Tarmokkuus, uppoutuminen, omistautuminen ja tyytyväisyys. Opiskelu- tai työinnon ja -tyytyväisyyden pitkäaikaiset yhteydet, ennustajat, ja seuraukset

Hanketiedot

Hankenumero
114417

Hakija
Katja Upadyaya

Toteuttaja
Katja Upadyaya

Lisätietoja
Katja Upadyaya
katja.upadyaya@gmail.com

Toteutusaika
1.1.2015 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
10.12.2014
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Työn tarkoituksena on tutkia opiskelu- ja työinnon sekä opiskelu-ja työtyytyväisyyden välistä jatkuvuutta toisen asteen opinnoista alkaen aina työelämän ensi vuosiin saakka.

Tutkimuksessa otetaan huomioon opiskelu/työinnon ja -tyytyväisyyden latentit kehityspolut, kumulatiiviset yhteydet, aladimensiot, ennustajat, sekä seuraamukset. Tutkimustuloksia tarkastellaan myös alan johtavien teorioiden valossa, pohtien mm. erilaisten psykologisten ja ympäristöstä tulevien voimavarojen ja vaatimusten suhdetta intoon ja tyytyväisyyteen, positiivisten kehityspolkujen tukemista, yksilön ja ympäristön yhteensopivuutta.

Tutkimuskysymyksiä tarkastellaan erilaisten latenttien kehityspolkumallien kautta, jotka kuvaavat opiskelu/työimun ja opiskelu/työtyytyväisyyden kehitystä niin yksilö- kuin ryhmätasolla opinnoista työelämään siirtymisen aikana. Opiskelu/työimun ja opiskelu/työtyytyväisyyden välisiä yhteyksiä, ennustajia, ja seurauksia tutkitaan latenttien kehityspolkumallien, polkumallien ja rakenneyhtälömallien avulla.

Tutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan useana alan tiedeartikkelina ja kongressiesityksinä vuoden aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katja Upadyaya

Tiedote

Nuoret aikuiset tykkäävät työstään

31.12.2015

Suurin osa nuorista aikuisista on innostunut ja sitoutunut
töihin. Nuori, joka on innostunut opiskelusta innostuu myöhemmin
myös omasta työstään, todetaan Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa.

Opiskelutyytyväisyys jatkuu myöhemmin työtyytyväisyytenä ja
opiskeluinto työinnostuksena.  Elämäntyytyväisyys ennustaa
opiskelutyytyväisyyttä toisen asteen opintojen aikana mutta
työelämään siirtymisen jälkeen yhteydet muuttuvat
vastavuoroisiksi.

Tähän johtopäätökseen tuli tutkija
Katja Upadyaya, joka tutkii Jyväskylän yliopiston
psykologian laitoksella nuorten aikuisten kokemuksia
työelämässä. 

Tutkimuksen mukaan toisen vaiheen koulutuksen aikana opiskelu-
ja työtyytyväisyys ovat verrattaen korkeita mutta laskevat, kun
siirrytään kolmannen asteen koulutuksen jatöihin ja pysyy sen
jälkeen tasaisena. Opiskelu- tai työinto puolestaan on matalampi
kuin tyytyväisyys toisen asteen koulutuksen aikana ja kohoaa kun
siirrytään työelämään.

Työelämään siirryttäessä tyytyväisyys ja
innostus, flow, myös muuttuvat voimakkuudeltaan samanlaisiksi ja
niiden kehitys on yhteneväistä ja sidoksissa toisiinsa opiskeluista
työelämään siirtymisen yli. Tyytyväisyyden ja innostuksen suhteen
löydettiin myös kaksi homogeenista alaryhmää, joilla on erilaiset
kehityspolut opiskelu- tai työsiirtymän yli. Eroja ryhmien kesken
löytyy erityisesti toisen asteen opintojen aikana mutta työelämään
siirryttäessä tyytyväisyys ja innostus vähenevät.

Tässä tutkimuksessa keskityttiin erityisesti siihen, miten
palveleva johtajuus heijastuu tyytyväisyyteen ja flowhun ja niiden
kautta työterveyteen, esimerkiksi diagnoosien lukumäärään ja
työholismiin. Havaittiin, että työhyvinvointi ja -pahoinvointi
siirtyvät myös työntekijöiden yleiseen hyvinvointiin ja
pahoinvointiin sekä päinvastoin.

Erityisesti palveleva johtajuus ennustaa työinnokkuutta ja
elämäntyytyväisyyttä ja auttaa työntekijöitä palautumaan töistä
vapaa-ajallaan. Palveleva johtajuus myös vähentää työtaakan
negatiivisia vaikutuksia hyvinvointiin.

Työsuojelurahasto on rahoittanut tutkimusta stipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Raportti Avaa

Abstract Upadyaya, K., & Salmela-Aro, K. (in press). Development of early vocational behavior: Parallel associations between career engagement and satisfaction. Journal of Vocational Behavior. Upadyaya, K., & Salmela-Aro, K. (in press). Development of early vocational behavior: Parallel associations between career engagement and satisfaction. Journal of Vocational Behavior. Avaa

Upadyaya, K. & Salmela-Aro, K. (2015). Developmental dynamics between young adults’ life satisfaction and engagement with studies and work. Manuscript under review.

Upadyaya, K., Salmela-Aro, K., & Vartiainen, M. (2015). From servant leadership to work engagement, life satisfaction, and occupational health: Job demands and resources. Manuscript under review.

Upadyaya, K. & Salmela-Aro, K. (2015). Cross-lagged associations between career engagement and satisfaction across the transition to secondary education to higher education or work. Manuscript in preparation.

Upadyaya, K. & Salmela-Aro, K. (2015). Career satisfaction and well-being. Manuscript in preparation.