Systeeminen konstellaatio organisaation kehittämisen menetelmänä

Hanketiedot

Hankenumero
110306

Hakija
Corein Oy

Toteuttaja
Corein Oy

Lisätietoja
Jani Roman
jani.roman@systemsenlightenment.com

Toteutusaika
1.1.2011 - 20.4.2011

Työsuojelurahaston päätös
9.12.2010
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
25 000 euroa

Tulokset valmistuneet
20.4.2011

Tiivistelmä

Tavoitteet

Tuotettavan raportin tavoitteena on purkaa auki neljässä kehittämishankkeessa saadut kokemukset systeemisen konstellaation soveltamisesta organisaatioiden kehittämiseen. Raportin tavoitteena on myös synnyttää aiheeseen tieteellistä kiinnostusta, ts. nostaa esille aiheeseen liittyviä kysymyksiä, jotka ovat kiinnostavia tieteellisessä keskustelussa.

Siten raportti palvelee ymmärryksen lisääntymistä ko. menetelmästä ja sen sovellettavuudesta sekä aiheen jatkotutkimuksien toteuttamisia.

Systeeminen konstellaatio vaikuttaisi olevan menetelmä, joka tavoittaa sellaista informaatiota systeemistä (organisaatio, perhe tai ryhmä tai jopa yhteiskunta ja sen osat), johon ei pelkästään puhumalla päästä käsiksi. Tämä informaatio voi tuottaa aivan uusia näkökulmia ko. systeemin kehittämiseen. Se voi myös auttaa suuntaamaan kehittämisen energia systeemin niihin osiin, joissa siitä saadaan suurin hyöty. Se voi nopeuttaa huomattavasti organisaation (systeemin, ml. yhteiskunnan osat) ongelmien diagnosointia ja ratkaisujen löytämistä, sillä osoittautuessaan luotettavaksi menetelmäksi, se voi jopa alle tunnissa tuottaa analyysin systeemin dynamiikasta verrattuna useiden kuukausien tutkimuksiin. Tämä siis voi säästää merkittävästi aikaa ja resursseja.

Menetelmät

Aukipurkuprosessi koostuu materiaalin analysoinnista, kirjoittamisesta ja asiantuntijoiden kommenteista.

Aikataulu: 1.12.2010-31.3.2011.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jani Roman

Tiedote

Organisaatioteoriat katsovat ihmisten toimintaa kapeasti

20.4.2011

Jani Roman tutki kehittämishankkeessa ihmisten ryhmätoimintaa ja sen näkymätöntä dynamiikkaa. Tarkoituksena oli luoda pohjaa nykyistä ihmislähtöisemmille kehittämismenetelmille organisaatioihin. Samalla hän keräsi aineistoa tutkimusta varten. Työsuojelurahasto osallistui hankkeen rahoitukseen.
 
Neljässä organisaatiossa toteutettiin kehittämishankkeet, joissa yhtenä menetelmänä käytettiin systeemistä konstellaatiota. Systeeminen dialogiprosessi toimi samalla tutkimusmateriaalin keräämismenetelmänä tutkimukseen, jossa selvitetään tieteellisin menetelmin systeemisen konstellaation toimintaa. Lisäksi tutkittiin menetelmän kehittäjän Bert Hellingerin oivalluksia.
 
Tuotoksena syntyi artikkeli ”Systeeminen konstellaatio avaa ikkunan organisaation näkymättömään dynamiikkaan”. Artikkeli luo pohjan aiheen tieteelliselle käsittelylle, ja sitä voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa.
 
Artikkeli tekee kattavan kuvauksen menetelmästä, sen käytöstä ja taustoista sekä ajankohtaisesta tutkimuksesta. Roman nostaa artikkelissaan esiin johtopäätöksiä ja hypoteeseja, jotka perustuvat hänen havaintoihinsa, ja joita on tarkoitus käyttää jatkotutkimuksen pohjana. Ne ovat myös hyviä keskustelun avaajia liittyen sosiaalisiin systeemeihin ja organisaation kehittämiseen.
 
Mystinen ja näkymätön esiin
 
Liikkeenjohtamisen kirjoituksissa painotus on rationaalisessa, luonnontieteellisessä näkökulmassa. Tarvitaan työkaluja, joilla voidaan tehdä näkyväksi organisaation näkymätöntä puolta. Tällaisia ovat organisaation politiikka, todelliset tunteet ja ihmissuhteet sekä historian vaikutus tässä hetkessä.
 
Konstellaatio on yksi toimiva menetelmä organisaation kehittämisessä, mutta siihen sisältyy myös haasteita ja riskejä. Haasteena on menetelmän kokemuksellisuus, jonka takia sitä on vaikea kuvata kirjoitusten kautta. Näin se saattaa näyttäytyä jopa mystisenä.
 
Riskinä ovat eettiset kysymykset: missä menevät rajat tai mikä on oikea suhtautuminen, kun konstellaatio voi esittää informaatiota ihmisistä, jotka eivät ole läsnä konstellaatiossa.
 
Monissa organisaatioissa käytäntö on kaukana siitä, mikä on tämän hetken teoreettinen ymmärrys ihmissysteemien toiminnasta. Lisäksi organisaation johtaminen ja vuorovaikutus tapahtuu maailmassa, jossa ei juurikaan ole tunteita. Jos tunteet tunnistetaan, ne koetaan pääasiassa kielteisiksi.
 
Numerot ohjaavat toimintaa helppoutensa vuoksi
 
Vaikka liikkeenjohtamisen tutkimuksen valtavirta edelleen perustuu rationaaliseen, eksaktiin ja numeraaliseen lähestymistapaan, on kuitenkin olemassa paljon teoreettista ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä ja inhimillisistä, sosiaalisista prosesseista.
 
Organisaation arki ja nykyhetken paras teoreettinen ymmärrys eivät välttämättä kohtaa. Vaikka sosiaalisista systeemeistä tiedetään paljon, niitä on vaikea saada konkreettisiksi ja hyödyntää organisaation toiminnan kehittämiseksi.
 
Sosiaalisilla systeemeillä tarkoitetaan ihmisten muodostamia ryhmiä ja niiden dynamiikkaa. Sosiaalisten systeemien sijaan nojaudutaan sellaisiin ratkaisuihin, jotka häivyttävät inhimilliset tunteet, ihmisten väliset suhteet ja taustalla vaikuttavat alitajuiset uskomukset.
 
Yksinkertainen syy tähän on, että numerot ovat yksiselitteisiä ja näkyviä. Kulttuuri, ihmisten väliset suhteet ja alitajuiset uskomukset eivät ole näkyviä. Pelkän teorian varassa on vaikea lähestyä näitä inhimillisiä organisaatioiden kiireen ja suorituspaineiden keskellä.
 
 

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

Roman Jani. Systeeminen konstellaatio organisaation kehittämisen menetelmänä. Raportti käytännön kehittämissovelluksista. Loppuraportti hanke nro 110306. 30.3.2011. Avaa

Jani Roman. Systeeminen konstellaatio avaa ikkunan organisaation näkymättömään dynamiikkaan. 2011. Avaa

http://www.dialogi-instituutti.fi