TAYS:n TULE-keskuksen solujen layout-suunnittelu

Hanketiedot

Hankenumero
110175

Hakija
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Toteuttaja
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätietoja
Erkki Kujansuu
erkki.kujansuu@pshp.fi

Toteutusaika
1.3.2009 - 26.6.2010

Työsuojelurahaston päätös
30.3.2010
15 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
26.6.2010

Tiivistelmä

Hanke liittyy Tampereen yliopistollisen sairaalan uudisrakennuksen suunnitteluun. Projekti on jatkoa TULES-yksikön potilasvirtojen ja Lean-toimintatavan suunnittelulle, jossa hoidon ja toiminnan laadun parantamisella saavutetaan parempi kustannustehokkuus. Tuottavuuden lisääminen ja kustannussäästöt ovat mahdollista ilman irtisanomisia.

TULES-yksikön potilasvirrat on analysoitu, mallinnettu ja potilaiden siirtomatkat laskettu Production Flow Analysis -menetelmällä. Tämän jälkeen on suunniteltu layout-malli TULES-yksikölle. Hankkeen tavoitteena on analysoida päätoimintojen sisäiset potilas- ja henkilöstövirrat ja toteuttaa toimintojen sisäiset tilasuunnitelmat. Päätoimintoja ovat leikkaussalit, heräämö, ajanvarauspoliklinikka ja vuodeosastot. Tilasuunnitelmissa sovelletaan solu-layoutin periaatteita. Projektin ohjaavia periaatteita ovat tilojen ja toiminnallisuuden suunnittelun oikea ajoitus sekä avoin suunnitteluprosessi.

Tarkoituksena on tehdä layout-suunnitelma ennen varsinaista arkkitehtisuunnittelun käynnistymistä. Kaikki henkilöstöryhmät ovat mukana projektin eri vaiheissa. Projektissa sovelletaan reittianalyysiä henkilöstön ja potilasvirtojen analyysien selvittämisessä. Projektissa käytetään 5S-menetelmää layout-suunnittelun apuna.

Projekti jakaantuu kahteen vaiheeseen: 1. TULES-yksikön ajanvarauspoliklinikan, leikkaussalien, heräämön ja induktiotilan potilasvirtojen ja henkilöstövirtojen analyysi, 2. TULES:in päätoimintojen sisäisen toiminnan ja layoutin suunnittelu.

Hankkeen vastuuhenkilö

Erkki Kujansuu

Tiedote

Pitkiä ja kapeita sairaaloita ei saisi enää rakentaa

26.6.2010

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin TAYS Keskussairaalan TULES-yksikön
henkilöstö analysoi potilas- ja henkilövirtoja. Tavoitteena on
toteuttaa näiden pohjalta sisäisiä tilasuunnitelmia toimintojen
tehostamiseksi. Työsuojelurahasto on ollut mukana rahoittamassa
kehitystyötä.

TAYS:n TULES-yksikön hoidon suunnittelu perustuu visioon
yhdistää ortopedia, käsikirurgia, fysiatria ja plastiikkakirurgia
yhdeksi hoidon toteuttavaksi yksiköksi. Analyysi osoitti, että
päivystyssalit, heräämö ja induktiotila kannattaa sijoittaa
U-muotoisesti.

Leikkaussalien tulee sijaita instrumenttivaraston ympärillä
kehänä, jotta niistä kaikista on lyhyt matka instrumenttivarastoon.
Instrumenttivarastosta pitää olla nykyistä paremmat yhteydet
kellarikerroksessa sjaitsevaan välinehuoltoon, jotta arvoa lisäävät
toiminnot saavat enemmän tilaa leikkausosastolla. 13 leikkaussalin
muodostama leikkausyksikkö on hajautettava kahteen soluun, jotta
etäisyydet eivät kasvat liian suuriksi.

Projektin aikana konkretisoitui, kuinka nykyiset pitkät
suorakaiteen muotoiset vuode- ja leikkausosastot hukkaavat tilaa.
Pitkänmalliset tilat heikentävät henkilöstön tuottavuutta, koska
potilaiden ja työntekijöiden kulkumatkat kasvavat pitkiksi ja
peräkkäisten hoitoketjun vaiheiden ohjausta ei voi toteuttaa
visuaalisesti. TULES-yksikön toiminnot on kyettävä sijoittamaan
enemminkin neliön tai ympyrän muotoisiin tiloihin. 

Sairaanhoitajat varastoista potilastyöhön

Tarvikelogistiikka vaatii kokonaisvaltaista kehittämistä.
Sairaanhoitajilla menee useita tunteja päivässä erilaisten
tilausrutiinien tekemiseen. Nykyinen tilaustoiminta voitaisiin
muuttaa imuohjaukseen perustuvaksi ohjaukseksi, jolloin
sairaanhoitajan työaika vapautuisi potilastyöhön.

Imuohjauksen käyttöönotto edellyttää kuitenkin koko sairaalan
keskusvarastoperustaisen toiminnan muuttamista. Ohjausperiaatteen
muutos vaatii myös yksikön tilojen muuttamista, koska esimerkiksi
kanban-kärryt asettavat erilaiset tilavaatimukset kuin perinteiset
varastokaapit.

Poliklinikan ja röntgenin rajapinnassa on suuri määrä erilaista
hukkaa, joka johtuu röntgenin fyysisestä eristäytyneisyydestä ja
erillisestä ohjauksesta. Analyysin mukaan kaksi röntgenhuonetta
kannattaa sijoittaa uuden TULES-yksikön poliklinikan ja osaston
rajalle, jolloin röntgenkuvaus on saumaton osa poliklinikkaa ja
näitä kahta toimintoa voidaan ohjata yhtenä vaiheena.
Kuljetustoiminto voidaan eliminoida lähes kokonaan, kun potilaiden
kulkumatkat osastoilta ja poliklinikoilta lyhenevät
merkittävästi.

Varastojen sijainti vaikuttaa tuottavuuteen

Suunnittelun lähtökohtana oli sijoittaa TULES-yksikön tilat
kahteen kerrokseen. Rinnakkaisia skenaarioita tehtiin kaksi.
Ratkaisujen pitää tukea päivittäistä käytännön työtä niin, että
mahdollisimman suuri osa toiminnasta on arvoa lisäävää työtä.
Esimerkiksi leikkausosaston arvoa lisääviä tiloja ovat
leikkaussalit, heräämö, induktio- ja dekonstaminaatiotilat. Arvoa
lisäämättömiä tiloja ovat varastot ja käytävät. Loput tiloista
tarvitaan esimerkiksi välttämättömälle tekniikalle.

Leikkausosaston solusuunnittelussa ja poliklinikan
suunnittelussa sovellettiin sairaanhoitajan kävelyreittianalyysiä
(line analysis) ja potilaan virtausanalyysiä. Leikkaussalin
erikoissairaanhoitajan kävelyreittianalyysi toi esille
instrumentti- ja tarvikelogistiikan ohjauksen ja varastojen
sijoittelun tärkeyden. Sairaanhoitaja siirtyi kahden vuoron aikana
176 kertaa tilasta toiseen ja 75 prosenttia siirtymistä koski
kävelyä johonkin varastoon. Varastot sijaitsevat eri puolilla
leikkausosastoa.

Eri tilojen ja keskeisten laitteiden sijoittelu toisiinsa nähden
on luonnosteltu potilas- ja henkilövirtojen sekä muiden
toiminnallisuuteen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta oikealla
tavalla. Arkkitehtisuunnittelu perustuu tähän yksityiskohtaiseen
luonnosteluun. 

Yksiköllä vahva ymmärrys omasta toiminnasta

TULES-yksikön päätoimintoja ovat leikkaussalit, heräämö,
ajanvarauspoliklinikka ja suunnittelu. Tilasuunnitelmissa
sovellettiin solu-layoutin periaatteita ja tilasuunnitelma on osa
laaja-alaista Lean-toiminnan suunnittelua.

Ohjaavia periaatteita olivat tilojen ja toiminnallisuuden
suunnittelun oikea ajoitus ja avoin suunnitteluprosessi.
Tavoitteena oli saada aikaan yksityiskohtainen päätoimintojen
sisäinen tilasuunnitelma ennen varsinaista arkkitehtisuunnittelun
käynnistymistä. 

Toiminnallisuuden kehittämisratkaisut ovat synteesi
työntekijöiden kokemuksista ja havainnoista työympäristössään,
toteutetuista potilaiden ja henkilöstön virtausanalyyseistä,
projektin aikana pidettyjen suunnittelukokousten innovoinnista,
työntekijöiden yksittäisistä ideoista ja konsultin tekemistä
havainnoista. Viikoittaisten virallisten palaverien lisäksi
pidettiin tarpeen mukana muita suunnittelukokouksia.

Avoimessa suunnitteluprosessissa kaikki henkilöstöryhmät ovat
tiiviisti mukana projektin eri vaiheissa, jotta koko henkilöstön
kaikki ideat saadaan paremmin hyödynnettyä. Päätoimintoja on kolme,
poliklinikka, leikkaus- ja vuodeosasto. Kukin päätoiminto muodostaa
oman suunnitteluryhmänsä, jossa on edustajat myös muista
päätoiminnoista. Yksiköllä itsellään täytyy olla vahva tieto ja
ymmärrys siitä, miten eri tilojen tulee sijaita toisiinsa nähden
ennen arkkitehtisuunnittelun alkua.

 Systeemi paranee ilman työtahdin
kiristystä

Suunnittelussa otetaan huomioon myös keskeisten
tavarantoimittajien näkökulmat. Projektin edetessä tilasuunnittelun
luonnokset olivat kommentoitavana muun muassa päätoimintojen
kahvihuoneissa. Näin kaikki voivat rauhassa miettiä, kommentoida ja
tehdä ehdotuksia tilasuunnitelmiin.

TULES-yksikön suunnittelun perustana on Lean-toimintatapa.
Lean-toimintatavan keskeisiä periaatteita terveydenhuollossa ovat
esimerkiksi hoidon ja toiminnan laadun parantamisella saavutettu
parempi kustannustehokkuus. Tuottavuutta voidaan kasvattaa ja
kustannuksissa säästää ilman irtisanomisia. Lean-toiminnan tavoite
on parantaa systeemiä, ei niinkään lisätä työtahtia. Sairaalat
eivät kuitenkaan voi vain matkia toisiaan, vaan niiden on
löydettävä ja käytävä läpi omat kehittämiskohteensa
Lean-periaatteita soveltamalla.

Projektin tuloksia on tarkoitus hyödyntää suoraan TULES-yksikön
tilojen suunnittelussa. Tuloksia ja menetelmiä voidaan hyödyntää
myös muiden Pirkanmaan sairaanhoitopiirin uudisrakennusten
suunnittelussa.

Projekti on jatkoa TULES-yksikön potilasvirtojen ja
Lean-toiminnan suunnittelulle (109452). Taustalla ovat väestön
ikääntymisestä johtuvat kasvavat haasteet. TULES-yksikön
palvelutuote on hoidettu potilas ja toiminnan lähtökohtana korkea
potilasturvallisuus. Keväällä 2009 TULES-yksikön potilasvirrat
analysoitiin, mallinnettiin ja potilaiden siirtomatkat laskettiin
modernia Production Flow Analysis –menetelmää soveltaen. Tämän
jälkeen suunniteltiin ideaalinen layout-malli TULES-yksikölle.

 

Toimittaja
Camilla Reinboth