Tehdasvalvomo – tulevaisuuden toimintamallin luominen meijeriyrityksessä

Hanketiedot

Hankenumero
190575

Hakija
Valio Oy

Toteuttaja
Coronaria Tietotaito Oy

Lisätietoja
Pekka Hirvonen
pekkak.hirvonen@valio.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 30.4.2021

Työsuojelurahaston päätös
19.12.2019
23 475 euroa

Kokonaiskustannukset
46 950 euroa

Tulokset valmistuneet
7.6.2021

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön yksi tehdasvalvomo Valion Joensuun tehtaalla. Meijeriteollisuudessa varsin usein jatkuvatoimisen prosessin ohjaus ja valvonta hoidetaan useasta, erillisestä valvomosta. Nykyiset automaatiojärjestelmät mahdollistavat prosessien hallinnan yhdestä ohjauspisteestä. Haasteena yhden tehdasvalvomon mallissa on tehdaskokonaisuuden hallinta. Henkilöstön työn kuormittavuus voi lisääntyä, koska valvottava prosessikokonaisuus on suuri. Toisaalta tuotannossa työskentelee henkilöitä, joiden työturvallisuus ei saa vaarantua prosessien etäohjaustilanteissa. Henkilöiden välinen kommunikaatio on tärkeää työtapaturmien ehkäisyssä.

Hankkeessa parannetaan henkilöstön valmiuksia toimia tehdasvalvomossa ja prosessin edellyttämissä tehtävissä. Kehitämme yhdessä henkilöstön, työsuojelun ja ulkopuolisen asiantuntijan kanssa uutta toimintamallia, jossa sovelletaan tutkimustiedon lisäksi työnohjauksen asiantuntemusta sekä työntekijöiden käytännön kokemusta toimivista käytännöistä. Työmallien toimivuutta kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella koko hankkeen ajan. Hyötynä saamme kustannustehokkaan tavan ohjata tehtaan prosesseja työturvallisuus huomioiden. Lisäksi asiantuntijaorganisaatio oppii prosessiteollisuuden toimintaa ja pystyy jatkossa tuotteistamaan omaa palvelukonseptia sen vaatimusten mukaiseksi. Nolla työtapaturmaa on Valion tavoitteena ja siihen tähdätään myös muutostilanteessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pekka Hirvonen

Tiedote

Tehdasvalvomo - tulevaisuuden toimintamallin luominen meijeriyrityksessä

7.6.2021

Tiivistelmä

Meijeriteollisuudessa valvomot ovat usein toimintokohtaisia. Maidon vastaanotto ja käsittelyt yhtenä, tuotteiden valmistus toisena ja erikoisprosessit omissa valvomoissaan. Henkilöstö hallitsee oman tuotantoalueen syvällisesti mutta ei juurikaan laajempaa kokonaisuutta. Hankkeen myötä on siirrytty laajempien kokonaisuuksien ohjaamiseen yhdestä tehdasvalvomosta. Henkilöstön muutosvalmennuksen avulla loimme valmiuksia uuteen toimintamalliin. Keskeistä on vuorovaikutus ja työturvallisuus.

Lähtökohdat

Tehtaan automaatioinvestointi mahdollisti teknisesti tehdasvalvomoon siirtymisen. Tavoitteena oli yhden tehdasvalvomon ohella valmentaa henkilöstöä uuteen toimintaympäristöön ja sen tuomaan muutokseen. Valittu asiantuntija auttoi valmennustilaisuuksissa henkilöstöä muutoksen tuomiin haasteisiin. Samassa yhteydessä käytettiin kaikille läpinäkyvää ohjelmistoa sekä valmennusaineiston että mielipiteiden esittelyyn. Tutkimusasetelma perustui alussa ja lopussa tehtävään kyselyyn ja sen analysointiin.

Kohderyhmät

Meijerirakennuksen tuotevalmistajat. Juustolarakennuksen tuotevalmistajat ja näiden alueiden esimiehet. Yhteensä 37 henkilöä.

Menetelmät

Ensimmäinen EHTA-valmennus teollisuustoimialalla. EHTA-työvälineen sisältämän kumuloituvan kehityksen tekniikan avulla herätetään osallistujien potentiaalia ja edistetään ryhmän jäsenten sitoutumista uusiin toimintatapoihin. Prosessin myötä henkilöstö sitoutuu tavoitteisiin sekä esimies- ja alaistaidot kehittyvät. Organisaatiokulttuurin muutoksesta tulee näin mahdollinen. Käytetty Howspace -alusta loivat uudenlaiset keinot kehittävät valmennuksen sisältöä ja kohdentaa valmennus tarkemmin.

Vaikuttavuus

Hankkeen vaikuttavuuden arvionti perustuu loppukyselyn tulosaineistoon. Tuloksellisuutta ei kysytty yksittäisenä terminä. Kysyttäessä osallistujien sitoutumista uuteen toimintamalliin vastaukset jakautuivat asteikolla 1-5 siten, että keskiarvo oli 3,09. Kysymyksessä ”Tiedän mistä kukin vastaa ja kuka eri tehtäviä hoitaa työyksikössämme” viitataan hankkeen tavoitteeseen ”Uudet toimintamallit ja roolit”. Työrooleja on muutettu paljon ja vastausten keskiarvo 4,18 osoittaa hyvää onnistumista siinä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Toteutetun laajan muutosvalmennuksen kokemuksella ja siitä saadulla tiedolla sekä käytetyillä uusilla menetelmillä pystymme kehittämään muutosvalmennuksen, joka soveltuu eri toimialoille ja eri kokoisille organisaatioille hyvin ja on vaikuttavuudeltaan erinomainen. Tämän kaltainen luotu kokonaisuus antaa hyvät mahdollisuudet kerätä organisaatioiden muutoksista ja niihin liittyvistä ilmiöistä tietoa, jota voidaan käyttää jatkotutkimuksissa ja kehittää suomalaista työelämää ja työhyvinvointia.

Aineisto

Pekka K Hirvonen. Tehdasvalvomo – tulevaisuuden toimintamallin luominen meijeriyrityksessä. Loppuraportti.
14.5.2021. Avaa