Tekoäly tulee – Tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon!

Hanketiedot

Hankenumero
200453

Hakija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Eija Kärnä
eija.karna@haaga-helia.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.5.2022

Työsuojelurahaston päätös
10.11.2020
63 000 euroa

Kokonaiskustannukset
105 529 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään organisaation tukitoimintojen tietotyöntekijöiden yhteisöllistä toimijuutta tuottaa organisaatiolle arvoa työn teknologisessa murroksessa. Hyödyntämällä tukitoimintojen asiantuntijoiden osaamista ja yhteistyötä yli ammattirajojen, uutta teknologiaa kuten tekoälyä ja robotiikkaa, voidaan ottaa hallitummin käyttöön. Toimintatutkimuksena tuotetaan työyhteisön yhteiskehittämisen malli tuottavuutta ja hyvinvointia kehittäen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eija Kärnä

Tiedote

Tekoäly tulee – tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon!

10.8.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin uusien teknologioiden, tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä tietotyössä. Hanke antaa äänen tietotyöntekijöille ja tutkimuksessa vähemmän huomioiduille, mutta potentiaaliltaan merkittäville tukitoimintojen asiantuntijoille hallinnollisissa tehtävissä. Tutkimus tuottaa uutta tietoa tietotyöntekijöiden kokemuksista teknologisoituvassa työssä psykologisen sopimuksen näkökulmista sekä ammatillisen toimijuuden kehittämisestä kohti yhteisöllistä toimijuutta, asiantuntijuuden jakamista ja arvontuottamista. Voimavaralähtöisenä yhteiskehittämisenä tuotettiin tukitoimintojen tietotyön yhteiskehittämisen ja arvontuottamisen ratkaisuja ja malleja, jotka ovat sovellettavissa monenlaisissa organisaatiossa.

Lähtökohdat

Teknologia-ajan tietotyön haasteet ja mahdollisuudet ovat valtavat. Teoreettisina tavoitteina oli ymmärtää tietotyöntekijöiden kokemia muutoksia psykologisen sopimuksen ja ammatillisen toimijuuden viitekehysten kautta. Tukitoimintojen toimijuus on keskeistä sekä tietotyön kehittämisessä että organisaation tukena uudistumisessa. Tietotyöntekijöiden yhteisöllisen toimijuuden kehittämisen näkökulmiksi teknologisoituvassa työssä valittiin arvontuottamisen ja yhteiskehittämisen viitekehykset.

Aineisto

Aineisto kerättiin valtakunnallisella kyselyllä, haastatteluilla 16 organisaatiossa sekä pitkäkestoisena tapaus- ja toimintatutkimuksena kuntaorganisaation hallintopalveluissa ja sen sidosryhmissä. Kyselyyn saatiin 491 vastausta, laadullista aineistoa kertyi 54:n tietotyöntekijän teemahaastatteluista, joista 39 kuntaorganisaatiossa ja 15 erilaisissa muissa organisaatioissa, joista 5 ict-alan yritystä. Toimintatutkimuksena työskenneltiin n. 35 tietotyöntekijän kanssa kuntaorganisaatiossa.

Menetelmät

Monipuolinen tutkimusaineisto mahdollisti moniäänisyyden, joka on keskeinen teknologisoituvan työelämän tarkastelussa. Valtakunnallisessa kyselyssä 491 tietotyöntekijää kertoi näkemyksiään teknologian mahdollisuuksista ja hyödyistä. Tapaustutkimuksena ison kuntaorganisaation hallintopalveluissa haastateltiin 21 yksikön ja 18 sisäisten sidosryhmien edustajaa. Lisäksi haastateltiin 15 tietotyöläistä erilaisissa organisaatioista. Toimintatutkimuksena tuotettiin työyhteisön yhteiskehittämisen malli.

Tulokset ja johtopäätökset

Tietotyöntekijöillä on kiinnostusta ja potentiaalia uusien teknologioiden, tekoälyn ja robotiikan laajempaan hyödyntämiseen sekä ammattikuvan laajentamiseen.
Uudet teknologiat muokkaavat tukitoimintojen tietotyöntekijöiden toimijuutta kohti yhteisöllistä toimijuutta ja työn yhteiskehittämistä. Uudistumisessa tarvitaan tukea.
Yrittäjämäinen asenne ja kannustava työyhteisö ovat tietotyön keskeisiä voimavaroja uusien teknologioiden kestävässä hyödyntämisessä, arvontuotannossa ja työhyvinvoinnissa

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tekee näkyväksi, kuinka tekoälyä ja uusia teknologioita voidaan hyödyntää tietotyön kestävässä kehittämisessä ja arvontuotannossa. Voimavaralähtöinen yhteiskehittäminen tukee tukitoimintojen tietotyöntekijöiden ammatillisen identiteetin kehittymistä kohti yhteisöllistä toimijuutta, uudistuvaa työtä ja työn merkityksellisyyden kokemuksia. Yhteiskehittämisen mallia ja menetelmiä sen toteuttamiseksi jaetaan laajalti hyödynnettäväksi tietotyön kehittämisessä erilaisissa organisaatioissa.

Aineisto

Julkaisuluettelo Avaa

Eija Kärnä, Anna Ruohonen, Iris Humala. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Tekoäly tulee. Tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon!
Haaga-Helian julkaisut 6/2022.
ISBN 978-952-7474-13-6
ISSN 2342-2939 Avaa