa, ml. heidän työllistymisensä Suomessa. Tutkimuksessa hyödynnettiin sosiologisia teorioita liittyen työllistymiseen. Tavoite oli tuottaa uutta tietoa siitä, minkälaisia kokemuksia ulkomaisilla opiskelijoilla on liittyen pääsyyn Suomen työmarkkinoille.

Aineisto

Kyseessä oli henkilökohtainen apuraha, joten olin hankkeen ainoa tutkija.

Hankkeen ohjausryhmään kuului henkilöitä seuraavista organisaatioista: ammattikorkeakoulu Arcada, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, CIMO.

Hankkeen puitteissa olin yhteydessä (tai minuun otettiin yhteyttä) seuraaviin organisaatiohin: Opetushallitus (ml. ent. CIMO), TEM/Talentboost, Valtioneuvoston kanslia, Helsingin yliopisto

Menetelmät

Hanke perustui kirjallisuuskatsaukseen sekä 34 laadulliseen tutkimushaastatteluun. Haastattelin 31 eri maasta kotoisin olevaa Suomessa opiskellutta (tai lähellä valmistumista olevaa) henkilöä heidän kokemuksistaan työnhausta Suomessa. Lisäksi haastattelin kolme henkilöä eri organisaatiossa, jotka työskentelevät/ovat työskennelleet ulkomaisten opiskelijoiden työllistymiseen liittyvien kysymysten kanssa.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulokset julkaistaan kesäkuussa 2020 Nordic Journal of Working Life Studies:issa (nro. 2/2020). Hankkeessa tutkittiin niittä esteitä ja mahdollisuuksia, joita ulkomaiset opiskelijat kokivat pyrkiessään Suomen työmarkkinoille. Tutkmuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää sellaisissa toimissa, joiden avulla pyritään parantamaan ko. ryhmän mahdollisuuksia työllistyä Suomeen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti uutta tietoa ulkomaisten opiskelijoiden työllistymiskokemuksista Suomessa. Tuloksien avulla saatiin esimerkiksi uutta tietoa siitä miten -ja mitä kautta- ulkomaiset opiskelijat, jotka haluavat työllistyä Suomeen saavat työnhakuun liittyvää tietoa (mm. tietoa työpaikoista ja tehokkaista työnhakumenetelmistä).

Aineisto

Rolle Alho. Helsingin yliopisto. Suomalaisista korkeakouluista valmistuneiden ulkomaalaisten kiinnittyminen Suomen työelämään. Loppuraportti. 2020. Avaa