Tehokkuus ja työhyvinvointi – Tiedolla kohti tasapainoista työtä. (TuHTi)

Hanketiedot

Hankenumero
200103

Hakija
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kannatusyhdistys r.y.

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Tero Kuusi
tero.kuusi@etla.fi

Toteutusaika
1.9.2020 - 13.3.2023

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2020
125 000 euroa

Kokonaiskustannukset
214 336 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2023

Tiivistelmä

Tässä hankkeessa kehitämme työkaluja, joilla voidaan parantaa terveydenhuollon tehokkuuden mittaamista. Hyödynnämme mittaustietoa suunnitellaksemme tuottavuuden ja työhyvinvoinnin tasapainoista kehittämistä.

Tehokkuuden mittaustapamme perustuu organisaatioiden järjestelmiin tallentuviin laajoihin digitaalisiin aineistoihin ja niistä tehtäviin tilastollisiin päätelmiin. Hankkeessa kehitettävän työkalun avulla voidaan arvioida muun muassa miten työtehot vaihtelevat eri aikoina ja esim. osastojen välillä, synnyttääkö kuormittava työ sairaspoissaoloja tai ennustaako se reaktiivista työtehon heikkenemistä, sekä millaisia keinoja työryhmillä on selvitä työmäärän kasvusta kanssa. Analyysit voidaan tehdä organisaatiotasolla ylimmän johdon tueksi, ja siitä aina työryhmätasolle saakka työryhmän oman työn kehittämiseksi. Tässä hankkeessa käytämme työkalua lisäksi työhyvinvoinnin ja työtehon mittaamisessa ja ennustamisessa, sekä työn suunnittelun tukemisessa.

Hankkeessa koottavaa uutta tutkimustietoa voidaan hyödyntää Titania-vuorosuunnitteluohjelmiston kehittämistyössä, mutta erityisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työn ja työvuorojen suunnittelussa. Titania -ohjelmiston yhdistäminen tuottavuuden ja tehokkuuden arviointiin on uutta. Kunta-alalle on olemassa työaikasuositukset, mutta tässä hankkeessa tuotetaan erityisesti vastauksia työn tehokkuuden ja tuottavuuden huomioimiseen ja niiden yhteydestä erityspiirteisiin kuten ilta- ja yövuoroihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tero Kuusi

Tiedote

Hoitotyön työaikatiedot valottavat korkean työkuorman vaikutusta sairaspoissaoloihin

31.5.2023

Tiivistelmä

Korkea työkuorma terveydenhuoltoalalla lisää sairaspoissaoloriskiä lyhyellä aikavälillä, ilmenee tuoreesta Etlan ja Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Työkuorman tuplaantuminen kasvatti riskiä sairaspoissaoloihin noin 18 prosenttia. Työkuormaa lisäsivät työaikojen epäsäännöllisyys ja vuorojen pituuden vaihtelu. Tutkimus on hyödyntänyt hoitotyössä kerääntyviä työaika- ja hoitotietoja, ja tulosten avulla voidaan kehittää alan työaikojen johtamismalleja sekä suosituksia vuorotyön suunnittelussa. Tutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi lyhyiden sairaspoissaolojen riskin yhteyttä työkuormaan sekä miten työkuormat vaihtelevat eri aikoina eri osastojen välillä. Tuloksilla voidaan parantaa alan työaikojen suunnittelua sekä sairaspoissaolojen määrää

Lähtökohdat

Hoitajapula on noussut yhdeksi näkyvimmistä merkeistä Suomen terveydenhuollon kriisiytymisestä. Työvoimapuutteen kanssa painiskelevat myös lukuisat muut länsimaat. Etlan ja Työterveyslaitoksen tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, kuinka työaika- ja hoitotietoa voitaisiin hyödyntää terveydenhuoltohenkilöstön työn kuormittavuuden ja työn vaikutusten arvioinnissa.

Aineisto

Hankkeessa kerättiin yksityiskohtaista osastojen anonymisoitua potilastietoa, jotta saatiin käsitys hoitajien suoritteista. Ne kytkettiin tietoihin, jotka kuvasivat vastaavien osastojen kunkin työvuoron kulloistakin henkilökuntamäärää. Toisella puolella oli potilaiden edellyttämästä hoidosta syntyvä hoitotyön määrä ja toisella puolella käytettävissä olevat käsiparit ja osaaminen. TuHTi-hankkeen keskeisenä saavutuksena olikin löytää keino kytkeä tiedot yhteen.

Menetelmät

Tarkastelutapamme uutuusarvo perustuu tilastolliseen analyysiin, jolla eri sairaalaosastojen potilaskuormaa mitataan. Tiedon avulla analysoitiin hoitotyön vaativuutta, suhteutettiin sitä hoitotyövoimaan ja lopulta arvioitiin vaikutuksia työhyvinvointiin silloin, kun työmäärä ja työvoima eivät vastanneet toisiaan. Lähtökohtanamme oli työkuorman mittaus perustuen organisaatioiden järjestelmiin tallentuviin laajoihin digitaalisiin aineistoihin ja vakiintuneisiin tuottavuuskäsitteisiin.

Tulokset ja johtopäätökset

Koottu tieto voi auttaa terveydenhuollon resurssitarpeiden paremmassa suunnittelussa ja tuottavuustiedon kehittämisessä. Aineiston käyttö mahdollistaa johtamisen painopisteen tehokkaamman siirtämisen koko organisaation tasolta
yksikkötasolle. Se tarjoaa tietoa hoitajien oman työn kehittämiseen ja yhteisen, läpinäkyvän mittarin erilaisten
osastojen välille. Tulokset osoittavat, että lyhytaikaisen työkuorman vaihtelun hallinta on keskeistä työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke oli luonteeltaan toteutettavuustutkimus. Hankkeessa kootulla päivätasoisella aineistolla voidaan arvioida kansainvälisestikin uudella tavalla työkuormaa ja työaikapiirteitä. Hanke liittyy laajempaan julkisen sektorin tuottavuuden ananysointityöhön, ja se osaltaan vahvistaa käsitystä, että toiminnanohjausjärjestelmien tehokas käyttö antaa uutta ja johtamisen kannalta arvokasta tietoa työtehtävien resurssivaihtelusta ja tuottavuudesta.

Aineisto

Kuusi, Tero, Kulvik, Martti, Härmä, Mikko & Ropponen, Annina (14.2.2023). Tehokkuus ja työhyvinvointi – Tiedolla kohti tasapainoista työtä. Loppuraportti. ETLA raportti 134.
https://pub.etla.fi/ETLA-Raportit-Reports-134.pdf Avaa

Julkaisuluettelo Avaa