Suunnittelun- ja tuotannonohjauksen uusien menetelmien käyttöönotto ja vakiinnuttaminen rakennusalalla

Hanketiedot

Hankenumero
115430

Hakija
Mittaviiva Oy

Toteuttaja
Mittaviiva Oy

Lisätietoja
Anssi Koskenvesa
koskenvesa@mittaviiva.fi

Toteutusaika
1.2.2016 - 31.3.2018

Työsuojelurahaston päätös
16.12.2015
94 500 euroa

Kokonaiskustannukset
157 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2018

Tiivistelmä

Tämä tutkimus tuottaa tietoa suunnittelun- ja tuotannonohjausmenetelmien käyttöönotosta, levittämisestä sekä vakiinnuttamisesta rakennusalan yritysten hankkeissa ja organisaatioissa. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmistä yritysten vakiintuneita toimintatapoja ja tätä kautta parantaa hankkeiden toteutusta, tuottavuutta ja turvallisuutta. Laajempana yhteiskunnallisena tavoitteena on tuottaa sovellettavaa tietoa siitä, miten erilaista uusien toimintatapojen käyttöönottoa, levittämistä ja vakiinnuttamista voidaan tukea. Tutkittavia vaiheita ovat 1) uusien toimintatapojen käyttöönottovaihe 2) näitä toimintatapoja tukevan yrityksen sisäisen kehitystyön organisoiminen sekä 3) uusien toimintatapojen levittäminen ja vakiinnuttaminen. Tutkimuskohteina ovat mukana olevien yritysten valitsemat rakennushankkeet ja niissä käyttöönotettavat ja vakiinnutettavat menetelmät.

Tutkimusaineistona ja –menetelminä hankkeessa hyödynnetään aikaisemmin julkaistua tutkimusta, teemahaastatteluja, havainnointiaineistoja sekä hankkeiden ja yritysten sisäisiä dokumentteja. Tutkimusmenetelmillä haetaan tietämystä siitä miten uusia menetelmiä jalkautetaan hankkeisiin, millaisia haasteita siinä esiintyy, miten näitä haasteita ylitetään ja miten menetelmät muuttavat olemassa olevaa hanketyöskentelyä ja millaisia muutoksia menetelmiin tehdään, että ne saadaan osaksi organisaation toimintatapoja. Tulokset ovat käytettävissä hankkeen edetessä ja viimeistään 31.3.2018 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anssi Koskenvesa

Tiedote

Rakennusala kehittyy, kun muutostarve hyväksytään

31.3.2018

Mittaviiva Oy:n tutkimus tarjoaa rakennusalalle toiminnan kehittämistä sekä uusien työmenetelmien käyttöönottoa ja niiden jatkokehittämistä. Muutoshankkeiden onnistumisen edellytysten lista on pitkähkö. Tarvitaan muun muassa muutostarpeen ymmärtämistä, johdon sitoutumista, avointa viestintää sekä asianmukaista ohjeistusta ja työvälineitä. Kun näissä osioissa onnistutaan, tuottavuuden pitäisi parantua ja toimintatapojen uudistua.

Tutkimukseen osallistuneet yritykset ovat jo hyödyntäneet tutkimustuloksia oman toimintansa kehittämisessä ja henkilöstön kouluttamisessa. Työsuojelurahasto tuki tutkimusta, jossa havaintoja tehtiin viiden rakennusalan yrityksen kehityshankkeista.

Tieto on tarkoitettu käytettäväksi

Jos yrityksissä valittuja uusia menetelmiä saadaan kehitettyä vakiintuneiksi toimintatavoiksi, parannetaan hankkeiden toteutusta, tuottavuutta ja turvallisuutta. Näin tuotetaan parhaimmillaan yhteiskunnalle sovellettavaa tietoa siitä, miten uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja vakiinnuttamista voi vahvistaa.

Mittaviiva Oy:n hanke pyrki tuottamaan uutta tietoa suunnittelun- ja tuotannonohjausmenetelmien – kuten BigRoom-työ, LastPlanner-menetelmä ja solmutyö – käyttöönotosta ja vakiinnuttamisesta.

Tämä tieto ja tieto siitä, millaista oppimista, tukea tai varautumista muutos edellyttää sekä kultakin toimijalta että organisaatiolta, on laajasti hyödynnettävissä.

Rakennusala muuttuu hitaasti

Rakennusala on kansantaloudellisesti merkittävä toimiala, mutta alalla tiedetään olevan tuottavuus-, laatu- ja yhteistyöongelmia. Sekä suunnittelun että tuotannon kehitystyössä uudet työmenetelmät otetaan käyttöön hitaasti.

Pilottihankkeista Mittaviiva Oy tutki 20 havainnointiaineistoa; teki 50 haastattelua; keräsi 27 kokoustallennetta ja järjesti 15 koulutustilaisuutta. Ohjausryhmä kokoontui seitsemän kertaa.

Tässäkin tutkimuksessa organisaatioiden muutosprosessit havaittiin niin pitkiksi, että kaikissa organisaatioissa ei edetty varsinaiseen vakiinnuttamis- tai levittämisvaiheeseen.

Loppuraportti verkossa

Hankkeesta on tiedotettu muun muassa kahdessa englantilaisessa konferenssissa 2018: Huddersfieldissä tammikuussa ja Liverpoolissa huhtikuussa.

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin 12. huhtikuuta Helsingissä 2018, jolloin jaettiin loppuraportti. Se on saatavilla myös Mittaviivan nettisivuilla. Tutkimuksesta on tarkoitus julkaista myös tieteellisiä artikkeleja.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Tarja Mäki, Hannele Kerosuo ja Anssi Koskenvesa (2018). . Työsuojelurahaston tutkimushankkeen loppuraportti (115430). 128 sivua. Mittaviiva Oy. Avaa

ISBN 978-952-94-0273-1 (sid.), ISBN 978-952-94-0274-8 (pdf).