Tauolla tavataan, tuetaan ja tiedotetaan: sosiaalinen tuki ja tiedonrakennus työtaukojen vuorovaikutuksessa

Hanketiedot

Hankenumero
200226

Hakija
Pauliina Siitonen

Toteuttaja
Pauliina Siitonen

Lisätietoja
Pauliina Siitonen
pauliina.siitonen@oulu.fi

Toteutusaika
1.9.2020 - 31.8.2021

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2020
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
25.8.2021

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan työtaukoja vuorovaikutustilanteina ja analysoidaan sitä, miten työntekijät osoittavat toisilleen sosiaalista tukea ja rakentavat yhdessä työhön liittyvää tietoa. Tutkimuksen lähtökohtana ovat havainnot, että työntekijöiden välinen sosiaalinen tuki sekä hallinnan tunne oman työn suhteen parantavat työhyvinvointia. Nämä havainnot perustuvat pääosin kuitenkin kysely- ja haastattelututkimuksiin sekä erilaisiin testiasetelmiin. Koska sosiaalista tukea osoitetaan ja yhteistä tietoa rakennetaan nimenomaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, tärkeää on tutkia tosielämän työtaukoja ja analysoida vuorovaikutuksen tutkimuksen menetelmän avulla sitä, miten työntekijät toimivat yhdessä tauolla. Tutkimusta varten on videoitu noin 50 tuntia aitoa vuorovaikutusta viiden eri työyhteisön taukotilasta, ja tutkimusmenetelmänä käytetään keskustelunanalyysiä.

Tutkimus keskittyy sellaisiin työtaukojen vuorovaikutustilanteisiin, jotka edistävät työntekijöiden sosiaalista ja tiedollista inkluusiota omassa yhteisössään. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa työntekijät kertovat työhön liittyviä tarinoita ja samalla tuovat ilmi omia henkilökohtaisia kokemuksiaan ja käsityksiään siitä, miten tietyt asiat kuuluu hoitaa tai on tapana hoitaa työpaikalla. Tutkimus osoittaa työtaukojen merkityksen työntekoa edistävinä vuorovaikutustilanteina ja ohjeistaa siten työnantajaa järjestämään työpaikalle sellaiset puitteet, jotka mahdollistavat yhteiset työtaot.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pauliina Siitonen

Tiedote

Tauolla tavataan, tuetaan ja tiedotetaan: sosiaalinen tuki ja tiedonrakennus työtauoilla

25.8.2021

Tiivistelmä

Hankkeessa tarkasteltiin työtaukoja vuorovaikutustilanteina ja analysoitiin, miten työntekijät rakentavat sosiaalista ja tiedollista osallisuutta. Menetelmänä oli keskustelunanalyysi, ja aineistona käytettiin videoitua vuorovaikutusta fyysisissä ja virtuaalisissa taukotiloissa. Aineiston perusteella työntekijät ratkaisevat tauoilla työhön liittyviä kysymyksiä sekä osoittavat sosiaalista solidaarisuutta toisiaan kohtaan monin tavoin, esimerkiksi vetoamalla työvelvollisuuksiin lähtiessään tauolta takaisin töihin. Työnantajan kannattaa järjestää työntekijöille sopivat tilat ja mahdollisuus yhteisiin taukoihin, koska parhaimmillaan työtauot voivat edistää yhteenkuuluvuutta ja tunnetta oman työn hallinnasta ja siten parantaa työhyvinvointia.

Lähtökohdat

Yhteisillä työtauoilla työntekijät voivat viettää aikaa toisensa kanssa epämuodollisesti ja samalla rakentaa sosiaalista ja tiedollista osallisuutta. Tällaisen toiminnan on todettu voivan edistää työtyytyväisyyttä ja työn tuottavuutta sekä vähentää työuupumusta. Hankkeen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia vuorovaikutuksen keinoja käyttäen työntekijät osoittavat sosiaalista solidaarisuutta toisiaan kohtaan sekä rakentavat työhön liittyvää tietoa.

Aineisto

Hankkeessa analysoitiin aitoa työntekijöiden välistä vuorovaikutusta fyysisissä ja virtuaalisissa taukotiloissa. Käytettävissä oli Oulun yliopiston Tauko-tutkimushankkeessa (https://www.oulu.fi/university/node/50073) kerätty aineisto eli noin 50 tuntia videoitua vuorovaikutusta kahden suomalaisen työorganisaation kuudesta eri taukotilasta sekä noin 9 tuntia videoitua vuorovaikutusta kahden työyhteisön videovälitteisiltä etätyötauoilta. Aineisto oli pääosin suomenkielistä.

Menetelmät

Menetelmänä käytettiin keskustelunanalyysiä, jonka avulla tutkitaan videoitua, aitoa vuorovaikutusta. Lähtökohtaisesti vuorovaikutus ymmärretään multimodaalisena, eli ihmiset hyödyntävät kieltä, kehoa, liikettä, tilaa sekä esineitä tuottaessaan ja tulkitessaan sosiaalisia toimintoja. Analyysin tarkoituksena on tavoittaa osallistujien näkökulma siihen, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, eli kuvailla sellaisia vuorovaikutuksen käytänteitä, joita osallistujat itse käsittelevät merkityksellisinä.

Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeen tulokset osoittavat, että työntekijät rakentavat sosiaalista ja tiedollista osallisuutta monin tavoin sekä lähi- että etätauoilla. Esimerkiksi taukojen lopetuksissa sosiaalista solidaarisuutta osoittavat työvelvollisuuksiin vetoavat selonteot (”kyllä se on nyt mentävä kirjottaan se…”). Julkaisemattomat tulokset osoittavat, että puhetta työstä ei pidetä ongelmallisena vaan työntekijät ratkaisevat työhön liittyviä kysymyksiä sekä sopivat yhteisistä työtehtävistä taukojen aikana.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen tulokset korostavat yhteisten työtaukojen merkitystä yhdessäolon hetkinä, jotka tarjoavat levon ja ravinnon lisäksi mahdollisuuden sosiaalisten suhteiden ylläpitoon sekä työhön liittyvien kysymysten pohdintaan. Siten yhteiset tauot voivat parhaimmillaan lisätä työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Työnantajan kannattaa huomioida työtaukojen merkitys sosiaalisen ja tiedollisen osallisuuden kannalta ja järjestää työntekijöille sopivat taukotilat ja mahdollisuus yhteisten taukojen pitoon.