Teknologian hyväksyttävyys älykkäiden koneiden työkäytössä – menetelmä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin arvioimiseksi

Hanketiedot

Hankenumero
113103

Hakija
Tampereen teknillinen yliopisto Ihmiskeskeisen teknologian laitos (IHTE)

Toteuttaja
Tampereen teknillinen yliopisto Ihmiskeskeisen teknologian laitos (IHTE)

Lisätietoja
Timo Saari
timo.s.saari@tut.fi

Toteutusaika
1.6.2013 - 15.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
2.9.2013
69 545 euroa

Kokonaiskustannukset
116 188 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2014

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on luoda olemassa olevaan teknologian hyväksymisen teoriaan ja malleihin perustuen uusi arviointimenetelmä, joka perustuu alan uusimpaan tutkimustietoon ja laajentaa tutkimusmenetelmiä erityisesti tuottavuuden ja työhyvinvoinnin osalta. Toiseksi tavoitteena on myös soveltaa teknologian hyväksymisen tutkimusmenetelmiä uudelle sovellusalueelle: älykkäisiin koneisiin. Kolmantena tavoitteena on tutkia teollisuuden työntekijöiden päivittäisessä käytössä olevien työkoneiden hyväksymistä ja organisaatiovaikutuksia.

Hankkeen tuloksena syntyvä menetelmä auttaa suomalaisia korkeaa teknologiaa hyödyntäviä yrityksiä tutkimaan ja ennustamaan uuden teknologian käyttöönoton vaikutuksia organisaatiossa työntekijän näkökulmasta.

Menetelmää voidaan hyödyntää joko uuden teknologian käyttöönoton jälkeen, jolloin arviointi perustuu ensi käden tietoon tai hankintavaiheessa, jolloin työntekijät kokeilevat uutta teknologiaa, tai se kuvataan heille skenaarioita ja visualisointeja käyttäen, ja arvioivat sen vaikutuksia oman työnsä kannalta. Menetelmää voidaan käyttää myös eri teknologiavaihtoehtojen ja niiden arvioitujen vaikutusten vertailemiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Timo Saari

Tiedote

Älykkään teknologian käyttökokemukset esiin uudella kyselytutkimusmittarilla

15.8.2014

Tampereen teknillisen yliopiston ihmiskeskeisen teknologian
laitos (IHTE) on kehittänyt Työsuojelurahaston tuen turvin
kyselytutkimusmittarin, jonka avulla pystytään tutkimaan älykkään
teknologian hyväksyttävyyttä, käyttäjäkokemuksia ja työntekijöiden
hyvinvointia monipuolisesti ja kustannustehokkaasti.

Kyselytutkimusmittari auttaa suomalaisia korkeaa teknologiaa
hyödyntäviä yrityksiä tutkimaan ja ennustamaan uuden teknologian
käyttöönoton vaikutuksia organisaatiossa työntekijöiden
näkökulmasta.

Älykästä teknologiaa käytetään liikkuvissa työkoneissa
esimerkiksi metsätyömailla, kaivoksissa, satamissa ja
logistiikkakeskuksissa.

Älykkäiden koneiden työkäyttöä on yleensä tarkasteltu
tuottavuuden, turvallisuuden, fyysisen ergonomian ja automaation
näkökulmista. Tässä hankkeessa pyrittiin ymmärtämään työtekijöiden
subjektiivista kokemusta työstään ja siinä käytettävästä
teknologiasta.

Kyselytutkimusmittarin kehittämistä varten tehtiin tutkimus,
jossa 76 osallistujaa analysoi onnistuneita ja epäonnistuneita
teknologian käyttöönottokokemuksiaan käyttäen suurta määrää
erilaisia olemassa olevia skaaloja. Tämän aineiston analyysin
perusteella skaalojen määrä vähennettiin menetelmän perusversiossa
28 määrälliseen skaalaan, jotka käyttävät Likert-asteikkoa.

Kehitettyä mittaria täydennettynä alakohtaisilla kysymyksillä
testattiin verkossa toteutetussa kyselytutkimuksessa, jonka
pääasiallinen vastaajaryhmä olivat metsäkoneenkuljettajat (N=90).
Metsäkoneenkuljettajia myös havainnoitiin ja haastateltiin.

Kuljettajien työhyvinvointi kohdallaan

Mittarin avulla saatiin kerätyksi monipuolista subjektiivista
tietoa tutkimuksen kohteena olleista käsitteistä. Tuottavuus ja
teknologian hyväksyttävyys olivat metsäkoneenkuljettajien mielestä
keskimäärin korkealla tasolla.

Psykologisten tarpeiden täyttyminen jakaantui: itsenäisyys ja
pätevyys olivat tärkeitä motivaation lähteitä työssä, kun taas
yhteenkuuluvuus ja fyysinen hyvinvointi työn aikana saivat
keskimääräistä alemmat arvosanat.

Yleinen työhyvinvointi oli kuitenkin keskimäärin hyvällä tasolla
ja raportoidut burnout-oireet melko vähäisiä, joskin pieni
vähemmistö vastaajista ilmoitti kokevansa säännöllisiä
burnout-oireita.

Aikataulutetut vaatimukset työssä vähentävät työhyvinvointia ja
lisäävät burnout-oireita. Sen sijaan ajatustyön lisääntyminen
vaikuttaa päinvastaisesti.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

Partala Timo, Saari Timo. 2014. Teknologian hyväksyttävyys älykkäiden koneiden työkäytössä. Loppuraportti Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehittämishankkeesta. Tampereen teknillinen yliopisto. Tietotekniikan laitos. Raportti 5. ISBN 978-952-15-3356-3 (nid.) ISBN 978-952-15-3357-0 (PDF) ISSN 2323-9174 Avaa