Teatterista arvoa esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen? Narratiivinen analyysi johtajien kokemuksista ja johtajana kehittymisestä teatterin keinoin

Hanketiedot

Hankenumero
116038

Hakija
Satu-Mari Jansson

Toteuttaja
Satu-Mari Jansson

Lisätietoja
Satu-Mari Jansson
satu-mari@theatreworks.fi

Toteutusaika
1.8.2016 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
18.2.2016
32 500 euroa

Kokonaiskustannukset
32 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Johtajana kasvaminen draaman ja teatterin avulla Millaisiin tuloksiin voidaan päästä kun lyödään yhteen lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen johtoryhmä ja joukko taidepedagogeja? Entä miten johtajat kasvavat ja kehittyvät tehtävissään teatteriharjoitteiden myötä? Näihin kysymyksiin haetaan vastausta tammikuussa 2018 alkavassa tutkimushankkeessa. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Vuonna 2014 GSK:n johtoryhmä osallistui puolen vuoden mittaiseen Luovan johtamisen valmennusohjelmaan. Valmennusohjelma toteutettiin teatterin ja draaman keinoin, ja teatterialan ammattilaisten toteuttamana. Hanketta toteuttivat Taideyliopisto ja Theatreworks. Valmennusohjelman tavoitteiksi asetettiin: – oman johtajuuden ja roolin kehittäminen johtoryhmässä – johtoryhmän keskinäisen dynamiikan muuttaminen – esiintymis- ja viestintätaitojen kehittäminen – palautteenanto ja läsnäolo. Käynnistyvässä tutkimusprojektissa selvitetään, millaisia kasvutarinoita teatterin ja draaman keinoin valmentaminen saa aikaiseksi. Miten johtajien henkilökohtainen kasvu ja johtoryhmän keskinäinen ryhmädynamiikka tukevat toisiaan valmennusohjelman aikana.
Tutkimusprojektin toteuttaa tutkijatohtori, työyhteisövalmentaja Satu-Mari Jansson Taideyliopistosta. Jansson on väitellyt kasvatustieteen tohtori (Helsingin yliopisto) aiheesta ”Teatteri ja draama työn oppimismuotoina” ja hänellä on 13 vuoden kokemus työyhteisöjen kehittämisestä ja valmennuksesta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu-Mari Jansson

Tiedote

Lääkeyhtiön luova johtaminen kehittyi teatteria ja draamaa hyödyntävällä valmennuksella

31.12.2018

Lääkeyhtiön luovaa johtamista kehitettiin teatterialan ammattilaisten toteuttamassa valmennuksessa, jossa hyödynnettiin teatterin ja draaman keinoja. Valmennuksen yhteydessä toteutettu tutkimus osoitti valmennuksen tukeneen johtajien kokonaisvaltaista kasvua ja parantaneen sekä johtajien minäkuvaa että yhteistyötaitoja.

Lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen johtoryhmä osallistui vuonna 2014 puolen vuoden mittaiseen valmennusohjelmaan, jonka tavoitteena oli muun muassa muuttaa johtoryhmän keskinäistä dynamiikkaa, tukea nopeampaa päätöksentekoa, kehittää esimiestyön valmiuksia henkilöjohtamisen suuntaan, sekä parantaa johtajien esiintymistaitoja. 

Teatterin ja taiteen soveltaminen johtajuuden tarkasteluun on osa isompaa murrosta, joka liittyy estetiikan ja taiteen mukaantuloon johtajuuteen. Valmennusohjelman tuloksia arvioitiin Taideyliopiston tutkijatohtori, työyhteisövalmentaja Satu-Mari Janssonin toteuttamassa post doc -tutkimuksessa. Työsuojelurahasto tuki Janssonin tutkimusta post doc -stipendillä. 

Narratiivinen analyysi keskittyi kasvutarinoihin ja ryhmädynamiikkaan

Valmennuksen ja tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä Taideyliopisto ja Janssonin yhdessä ohjaaja Riku Suokkaan kanssa perustama valmennusyritys Theatreworks, joka on erikoistunut draamapedagogiikkaan ja teatterilähtöisiin menetelmiin.

Tutkimusaineisto koostui GlaxoSmithKlinen johtoryhmän yksilöhaastatteluista, jotka toteutettiin ennen ja jälkeen valmennusohjelman. Jansson analysoi aineiston narratiivisin menetelmin. 

Tutkimus tarkasteli muun muassa teatterin ja draaman keinoin valmentamalla aikaansaatuja kasvutarinoita, johtajien henkilökohtaista kasvua ja johtoryhmän ryhmädynamiikan kehitystä. 

Valmennus vahvisti johtajien minäkuvaa ja yhteistyökykyä

Tutkimus osoitti lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen johtoryhmän jäsenten taitojen kehittyneen teatterillisen valmennuksen tuloksena. Oppimistulokset eivät olleet pinnallisia, vaan tukivat johtajien kasvua kokonaisvaltaisesti. 

Oppimistuloksia syntyi roolityön, kollegojen havainnoinnin ja sosiaalisten kohtaamisten sekä tarinoiden avulla. Tulokset näkyivät esimerkiksi osallistujien minäkuvan vahvistumisena, yhteistyöhön liittyvinä kompetensseina, hallinnan tarpeen vähenemisenä, sekä rohkeuden lisääntymisenä. 

Tutkimuksesta on kirjoitettu kaksi tieteellistä artikkelia, jotka ovat julkaisuprosessissa. Tutkimuksesta on myös suunnitteilla liikkeenjohdolle suunnattu kirja.

Toimittaja
Joanna Sinclair