Suomalaisten nuorten uratavoitteet ja urapolut työmarkkinoiden alkuvuosina

Hanketiedot

Hankenumero
190022

Hakija
Filomena Parada

Toteuttaja
Filomena Parada

Lisätietoja
Filomena Parada
filomenaparada@gmail.com

Toteutusaika
1.6.2019 - 30.6.2020

Työsuojelurahaston päätös
13.2.2019
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
20.8.2020

Tiivistelmä

Nuoret ovat yksi eniten työelämän jatkuvista muutoksista kärsivistä ryhmistä. Muutokset pakottavat heidät sopeutumaan uudenlaisiin työ- ja uratyyppeihin. Työn murrokseen liittyvän kasvavan epävarmuuden takia nuorten on yhä vaikeampaa suunnitella ja toimia aktiivisina toimijoina, kun he tekevät päätöksiä ja käsittelevät työhön liittyviä siirtymiä ja tapahtumia. Tavoitteet ovat lopullisia päämääriä tai prosesseja, joita yksilöt pyrkivät saavuttamaan (esim. työn etsiminen tai työpaikan vaihtaminen) ja ne heijastavat toimijan käyttäytymiseen liittyviä merkityksiä ja yleisiä aikomuksia. Tavoitteena on ymmärtää (1) miten uratavoitteiden rakentamiseen liittyvät prosessit ovat yhteydessä urapolkuihin, joita nuoret rakentavat itselleen uran alkuvuosina Suomessa, ja (2) missä määrin tällaiset prosessit edistävät nuorten toimijuutta, heidän sopeutumistaan työelämään ja urahallintataitoja. Tutkimus perustuu yhdistelmämenetelmiin. Siinä yhdistyvät sisällönanalyysimenetelmät ja monimutkainen pitkittäismallinnus, joka tehdään Mplus-tilasto-ohjelmalla. Aineistona käytetään kahta olemassa olevaa laajaa ja systemaattisesti kerättyä pitkittäisaineistoa FinEdu- ja HELS-tutkimuksista. Tutkimustulokset antavat tietoa siitä, miten ja miksi toisten nuorten tavoitteet ovat kauaskantoisia ja linkittyvät elinikäisen kestävän uran kehittämiseen ja toisen ei.

Hankkeen vastuuhenkilö

Filomena Parada

Tiedote

Suomalaisten nuorten uratavoitteet ja urapolut työmarkkinoiden alkuvuosina

20.8.2020

Tiivistelmä

Hanke keskittyi uratavoitteiden rakentumisen prosesseihin sekä miten ne vaikuttavat nuorten toimijuuteen ja uran sääntelyyn työuran alussa. Analysoimme Finnish Educational Transition (FinEdu) -tutkimuksen aineistoa monimenetelmällisesti. Käytimme latentteja muutosmalleja uratavoitteiden arviointien ja nuorten työllisyystilanteiden yhteyksien analyysiin sekä sisällönanalyysiä nuorten tavoitteiden osa-alueiden ja ominaisuuksien analyysiin. Siirtymä pois työelämästä oli ainoa muutostyyppi, joka aiheutti muutoksia uratavoitteeseen sitoutumisessa, etenemisessä ja stressissä. Työllisyyteen liittyvät tavoitteet, etenkin pätevyyttä vastaavan työn varmistaminen, talous ja tasapaino työn ja muun elämän välillä olivat nuorten päätavoitteiden joukossa

Lähtökohdat

Nuoret kohtaavat vähemmän lineaarisen tai ennakoitavan työllisyyden kehityksen ja polarisaatio pehmeitä siirtymiä kokeviin ja siirtymissä kompuroiviin on lisääntynyt. Tavoitteet ovat yksi psykologisista mekanismeista, joita yksilö hyödyntää tutkiakseen, suunnitellakseen, tehdäkseen päätöksiä ja sitoutuakseen tiettyyn urapolkuun. Tulokset osoittavat suomalaisten tiedostavan epäsuotuisat olosuhteet, joissa he usein liikkuvat työelämään ja -elämässä ja herättävät kysymyksiä heidän työnsä laadusta.

Aineisto

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa hankkeen kanssa teki yhteistyötä kaksi post doc-tutkijaa, Mette Ranta ja Elina Marttinen, sekä kaksi maisteritasolla opiskelevaa tutkimusavustajaa, Milla Rautakorpi ja Inka Ronkainen. Dr. Julia Dietrich, tutkija, Friedrich‐Schiller‐University of Jena (Saksa). Dietrich on lupaava tutkija kehityspsykologian ja kvantitatiivisten tutkimusmetodologioiden alalla.

Menetelmät

Tutkimuksessa käytetyt aineistot omistaa Katariina Salmela-Aro, FinEdu (Finnish Educational Transitions) -tutkimusten päätutkija. Toteutimme aineiston sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen pitkittäisanalyysin. Kvantitatiiviset analyysit tukeutuivat Mplussalla kehitettyihin muutos-/eroavaisuusmalleihin, mihin lisäsimme muuttujia (muutos/ei muutosta työllisyystilanteessa ja työllisyystilanteen muutostyyppi). Sisällönanalyysi toteutettiin Atlas.tillä aineisto- ja teorialähtöisesti.

Tulokset ja johtopäätökset

Viimeaikainen keskustelu Suomessa meneillään olevista ja suunnitelluista reformeista on nostanut esiin nuorten hyvinvoinnin ja uranäkymät. Tutkimustulokset nostavat esiin useita kysymyksiä siitä, miten suomalaiset nuoret hallitsevat omia resurssejaan ja ympäristön rajoitteita, sekä miten ja miksi osa nuorista etenee kohti läpi elämän kestäviä työuria, kun toiset eivät. Ne myös korostavat tavoitteiden merkittävää roolia toimijan käyttäytymiseen ja työurien mukautuvaan sääntelyyn ja hallintaan.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti tietoa nuorten toimijoiden käyttäytymisestä ja työurista, mikä auttaa ymmärtämään miksi osa nuorista etenee kohti kestäviä työuria, kun toiset eivät. Tämä tieto on tärkeää suunniteltaessa ja implementoitaessa käytäntöjä, jotka edistävät tasa-arvoisia koulutus- ja työmahdollisuuksia, nuorten työllistyvyys-/työllisyysnäkymiä, sekä tukipalvelujen jakautumista, mukaan lukien henkilöstöhallinnon rakenteet ja toimintatavat, jotka kykenevät vastaamaan tehokkaasti nuorten tarpeisiin.