Tasa-arvoa vanhemmuuteen työelämässä

Hanketiedot

Hankenumero
200326

Hakija
Väestöliitto ry

Toteuttaja
Väestöliitto ry

Lisätietoja
Anna Kokko
anna.kokko@vaestoliitto.fi

Toteutusaika
1.3.2021 - 15.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
9.10.2020
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
17 622 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2021

Tiivistelmä

Tiedotus- ja viestintäkampanjaan tasa-arvoisen vanhemmuuden puolesta on sitoutunut nimekkäitä sosiaalisen median vaikuttajia, jotka kokevat tärkeiksi teemoiksi työelämän tasa-arvon, toimivan perhe-elämän ja isien perhevapaat. Keväällä 2021 julkaistaan podcast-sarja ja tuotetaan monipuolista sisältöä Väestöliiton ja somevaikuttajien kanavilla. Toukokuussa 2021 päättyvän Tasa-arvo ja isät -tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia (190087) voidaan kampanjan myötä levittää laajasti. Somevaikuttajat ja heidän seuraajansa tuovat teemalle ajankohtaisuutta ja näkyvyyttä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna Kokko

Tiedote

Tasa-arvoa vanhemmuuteen työelämässä -kampanja vaikutti vanhempiin, asenteisiin ja työelämään

10.8.2021

Tiivistelmä

Sosiaalisen median kampanjan ’Tasa-arvoa vanhemmuuteen työelämässä’ tuotti 19.4.-7.5.2021 Väestöliitto tunnettujen sosiaalisen median vaikuttajien kanssa. Pääyhteistyökumppanina oli Repo Work. Kampanja näkyi Väestöliiton, Tuija Pehkosen, Iina Hyttisen ja Ville Viholaisen (Koti-iskä88) sosiaalisen median kanavilla. Kampanjan aikana tuotettiin 4-osainen podcastsarja. Pääviesti suunnattiin nuorille perheellistyneille ja perheellistyville työikäisille aikuisille, jotka tekevät tärkeitä ratkaisuja vanhemmuuden tasa-arvosta. Kampanja tavoitti eri kanavilla yhteensä lähes 1,7 miljoonaa ihmistä. Kampanjan sisältöjä kommentoitiin runsaasti myös vaikuttajille tulleiden yksityisviestien kautta. Kampanja saavutti asetetut tavoitteet erinomaisesti.

Tausta

Kampanjassa korostettiin tekoja, jotka tukevat tasa-arvoisen vanhemmuuden toteutumista työelämässä. Isien perhevapaiden käyttö on yleistynyt Suomessa suhteellisen hitaasti, joten asiaan haluttiin vaikuttaa kampanjan avulla. Sukupuolten tasa-arvo vaatii asennemuutosta ja käytännön tekoja työelämässä ja perheissä. Ks. myös: Ajankohtaista-Uutinen, Kampanjan mediatiedote 15.4.2021: https://bit.ly/3f2vDWk.

Aineisto

Kampanjan aikana tuotettiin materiaaleja eri kanaville, pääkanavana Instagram. Lisäksi kanaville jaettiin tietoa uusista podcasteista (https://bit.ly/3uSdXTE). Kampanjassa hyödynnettiin myös Tasa-arvo ja isät -hankkeen (2019-2021) materiaaleja. Kampanja tuki Tasa-arvo ja isät -hankkeessa (TSR #190087) saatujen tutkimustulosten ja vanhempien omakohtaisten kokemusten esiin tuomista osana yhteiskunnallista muutosta ja työelämän kehittämistä.

Tulokset ja johtopäätökset

Kampanja nosti esiin isien ääntä vanhempina, mutta korosti samalla, että perheissä päätöksenteko eri valinnoista on vanhempien yhteinen asia. Kampanja oli ajankohtainen, koska uutta perhevapaamallia ollaan juuri valmistelemassa Suomessa osana hallitusohjelmaa. Kampanja tuki työelämän tasa-arvon kehittymistä, saavuttaen laajan yleisön.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Perheillä on vaihtelevia tarpeita ja mahdollisuuksia käyttää perhevapaita ja osallistua työelämään. Kampanja ei arvottanut perheiden erilaisia ratkaisuja keskenään vaan korosti perheiden moninaisuutta ja erilaisia perhetilanteita. Kampanja toi esiin työpaikkojen sosiaalista vastuullisuutta sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Keinona oli käyttää viestinnässä sosiaalisen median kanavia, joita seurataan nykyään aktiivisesti ja jotka ovat yhteiskunnallisten muutosten edistämisessä vaikuttavia.

Aineisto

Mediatiedote 15.4.2021 Avaa

Ajankohtaista-Uutinen 15.4.2021 Avaa

Loppuraportti Avaa