Suomalaisten organisaatioiden henkilöriskien hallinta johtamisen välineenä -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
110195

Hakija
Kristiina Halonen

Toteuttaja
Kristiina Halonen

Lisätietoja
Kristiina Halonen
kristiina.halonen@ilmarinen.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 30.9.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2010

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa suomalaisten organisaatioiden henkilöriskienhallintakäyttäytymistä, henkilöriskien hallintaan liittyvien oleellisten toimintojen yhteyksiä ja toimijoiden välisiä rooleja ja vuorovaikutussuhteita. Tapaustutkimukselliseen viitekehykseen rakennetussa tutkimushankkeessa etsitään vastausta kysymykseen, millaista henkilöriskien hallintaa suomalaisissa organisaatioissa toteutetaan johtamisen välineenä? Lisäksi tutkimuksella haetaan vastausta kysymykseen, miten suomalaiset organisaatiot hyödyntävät työterveyshuoltoa henkilöriskien hallinnassa johtamisen välineenä? Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa henkilöriskien hallintaan liittyvien oleellisten toimintojen yhteyksiä ja toimijoiden välisiä rooleja ja vuorovaikutussuhteita.

Tutkimusmenetelmä on yhdistelmä kvalitatiivista ja kvantitatiivista analyysia (triangulaatio); kvalitatiivisen ollessa suuremmassa roolissa.
Tutkimuksessa hyödynnetään poikkitieteellisen tutkimuksen traditiota ja yhdistetään työ- ja organisaatiopsykologian, strategisen johtamisen, oppivan organisaation ja riskienhallinnan tutkimusta ja kirjallisuutta sekä käytännössä vakiintuneita riskienhallinnan työvälineitä.

Tutkimusprosessin tulokset ovat käytettävissä vuoden 2011 aikana.
Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on kokonaisvaltaista henkilöriskien hallintaa koskevan tiedon tuottaminen suomalaisten organisaatioiden, työterveyshuollon ja vakuutusyhtiöiden käyttöön tavoitteena työelämän laadun parantaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kristiina Halonen

Tiedote

Henkilöriskienhallinnassa mennään tuurilla

30.9.2010

Suomalaisten organisaatioiden kokonaisvaltainen
henkilöriskienhallinta on lapsenkengissä. Tuurilla mennään, eikä
henkilöriskejä hallita kokonaisvaltaisesti vaan reaktiivisesti,
satunnaisesti ja  osien avulla osaoptimointina, joten
kokonaisnäkymää merkittävimmistä henkilöriskeistä ei pääse
muodostumaan.

Näin osoittaa kauppatieteiden maisteri
Kristiina Halosen väitöskirja Pari askelta
jäljessä – tuurilla mennään. Se on tutkimus suomalaisten
organisaatioiden ja työterveyshuollon toteuttamasta
henkilöriskienhallinnasta strategisen johtamisen välineenä.

Työpsykologian ja johtamisen alaan kuuluva väitöskirja
tarkistettiin Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa 4.
joulukuuta 2013. Työsuojelurahasto tuki työn valmistumista
stipendillä.

Yhteisvaikutukset vaikeasti ennakoitavia

Tutkimuksen aineisto koottiin kyselyillä ja
teemahaastatteluilla. Lisäksi tutkittiin 50 suurimman suomalaisen
organisaation vuoden 2009 julkiseen vuosikertomus- ja
tilinpäätösaineistoon sisältyvää riskienhallintaa koskevaa
informaatiota. Koko aineistossa mukana oli 368 organisaatiota.

”Tuuristrategia” heijastaa tutkimuksessa mukana olevien
organisaatioiden yleisintä tapaa hallita henkilöriskejään. Niitä ei
hallita systemaattisesti kokonaisuutena. Tulokset osoittavat myös,
että henkilöriskienhallintaa ei toteuteta osana organisaation
kokonaisvaltaista riskienhallintaa strategisen johtamisen
välineenä.

Tulosten mukaan henkilöriskit ovat moniulotteisia ja niiden
yhteisvaikutukset vaikeasti ennakoitavia.

Merkittävimmät henkilöriskit organisaation toimialasta ja koosta
riippumatta tutkimuksessa mukana olleissa organisaatioissa ovat
henkinen kuormittuminen, stressi, työilmapiiri, riittävän
erikoisosaamisen puute, henkilöstön sairauspoissaolot sekä
johtaminen ja esimiestyö.

Työterveyshuoltoa ei koeta kumppanina

Tutkimustulokset havainnollistavat selvästi, että
työterveyshuoltoa ei koeta asiakasorganisaation strategisena
kumppanina henkilöriskienhallinnassa.

Työterveyshuolto nähdään enimmäkseen perinteisessä roolissa:
työn painopiste on yksilötyössä ja fyysisessä työympäristössä. Työn
psykososiaalinen näkökulma ja siihen liittyvät henkilöriskit jäävät
vähemmälle huomiolle.

Toiminnassa korostuu lakisääteisyys ja työn korjaavuus. Esiin
nousee ristiriita sen suhteen, mihin työterveyshuolto panostaa sekä
millaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä haasteita
suomalaisilla organisaatioilla todellisuudessa on.

 

Henkilöriskienhallinnan mallista apua

Väitöstutkimus tuotti suoraan työelämään sovellettavaa tietoa.
Tutkimustulosten avulla suomalaisissa organisaatioissa voidaan
tulevaisuudessa tehostaa henkilöriskienhallinnan prosessia siten,
että varmistetaan henkilöriskienhallinnan toimien kattavuus, oikea
kohdentaminen ja keskittyminen organisaation toiminnan kannalta
merkittävimpiin henkilöriskeihin.

Tutkimusta voidaan hyödyntää lisäksi toiminnan kehittämisessä
muun muassa työterveyshuollon kentässä ja
työeläkevakuutusyhtiöissä, riskienhallinnan koulutuksessa sekä
oppimateriaalina.

Tutkimuksen teoriaosassa hyödynnetyn kirjallisuuden ja
tutkimustulosten perusteella Halonen loi väitöskirjassaan
organisaation kokonaisvaltainen henkilöriskienhallinnan malli
(HRH-malli).

HRH-mallia voidaan soveltaa henkilöriskienhallinnan yhteistyössä
ja yhteisen ymmärryksen rakentamisessa. Perusideologiana
henkilöriskienhallinnassa nähdään uhkiin varautuminen ja
mahdollisuuksien hyödyntäminen.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Halonen Kristiina. 2013. Pari askelta jäljessä – tuurilla mennään. Tutkimus suomalaisten organisaatioiden ja työterveyshuollon toteuttamasta henkilöriskienhallinnasta strategisen hallinnan välineenä. 210 s. Aalto University publication series. Docroral dissertations 191/2013. Helsinki 2013. ISBN 978-952-60-5446-9 ISBN 978-952-60-5447-6 (pdf) ISSN-L 1799-4934 ISSN 1799-4934 (printed) ISSN 1799-4942 (pdf) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-5447-6 http://lib.tkk.fi/Diss/2013/isbn9789526054476/isbn9789526054476.pdf Avaa