Tehtaan kokonaistehokkuuden kehittäminen etäkonsultointia hyödyntäen

Hanketiedot

Hankenumero
210229

Hakija
Topi-Keittiöt Oy

Toteuttaja
Palkkataito Oy

Lisätietoja
Iiro Ojala
iiro.ojala@topi-keittiot.fi

Toteutusaika
3.5.2021 - 31.3.2022

Työsuojelurahaston päätös
4.5.2021
13 750 euroa

Kokonaiskustannukset
27 500 euroa

Tulokset valmistuneet
4.1.2023

Tiivistelmä

Hankkeen keskiössä on Topi-Keittiöt Oy:n keittiökaluste tehtaan tuottavuuden kehittäminen, joka koostuu työmenetelmien, työturvallisuuden ja työn organisoinnin kehittämisestä. Tehtaan toimintoja kehitetään henkilöstön kanssa yhteistyössä. Hankkeessa on mukana Palkkataito Oy ulkopuolisena asiantuntijana. Kehittämistyössä sovelletaan mm. kehittämis- ja henkilöstön osallistamistyökaluja etäyhteyksiä ja erilaisia digitaalisia alustoja hyödyntäen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Iiro Ojala

Tiedote

Tehtaan kokonaistehokkuuden kehittäminen

4.1.2023

Tiivistelmä

Kehittämistyön tavoitteena oli kehittää yrityksen henkilökunnan ammattitaitoa siten, että he osaavat suunnitella haitallista tuki- ja liikuntaelinkuormitusta aiheuttavat työmenetelmät terveellisemmiksi työntekijöille. Osallistujina yrityksen työntekijöitä ja työnjohto.

Lähtökohdat

Tavoitteena oli kehittää yrityksen henkilökunnan ammattitaitoa, myös työnjohdon näkökulmasta. Lähtökohtana oli tehdas missä työmenetelmiin ja niiden kuormitus tekijöihin ei oltu otettu riittävästi huomiota. Asiantuntijaksi valittiin Palkkataito Oy.

Kohderyhmät

Yrityksen eri työskentely soluja joita olivat: Saha, Lähettämö, Kasauslinja sekä konelinja.

Menetelmät

Menetelminä käytettiin suoritusten videointeja. Ymmärryksen parantamisessa rekkatehdas peliä. Toistotyönarvioinnissa Toistorepeä. Suositeltavan enimmäistaakan määrittämisessä NIOSH-systeemiä.

Vaikuttavuus

Työmenetelmien vakiointi toteutui projektille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työmenetelmien kehittäminen selkiytti työntekijöiden työtehtäviä, ennakointia sekä toiminnan suunnittelua. Nämä toimenpiteet myös osaltaan auttoivat yhteisten käytäntöjen ja toimintatapojen muodostamisen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Etäkonsultoinnin hyödyntäminen Teamsillä tässä projektissa osoittautui hyväksi toimintatavaksi, jolla saatiin ohjattua ja opastettua vastuuhenkilöitä kehitystoimenpiteiden toteutuksessa kustannustehokkaasti. Etäkonsultointi toimii hyvin juuri tällaiseen tarkoitukseen. Projektissa toteutettiin laajoja kehittämistoimenpiteitä, jotka onnistuakseen vaativat asiantuntijan läsnäoloa ohjauksessa. Etäkonsultointi toimii hyvänä tukitoimintona, jolla voidaan edistää asioita ilman läsnäoloa.

Aineisto

TOPI-KEITTIÖT OY. Tehtaan kokonaistehokkuuden kehittäminen. Loppuraportti. 2022. Avaa