Tarkastelussa lääkärin työnhallinta kunnallisilla ja ulkoistetuilla terveysasemilla

Hanketiedot

Hankenumero
116427

Hakija
Aino Rubini

Toteuttaja
Aino Rubini

Lisätietoja
Aino Rubini
amhakkar@student.uef.fi

Toteutusaika
9.11.2016 - 9.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2016
950 euroa

Kokonaiskustannukset
1 232 euroa

Tulokset valmistuneet
9.12.2016

Tiivistelmä

Osallistuin NOVO Symposiumiin Reykjavikissa 10.-11.11.2016. Tämän pohjoismaisen symposiumin ja siihen liittyvän verkoston tavoite on edistää terveydenhuollon työympäristön tutkimusta ja kehittämistä. Tänä vuonna teemana oli kestävä terveydenhuolto rajat ylittävällä ammattiryhmien yhteistyöllä. Pidin symposiumissa suullisen esitelmän väitöskirjani osatutkimuksesta, jossa tarkastelen lääkärin työnhallintaa terveyskeskuksissa. Tarkoituksena on selvittää mistä terveyskeskuslääkärin työnhallinta koostuu ja minkälaisia esteitä sille on. Aineistona on 32 terveyskeskuslääkärin haastatteluaineisto, joka on kerätty syksyllä 2014. Mukana aineistossa on niin ulkoistettuja kuin kunnallisia terveysasemia. Symposiumissa esittelin aineiston analyysistä nousseita alustavia huomioita, kiinnostavia ilmiöitä ja ristiriitaisuuksia. Tulokset on tarkoitus työstää artikkeliksi lähikuukausina. Symposiumin muiden esitysten seuraaminen sai pohtimaan omaa tutkimustani uudesta näkökulmasta ja nosti minulle jo hyvin tuntemastani aineistosta uusia asioita sekä korosti entisestään tutkimukseni tarpeellisuutta. Symposiumin abstraktikirja ja oma abstraktini löytyy osoitteesta: http://www.vinnueftirlit.is/media/novo16/Novo-2016-abstract-book.pdf Symposiumissa esittelemäni osatutkimus on osa TSR:n rahoittamaa hanketta 115488: Lääkärin autonomia ja työnhallinta perusterveydenhuollon julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa -väitöskirjatyö.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aino Rubini

Tiedote

Terveyskeskuksen omistusmuoto ei säätele työtä

9.12.2016

Itä-Suomen yliopiston tohtoriopiskelija Aino Rubini osallistui Islannin Reykjavikissa 10.–11. marraskuuta 2016 järjestettyyn Novo-symposiumiin. Rubini esitti alustavia havaintoja väitöskirjahankkeestaan (TSR 115488), jossa hän paneutuu terveyskeskuslääkärin työn sujuvuuteen ja ajanhallintaan. Lääkärit puhuivat näistä työn hallinnan osatekijöistä hyvin samankaltaisesti niin ulkoistetuilla kuin kunnallisilla perusterveydenhuollon terveysasemilla.

Rubini kertoo esitelleensä Reykjavikissa virallisesti ensimmäistä kertaa väitöstutkimustaan oman oppilaitoksensa ulkopuolella. Hän pitää symposiumia tärkeänä oman tutkijaidentiteettinsä kehittymiselle, sillä hän koki kuuluvansa pohjoismaiseen tiedeyhteisöön. Kokemusta vahvisti hyvä palaute esityksestä. Rubini aikoo työstää esittelemänsä osatutkimuksen artikkeliksi pohjoismaiseen julkaisuun.

Omaan esitykseen valmistautuminen ja muiden osallistujien esitykset antoivat Rubinille uusia näkökulmia. Hän sai myös vahvistusta johtopäätöksilleen ja ajatukselleen oman tutkimuksensa tarpeellisuudesta.

Novo-symposiumverkosto tukee terveydenhuollon työympäristön tutkimusta ja kehittämistä Pohjoismaissa. Vuonna 2016 teemana oli kestävä terveydenhuolto ammattiryhmien yhteistyöllä rajoja rikkoen. Mukana oli pohjoismaisia professoreita, ammattitutkijoita ja väitöskirjatutkijoita, joita yhdisti kiinnostus terveydenhuoltoon työympäristönä. Työsuojelurahasto osallistui Rubinin Islannin-matkan kuluihin myöntämällä hänelle stipendin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen