Teknologian testaaminen ja käyttöönotto terveydenhuollon työssä testbed-palvelumallin avulla

29th EurOMA (European Operations Management Association) Conference 4.-6.7 2022, Berlin. Konferenssi on kahtena viime vuotena siirretty virtuaaliseksi ja näin voidaan toimia myös tänä vuonna jos Korona estää kokoontunumisen. Alustavasti konferenssi on suunniteltu pidettäväksi Berliinissä.

Hanketiedot

Hankenumero
220021

Hakija
Mervi Vähätalo

Toteuttaja
Mervi Vähätalo

Lisätietoja
Mervi Vähätalo
mervi.vahatalo@samk.fi

Toteutusaika
4.7.2022 - 6.7.2022

Työsuojelurahaston päätös
31.1.2022
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 430 euroa

Tulokset valmistuneet
8.8.2022

Tiivistelmä

Esityksessä kuvataan Satakunnassa kehitettyä testbed palvelumallia, jolla tuetaan teknologian testaamista ja käyttöönottoa terveydenhuollossa siten, että henkilöstö kokee teknologian testaamisen ja käyttöönoton resurssiensa näkökulmasta mielekkäänä ja omaa ammatillista osaamista kehittävänä ja asiakkaan/potilaan hyvinvointia hyödyttävänä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Vähätalo

Tiedote

Teknologian testaaminen ja käyttöönotto terveydenhuollon työssä testbed-palvelumallin avulla

8.8.2022

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella mahdollisuuksia jäsentää ja visualisoida teknologian testaukseen liittyvää testbed toimintaa modulaarisen näkökulman avulla. Tutkimuksessa todettiin, että teknolgian testauspalvelut on mahdollista visualisoida modulaarisen palveluarkkitehtuurin avulla. Palveluarkkitehtuurin mallintaminen auttaa toimintaan osallistuvia tahoja ymmärtämään paremmin teknologiatestauksen monialaista kokonaisuutta. Samoin palveluarkkitehtuurin näkyväksi tekeminen helpottaa palveluiden räätälöintä siten, että niin teknologiakehittäjät kuin sote-alan ammattilaisetkin saavat tarpeeseensa sopivia testauspalveluita, jotka kehittävät henkilöstön osaamista ja palveluiden laatua.

Tausta

EurOMA on merkittävä kansainvälinen tuotantotalouden konferenssi, jossa on jo vuosia ollut omat teemansa terveydenhuollon johtamiselle ja organisoinnille. Konferenssi antaa perinteisestä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisdiskurssista poikkeavia näkökulmia kun tuotantotalouden tutkijat tarkastelevat sitä oman tieteenalansa lähtökohdista. Näin ollen konfenssi tuo uutta ajateltavaa sote-palveluiden johtamiseen ja organisointiin.

Aineisto

Konferenssissa esitetyn tutkimuksen aineisto muodostuu yhden testbed toimijan noin puolen vuoden aikana toteuttamasta kymmenestä teknologian testauscasesta. Teknologiatestauksista analysoitiin niihin sisältyneet palvelut, niiden toteutuksessa käytetyt palvelupolut sekä toimijoiden välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen tuloksena luotiin testbed palveluiden palveluarkkitehtuuri ja kuvattiin monialaisen yhteistyön rajapinnat. Palveluarkkitehtuurissa löydettiin seitsemän moduulia, jotka muodostuivat useista vaihdettavista komponenteista. Rakenne mahdollistaa palveluiden yksiköllisen räätälöimisen teknologiatestaajan tarpeisiin. Monialaisen yhteistyön osalta todettiin, että useiden toimijoiden välillä on kommunikaatio on vähäistä ja siihen on tarpeen panostaa jatkossa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Sujuva teknologian testaus hyödyttää niin teknologia kehittäjiä kuin sote-ammattilaisiakin. Testaustoiminnan avulla ammattilaiset hahmottavat, millaista teknologiaa on markkinoilla ja mitä puuttuu. Lisäksi ammattilaiset oppivat arvioimaan teknologiaa kriittisesti ja antamaan palautetta sen kehittämiseksi. Aiheen tarkastelu modulaarisen näkökulman avulla toi esille elementtejä, jotka mahdollistavat palvelukokonaisuuksien räätälöinnin testaajien tarpeisiin.

Aineisto

Mervi Vähätalo. Healthcare testbed activities as a modular construct. Modularity in multi-provider service contexts, EurOMA2022. Konferenssiesitys Avaa

Healthcare testbed activities as a modular construct Avaa