Tampereen korkeakouluyhteisön muotoutuminen: Pitkittäistutkimus henkilöstön sopeutumisesta muutokseen

Hanketiedot

Hankenumero
190078

Hakija
Helsingin Yliopisto

Toteuttaja
Helsingin Yliopisto

Lisätietoja
Jukka Lipponen
jukka.lipponen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.6.2019 - 30.4.2022

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2019
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
209 213 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen kohteena on Tampereen korkeakouluyhteisö jonka muodostavat Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Yhteisö syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät uudeksi säätiöyliopistoksi (Tampereen yliopisto). Tampereen ammattikorkeakoulu jatkaa itsenäisenä osakeyhtiönä osana yhteisöä. Tutkimuksen aineistot muodostuvat kolmena eri ajankohtana toteutettavista henkilöstölle kohdistetusta kyselyistä ja hankkeen aikana pidettävistä työpajoista. Pitkittäistutkimus mahdollistaa työntekijöiden kokemuksissa (mm. muutosprosessin menettelytapojen oikeudenmukaisuus ja luottamus) ja sopeutumisessa tapahtuvien muutosten ja näitä muutoksia selittävien tekijöiden analysoinnin määrällisin menetelmin. Työpajoista saadun laadullisen aineiston avulla puolestaan selvitetään eri tahojen tulkintoja muutoksista ja niiden vaikutuksista henkilöstöön. Aiempaan työntekijöiden muutosreaktioita käsittelevään tutkimukseen verrattuna hankkeen uutuusarvo on oikeudenmukaisuusodotusten ja kaksijakoisen (ambivalentin) organisaatiosamastumisen tarkastelussa. Hankkeen lopuksi keväällä 2021 keskeiset tulokset kootaan käytännölliseksi oppaaksi, jossa yleistajuisesta tutkimuskatsauksesta edetään organisisaation fuusioprosessin seuraamiseksi tarkoitetun kyselytyökalun kautta toimiviin työpajakäytänteisiin kyselytulosten purkamisessa henkilöstön kanssa. Tämä tarjoaa uusia muutoksen hallinnan työkaluja Suomalaiseen työelämään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jukka Lipponen