Tekoäly työn kehittämisen tueksi (TeKeT)

Hanketiedot

Hankenumero
190355

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Anna-Leena Kurki
anna-leena.kurki@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2020 - 30.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2019
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
241 511 euroa

Tulokset valmistuneet
8.9.2022

Tiivistelmä

Digitaaliset oppimisalustat ovat paikkoja vahvistaa organisaation kilpailukyvyn kannalta keskeistä osaamista kustannustehokkaasti. Alustavälitteiset kehittämisprosessit eivät kuitenkaan aina vastaa työntekijöiden tarpeisiin ja uutta luova vuorovaikutus voi jäädä vähäiseksi. Näihin haasteisiin on haettu ratkaisuja tekoälysovelluksista. Tutkimustietoa aiheesta on vielä niukasti.

Tässä tutkimuksessa selvitetään monitieteisesti tekoälysovellusten mahdollisuuksia ja rajoitteita alustavälitteisessä kehittämistoiminnassa työ- ja virtuaaliyhteisöissä: voiko tekoäly vahvistaa aktiivista osallistumista ja ohjausta, tukea vuorovaikutusta ja parantaa edellytyksiä uuden luomiselle?

Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena kolmessa kehittämiscasessa, joissa hyödynnetään Howspace-alustaa ja sen tekoälyelementtejä: Aika & fokus -verkkovalmennus virtuaaliyhteisössä; Aivotyö toimivaksi -valmennus verkkoavusteisena työpajana työyhteisössä; Strateginen kulttuurinmuotoilu alustavälitteisenä prosessina. Tutkimusaineistona on mm. alustan keskustelut ja analytiikka sekä osallistujien haastatteluja. Aineisto analysoidaan digitaalisen keskusteluanalyysin ja kehittävän työntutkimuksen menetelmillä. Lisäksi toteutetaan kysely (N= n. 300) ja haastatteluja verkkovalmentajille sekä arviointipaja.

Tutkimustietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä vaikuttavia tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja työpaikoille osaamisen ja toiminnan yhteisen kehittämisen tueksi. Nämä tulokset kootaan digitaaliseen käsikirjaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Leena Kurki

Tiedote

Tekoälystä tukea oppimiseen, kehittämiseen ja ohjaukseen digitaalisella alustalla

8.9.2022

Tiivistelmä

Työelämässä oppiminen ja kehittäminen tapahtuu yhä useammin verkkovälitteisesti. Hankkeessa tutkittiin digitaalisella oppimisalustalla tapahtuvaa tekoälyavusteista työyhteisöjen oppimis- ja kehittämistoimintaa. Tutkimus osoitti, että alustat ja niiden toiminnallisuudet voidaan valjastaa palvelemaan oppimista tiedonhankintana, osallistumisena ja tiedon luomisena. Alusta tarjoaa uudenlaisia välineitä ohjauksen tueksi, mutta vaatii myös erilaista työotetta kuin kasvokkain toteutettu prosessi. Tutkimus avaa näkökulmia ja tulevaisuuden suuntaviivoja digipohjaiselle kehittämiselle. Tutkimuksen tuloksena syntynyt Kehitä työtä verkossa! -opas tarjoaa pedagogista tukea tekoälyavusteisten kehittämisprosessin suunnitteluun ja toteutukseen.

Lähtökohdat

Digitaalisten alustojen käyttö on lisääntynyt työpaikan kehittämisprosesseissa. Tutkimusta työelämäkontekstissa on kuitenkin vähän ja se painottunut teknisiin ratkaisuihin. Hankkeessa tarkasteltiin digitaalisella oppimisalustalla tapahtuvaa kehittämistoimintaa ja luonnollisen kielen analyysiin perustuvien tekoälytoiminnallisuuksien mahdollisuuksista. Näkökulma oli oppimisteoreettinen. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa digitaalisesti välittyneestä oppimisesta ja ohjauksesta.

Aineisto

Hankkeessa kerättiin laadullista ja määrällistä aineistoa. Aineisto kerättiin kolmesta digitaalisella alustalla toteutetusta tekoälyä hyödyntävästä kehittämisprosessista, joihin osallistui yhteensä 83 henkilöä. Kehittämisprosesseista taltioitiin aineistoksi alustalla käyty keskustelu ja alustan analytiikka. Lisäksi hankkeessa toteutettiin kouluttajille ja kehittäjille suunnattu kysely (N=98) sekä haastateltiin alustakehittäjiä, kouluttajia/ valmentajia ja kehittämisprosessin osallistujia.

Menetelmät

Hankkeen kehittämisprosessit perustuivat ajanhallintaa ja aivotyötä koskevaan tutkimustietoon ja prosessikonsultointiin. Ne tuottivat laadullista aineistoa, joka analysoitiin sisällönanalyysilla. Alustan analytiikan analysoinnissa hyödynnettiin määrällisiä menetelmiä. Kyselyn analyyseissa käytettiin SPSS-ohjelmistoja ja avovastaukset analysoitiin sisällönanalyysilla. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina ja analysoitiin sisällönanalyyttisin menetelmin.

Tulokset ja johtopäätökset

Digitaaliset alustat palvelevat kehittämistä ja ohjausta. Tekoälytoiminnallisuudet osana ohjausta auttavat vahvistamaan tiedon reflektointia, vuorovaikutusta ja yhteistä toiminnan uudistamista. Alustan analytiikka tarjoaa tietoa osallistujien toiminnasta ja auttaa suuntaamaan valmennusta. Tekoälyn ja analytiikan täysimittainen hyödyntäminen vaatii ohjaajalta uutta osaamista sekä tekoälykoosteiden laatuun, luotettavuuteen ja ymmärrettävyyteen liittyvien rajoitteiden ratkaisemista.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus avaa näkökulmia ja tulevaisuuden suuntaviivoja digipohjaiselle kehittämiselle. Se laajensi tietopohjaa digitaalisten oppimalustojen tekoälysovellusten mahdollisuuksista ja haasteista tuoden ilmiöön vähemmän tutkitun oppimisteoreettisen näkökulman. Tutkimuksen tuloksena syntynyt Kehitä työtä verkossa! Vuorovaikutteinen kehittäminen tekoälyn tuella -fasilitointiopas tarjoaa pedagogista tukea ja käytännön työkaluja tekoälyavusteisten kehittämisprosessin suunnitteluun ja toteutukseen.

Aineisto

Kurki, Anna-Leena; Toivanen, Minna; Yli-Kaitala, Kirsi; Koskela, Inka; Heusala, Tiina; Luokkala, Kirsi; Gluschkoff, Kia; Kalakoski, Virpi. Tekoäly työn kehittämisen tueksi! : Tekoälyavusteinen kehittämistoiminta digitaalisilla oppimisalustoilla. Loppuraportti. Työterveyslaitos. 2022.
ISBN 978-952-391-031-7 (PDF) Avaa

Kalakoski, V., Koskela, I. , Kurki, A-L., Toivanen, M., & Yli-Kaitala, K. (2021) Tekoäly työn kehittämisen tukena: kirjallisuuskatsaus. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 23(3), 52-71. Avaa

Toivanen, M., Koskela, I.. & Heusala, T. (2022). Digifasilitoinnin haasteita ja ratkaisuja. Työn Tuuli 1/2022. Avaa

Kehitä työtä verkossa! Vuorovaikutteinen kehittäminen tekoälyn tuella Avaa