Suomalaisten sisätyöntekijöiden kuuma-altistusongelmat kesällä

ICOH, 33th International Congress on Occupational Health, 6-10.2.2022. Virtuaalinen tapahtuma.

Hanketiedot

Hankenumero
210429

Hakija
Jenni Kaisto

Toteuttaja
Jenni Kaisto

Lisätietoja
Jenni Kaisto
jenni.kaisto@ttl.fi

Toteutusaika
6.2.2022 - 10.2.2022

Työsuojelurahaston päätös
18.11.2021
300 euroa

Kokonaiskustannukset
390 euroa

Tulokset valmistuneet
14.2.2022

Tiivistelmä

Esittelen Työterveyslaitoksen hiljattain päättyneen ”Työviihtyvyyden ja -turvallisuuden lisääminen kuumissa sisätöissä” -hankkeen tuloksia virtuaalisesti järjestettävässä ICOH-kongressissa helmikuussa 2022. Esitys toteutetaan interaktiivisena posteriesityksenä. Esityksen avulla nostetaan esiin sisätyöpaikoissa koettua kuumaongelmaa ja sen työntekijöihin kohdistuvia vaikutuksia, jotka ilmaston lämpenemisen myötä tulevat edelleen korostumaan työpaikoilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni Kaisto

Tiedote

Suomalaisten sisätyöntekijöiden kuuma-altistusongelmat kesällä

14.2.2022

Tiivistelmä

Esittelin virtuaalisesti järjestetyssä ICOH 2022-kongressissa Työterveyslaitoksen hiljattain päättyneen ”Työviihtyvyyden ja -turvallisuuden lisääminen kuumissa sisätöissä” -hankkeen tuloksia interaktiivisella posteriesityksellä. Posterissa esiteltiin hankkeessa kerätyn haastattelu- ja kyselyaineiston tuloksia, joiden mukaan kuumakuormittuminen koetaan ongelmaksi suomalaisissa pesuloissa ja sairaalassa kesäaikana. Esityksessä arvioitiin toimia, joilla työntekijöiden kuumakuormittumista voidaan vähentää ja torjua. Sen avulla nostettiin esiin suomalaisissa sisätyöpaikoissa koettua kuumaongelmaa ja sen työntekijöihin kohdistuvia vaikutuksia, jotka ilmaston lämpenemisen myötä tulevat edelleen korostumaan työpaikoilla.

Tausta

Kongressiin osallistumisen tavoitteena oli esitellä sisätyöntekijöiden kuumakuormittumisongelmaa käsitteleviä tutkimustuloksia ja saada näkyvyyttä myös muiden kuin tavanomaisesti kuumina pidettyjä alojen ja alueiden kuumaongelmille. Tavoitteena oli myös verkostoitua muiden työterveysalan tutkijoiden kanssa ja löytää uutta tutkimustietoa muiden esityksistä.

Aineisto

Esittelin konferenssissa Työviihtyvyyden ja -turvallisuuden lisääminen kuumissa sisätöissä -hankkeessa kerätyn haastattelu- ja kyselyaineiston tuloksia. Tutkimukseen osallistui kaksi suomalaista pesulaa ja yksi sairaala. Jokaisessa kohdeorganisaatiossa järjestettiin haastattelut (2-8 osallistujaa), ja työntekijöille toimitettiin anonyymisti vastattava kyselytutkimus, johon saatiin yhteensä 128 vastausta.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimus osoitti, että pesuloissa ja sairaalassa työskentelevät kokevat mm. ulkolämpötilan noususta, kuumien laitteiden läheisyydestä ja ilmastoinnin tehottomuudesta johtuvan kuumakuormittumisen ongelmaksi työssään kesäaikana. Kesäajan lämpötilojen nousuun tulee organisaatioissa varautua hyvissä ajoin. Huomiota tulisi kiinnittää teknisten ilmastointiratkaisujen lisäksi myös työvaatetukseen, työntekijöiden nesteytykseen ja tauotukseen, työnkiertoon ja yhteistyöhön työterveyshuollon kanssa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Esitys julkaistiin kongressin Thermal factors -aihealueen alla. Kongressiin osallistuminen mahdollisti tiedonsaannin työn lämpöoloihin liittyvästä tutkimuksesta myös muualta maailmasta. Muissa tutkimuksissa kuumakuormittumista arvioitiin mm. ympäristöä ja/tai yksilöä monitoroimalla (WBGT ja sykkeen mittaus). Samoja menetelmiä voidaan hyödyntää myös tutkittaessa suomalaisia työpaikkoja. Suositukset kuumakuormittumisen ehkäisemiseksi ovat yhteneväisiä Suomea kuumempien alueiden suositusten kanssa.

Aineisto

Jenni Kaisto. Finnish Institute of Occupational Health. Heat exposure is perceived as a problem by Finnish indoor workers during summer. ICOH 2022. 33rd International Congress on Occupational Health. Konferenssiesitys. Avaa