Tekniset torjuntatoimenpiteet metsäbiomassojen käsittelyn terveysvaarojen vähentämiseksi

Hanketiedot

Hankenumero
113108

Hakija
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Toteuttaja
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Lisätietoja
Aimo Taipale
aimo.taipale@vtt.fi

Toteutusaika
1.6.2013 - 30.11.2014

Työsuojelurahaston päätös
30.8.2013
81 000 euroa

Kokonaiskustannukset
149 429 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2014

Tiivistelmä

Pääasialliset bioenergialähteet ovat metsä- ja peltoenergia, metsähake, risutukit sekä kannot ja juurakot. Lisääntyvä bioenergian käyttö merkitsee myös alan työntekijämäärän kasvua.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että tietyissä raaka-aineen käsittelyvaiheissa ilmassa esiintyy työntekijän terveydelle haitallisia tekijöitä. Yhteistä em. työvaiheille on, että työ tehdään koneen ohjaamosta käsin ja että haitallista altistusta aiheuttavat tekijät kulkeutuvat käsiteltävästä biomassasta työntekijän hengitysilmaan.

Tämän hankkeen pääpaino on keinoissa, joilla altisteiden kulkeutumista koneen käyttäjän hengitysvyöhykkeelle voidaan vähentää riippumatta ulkoisista olosuhteista. Torjuntatoimien määrittelyn perustana tulee olemaan mittauksiin perustuva, objektiivinen tieto eri osatekijöiden vaikutuksista altistuksen syntyyn sekä erityisesti haitallisten ainesosien siirtymisestä biomateriaalista sitä käsittelevien henkilöiden hengitysilmaan.

Pyrkimyksenä on vähentää työntekijöiden altistumista metsäbiopolttoaineiden käsittelyssä syntyville ilman epäpuhtauksille sekä tuottaa mittauksiin perustuvaa tietoa teknisten torjuntatoimien tehokkuudesta. Lisäksi tavoitteena ovat toimintasuunnitelma terveysvaarojen ja -riskien hallitsemiseksi, torjuntatoimenpide-ehdotukset sekä ohjeistus oikeista työtavoista. Hankkeen tulokset julkaistaan vuoden 2015 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aimo Taipale

Tiedote

Biopolttoaineiden käsittelijöille riittävät suojaukset

30.11.2014

Biopolttoaineiden käsittelyssä esiintyy terveydelle haitallisia ilman epäpuhtauksia. VTT:n tutkimushanke esittää käytännön ratkaisuja työntekijöiden suojaamiseen.

Biopolttoaineiden käsittelyssä epäpuhtauksia kulkeutuu käsiteltävästä biomassasta työntekijän hengitysilmaan. Hakkeen käsittelyssä ilmaan vapautuvien epäpuhtauksien hallinnassa ensisijainen ratkaisu on tehokkaasti ja luotettavasti toimiva ohjaamo, todetaan tutkija Aimo Taipaleen koordinomassa VTT:n tutkimushankkeessa.  

Tehokkaan suodatuksen lisäksi työntekijän suojauksen kannalta oleellisia seikkoja ovat ohjaamon ylipaine ja tiiveys, joihin liittyy kiinteästi myös lämpöolosuhteiden hallinta.

Ohjaamon ikkunat tulisi pitää aina suljettuina ylipaineen ja vuotojen eliminoimiseksi. Sisälähteiden eliminoimiseksi ohjaamon puhtaanapito on tärkeää, sillä työntekijän mukana ohjaamoon voi kulkeutua muun muassa mikrobiologisia epäpuhtauksia.

Pääasialliset bioenergialähteet ovat metsä- ja peltoenergia, metsähake, risutukit sekä kannot ja juurakot. Lisääntyvä bioenergian käyttö merkitsee myös alan työntekijämäärän kasvua.

Helppokäyttöiset suodattimet auttavat asiaa

VTT:n tutkimushankkeen mukaan työkoneiden asemoinnissa on tärkeää, että erityisesti tuulen alapuolelle sijoittuvan kuljetusauton ohjaamo täyttää tiukat suojausvaatimukset. Vaikka ohjaamo toimii normaalisti, sen suojauskerroin ei kuitenkaan välttämättä ole riittävä suojaamaan työntekijää biologisilta altisteilta.

Lisäsuojausta voi toteuttaa kierrättävän ilmanpuhdistinlaitteen tai hengityssuojainmaskin avulla. Ohjaamoissa olisi myös hyvä olla ylipaineen seurantalaite, joka kertoo, onko ohjaamo ilmanvaihtoteknisesti kunnossa.

Käytännössä merkittävä ongelma on suodattimen pölykapasiteetin riittämättömyys. Suodatin tulisikin mitoittaa siten, että siinä on riittävästi pinta-alaa, jolloin myös puhdistus- ja vaihtoväli ovat riittävän pitkät. Suodattimen helppo huollettavuus koneissa on erittäin tärkeää samoin kuin koneen käyttäjien aktiivisuus suodattimen huollossa.

Kenttämittauksissa kerätyn aineiston perusteella haketettavasta aineksesta syntyvän pölyn ohella toinen merkittävä työntekijöiden altiste on dieselmoottoreiden tuottamat pienhiukkaset. Ne muodostavat haketuksen lisäksi monissa kohteissa merkittävän työturvallisuusriskin työntekijöille.

Hyvä torjuntakeino myös pienhiukkasaltistusta vastaan on tehokas suodatus, mutta pienen hiukkaskokonsa vuoksi dieselpakokaasu on monin verroin haastavampi suodatettava. Tästä syystä tutkimuksen mukaan  jatkossa olisi syytä tutkia miten työntekijöitä voidaan suojata dieselpäästöjen aiheuttamilta terveyshaitoilta.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Martti Lehtimäki, Aimo Taipale, Tapio Kalliohaka & Matti Niemeläinen.. VTT. 2016. Avaa

ISBN 978-951-38-8490-1 (nid) ISBN 978-951-8489-5 (URL) http://www.vtt.fi/julkaisu) VTT Technology 280

ISSN-L 2242-1211 ISSN 2242-1221 (Painettu) ISSN 2242-112X (Verkkojulkaisu) http.//urn.fi/URN:ISBN:978-951-38-8489-5