Tampereen korkeakouluyhteisön muotoutuminen: Pitkittäistutkimus henkilöstön sopeutumisesta muutokseen

Hanketiedot

Hankenumero
190078

Hakija
Helsingin Yliopisto

Toteuttaja
Helsingin Yliopisto

Lisätietoja
Jukka Lipponen
jukka.lipponen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.6.2019 - 30.4.2022

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2019
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
209 213 euroa

Tulokset valmistuneet
26.10.2022

Tiivistelmä

Tutkimuksen kohteena on Tampereen korkeakouluyhteisö jonka muodostavat Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Yhteisö syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät uudeksi säätiöyliopistoksi (Tampereen yliopisto). Tampereen ammattikorkeakoulu jatkaa itsenäisenä osakeyhtiönä osana yhteisöä. Tutkimuksen aineistot muodostuvat kolmena eri ajankohtana toteutettavista henkilöstölle kohdistetusta kyselyistä ja hankkeen aikana pidettävistä työpajoista. Pitkittäistutkimus mahdollistaa työntekijöiden kokemuksissa (mm. muutosprosessin menettelytapojen oikeudenmukaisuus ja luottamus) ja sopeutumisessa tapahtuvien muutosten ja näitä muutoksia selittävien tekijöiden analysoinnin määrällisin menetelmin. Työpajoista saadun laadullisen aineiston avulla puolestaan selvitetään eri tahojen tulkintoja muutoksista ja niiden vaikutuksista henkilöstöön. Aiempaan työntekijöiden muutosreaktioita käsittelevään tutkimukseen verrattuna hankkeen uutuusarvo on oikeudenmukaisuusodotusten ja kaksijakoisen (ambivalentin) organisaatiosamastumisen tarkastelussa. Hankkeen lopuksi keväällä 2021 keskeiset tulokset kootaan käytännölliseksi oppaaksi, jossa yleistajuisesta tutkimuskatsauksesta edetään organisisaation fuusioprosessin seuraamiseksi tarkoitetun kyselytyökalun kautta toimiviin työpajakäytänteisiin kyselytulosten purkamisessa henkilöstön kanssa. Tämä tarjoaa uusia muutoksen hallinnan työkaluja Suomalaiseen työelämään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jukka Lipponen

Tiedote

Tampereen korkeakoulut muutoksessa 2019-2021

26.10.2022

Tiivistelmä

Organisaatioiden yhdistymisillä tavoitellaan yleensä toiminnan tehostamista ja kehittämistä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Fuusiot eivät kuitenkaan aina onnistu tavoitteissaan, minkä lisäksi niillä on tutkimusten mukaan monia negatiivisia vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin. Henkilöstön kokemuksiin liittyvät tekijät ratkaisevat hyvin pitkälle sen miten onnistutaan, joten hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta ja luotettavaa tietoa henkilöstön sopeutumiseen muutosten läpivientiin vaikuttavista tekijöistä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää tulevien fuusioiden toteutuksen suunnittelussa, sekä muissa muutosjohtamista vaativissa tilanteissa.

Lähtökohdat

Tutkimuksen keskeiset näkökulmat nousevat sosiaali- ja organisaatiopsykologiasta jolloin työntekijöitä tutkitaan nimenomaan erilaisten ryhmien jäseninä. Tällöin keskiössä on ryhmiin kuulumisen kokemukset sekä ryhmiin samastumine. Erityisenä uutuusarvona hankkeessa oli organisaatioon kuulumisen moniulotteisuuden ja työntekijöiden ristiriitaisten tuntemusten huomioiminen, sekä muutosprossin aikaisen visuaalisen identiteetin muutoksen tarkastelu.

Aineisto

Tutkimus toteutettiin pitkittäistutkimuksena.Tutkimuksen aineistot muodostuivat kolmena eri ajankohtana toteutetuista Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun henkilöstölle kohdistetusta kyselyistä, hankkeen aikana pidetyistä työpajoista ja haastatteluista. Pitkittäistutkimus mahdollisti työntekijöiden kokemuksissa ja sopeutumisessa tapahtuvien muutosten seurannan ja näihin muutoksiin yhteydessä olevien tekijöiden analysoinnin.

Menetelmät

Määrällinen tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä joka lähetettiin kolmena eri ajankohtana noin 10kk välein (3/2019, 1/2020 ja 11/2020) kaikille kolmen korkeakoulun työntekijöille. Kysely piti sisällään valmiita mittaristoja sekä avokysymyksiä. Laadullinen tutkimusaineisto muodostui henkilöstölle pidetyistä työpajoista, niiden osallistuvasta havainnoinnista, tallenteista ja osallistujien haastatteluista.

Tulokset ja johtopäätökset

Tampereen korkeakouluyhteisön kolmen eri osapuolen työntekijät näyttäisivät kokeneen muutosprosessin sangen eri tavoin. Toisaalta huomattavalla osalla tutkimukseen osallistuneista työntekijöistä ei kolmen eri ajankohdan välillä tapahtunut sopeutumisessa juuri mitään muutosta. Tämä saattaa viitata siihen että työntekijän käsitys muutoksesta voi olla ”lukittu” jo varhaisessa vaiheessa, jo muutoksia suunniteltaessa tai niitä ennakoitaessa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Suomalaisen työelämän kehittämisen kannalta hankkeen suurin hyöty on hankkeen osana tehty sivusto fuusiot.fi. Sivustolle on koottu keskeisten tulosten lisäksi hyödyllistä materiaalia myös muista tutkituista suomalaisista fuusioita. Sivustolta löytyy lisäksi suositeltavaa kirjallisuutta ja hyödyllisiä työkaluja (mm. seurantalomake ja vertailulvut). Materiaali on pyritty muokkaamaan yleistajuiseksi oppaaksi kaikille niille tahoille, jotka mukana toteuttamassa ja suunnittelemassa fuusioita.

Aineisto

Jukka Lipponen, Ari-Matti Erjansola, Esa Jokinen, Linda Virtanen. Tampereen korkeakouluyhteisön muototuminen. Pitkittäistutkimus henkilöstön sopeutumisesta muutokseen. Loppuraportti. 2022.
ISBN 978-951-51-8159-6 Avaa