Suun terveydenhuollon koulutuksessa käytettävien työprosessien ja työtilojen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa

Hanketiedot

Hankenumero
114297

Hakija
Oulun yliopiston Hammaslääketieteen laitos

Toteuttaja
Oulun yliopiston Hammaslääketieteen laitos

Lisätietoja
Jorma Virtanen
jorma.virtanen@oulu.fi

Toteutusaika
1.7.2014 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
18.6.2014
5 000 euroa

Kokonaiskustannukset
10 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Suun terveydenhuollossa toimintojen laajuus, hoitomenetelmät ja teknologia muuttuvat nopeasti. ’Suun terveydenhuollon koulutuksessa käytettävien työprosessien ja työtilojen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa’ -hanke liittyy Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen uudisrakennushankkeeseen. Uuden laitoksen suunnittelutyö on käynnistynyt v. 2014 ja laitoksen kaikki opetus- ja tutkimustyö siirtyy uusiin tiloihin v. 2017.

Hammaslääketieteen laitoksen toimintojen ja tilojen suunnittelussa hyödynnetään uusinta ergonomia- ja esteettömyystietoa. Työterveyslaitoksen asiantuntijat osallistuvat hankkeeseen mahdollistaen käyttäjälähtöisen suunnittelun. Työn ja tilojen hyvällä suunnittelulla varmistetaan sujuva ja turvallinen toiminta eri käyttäjäryhmille. Hankkeen myötä hammaslääketieteen laitoksen työprosessien, -tilojen ja -järjestelmien hallinta suun terveydenhuollon opetustyössä kehittyy. Suun terveydenhuollon ammattilaisten osallistuminen suunnitteluun jo hankkeen alkuvaiheissa on erityisen tärkeää. Käyttäjäkuntaan kuuluu moneen ammattiryhmään kuuluvia työntekijöitä. Toimivien ja turvallisten tilojen aikaansaaminen edellyttää käyttäjäkeskeistä suunnittelua, johon kaikki tilojen käyttäjät osallistuvat.

Hankkeessa kerätyt kehittämisehdotukset ja uudet käytännöt hyödynnetään suunnittelussa. Rakennuksen käyttöönottovaiheessa hankkeen hyödyt voidaan konkretisoida. Hankkeen tuloksia voidaan soveltaa muissakin vastaavissa hankkeissa ja työtilojen suunnittelussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jorma Virtanen

Tiedote

Ergonomiaa suun terveydenhuollon koulutukseen

31.12.2014

Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen uudisrakennuksen toimintojen ja tilojen suunnittelussa on otettu huomioon työprosessien, -tilojen ja -järjestelmien sujuvuus ja turvallisuus.

Työn ja työtilojen suunnittelussa on käytetty uusinta esteettömyys- ja ergonomiatietoa käyttäjälähtöisesti ja osallistavasti.

Hankkeen ulkopuolisena asiantuntijana toimi Työterveyslaitos, ja Työsuojelurahasto rahoitti hanketta kehittämisavustuksella.

Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen kaikki opetus- ja tutkimustyö siirtyy uusiin tiloihin vuonna 2017.

Ammatissa toimivilla tule-oireita

Ergonomiahankkeen taustalla oli tieto, että suun terveydenhuollon ammattilaisilla esiintyy paljon tuki- ja liikuntaelinoireita, etenkin yläraajojen ja sormien alueella.

Jo opetuksessa pitääkin ottaa huomioon työn riskitekijät.

Ergonomiatiedon integrointi opetusmenetelmiin on tärkeämpää kuin ergonomia erillisenä oppijaksona. Terveyttä edistävät, ergonomiset työskentelytavat omaksutaan jo opiskeluvaiheessa ennen työelämään siirtymistä.

Työprosessien ja -välineiden arviointia

Hankkeessa selvitettiin ensin hammaslääketieteen laitoksen nykyistä toimintaa ja arvioitiin tulevaisuuden muutostarpeita yhdessä suun terveydenhuollon koulutuksesta vastaavien henkilöiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Yhteistyötä tehtiin myös suunnittelusta vastaavan arkkitehtitoimiston kanssa. Kaikki käyttäjäryhmät osallistuivat uusien tilojen ja toimintojen suunnitteluun.

Hankkeessa tarkasteltiin niin sanotun fantomsaliopetuksen työprosesseja ja nykyisiä työtiloja, työvälineitä eri vastuuopettajien sekä opiskelijoiden näkökulmasta.

Työkaluja kehitettiin henkilöstön käyttöön työprosessien ja työvälineiden arviointiin. Tietoa ja tuloksia hyödynnetään opetuksen kehittämisessä.

Hanke toteutettiin vuoden 2014 aikana, ja kaikki kerätyt kehittämisehdotukset ja uudet käytännöt hyödynnetään jatkosuunnittelussa. Tuloksia voidaan soveltaa muissakin vastaavissa hankkeissa ja työtilojen suunnittelussa.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Erja Sormunen, Arto Reiman. 2014. Suun terveydenhuollon koulutuksessa käytettävien työprosessien ja työtilojen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työterveyslaitos, Työturvallisuus ja ergonomia -tiimi. Oulu. Avaa