Teollisten työpaikkojen tapaturmat – selvitys ja tulosjulkaisu palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanteesta ja -kehityksestä

Hanketiedot

Hankenumero
116451

Hakija
Noora Nenonen

Toteuttaja
Noora Nenonen

Lisätietoja
Noora Nenonen
noora.nenonen@tuni.fi

Toteutusaika
2.1.2017 - 31.8.2017

Työsuojelurahaston päätös
21.11.2016
2 800 euroa

Kokonaiskustannukset
2 800 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2017

Tiivistelmä

Työn päätavoitteena on muodostaa kuva teollisten työpaikkojen turvallisuustilanteesta tarkastelemalla kyseisillä työpaikoilla tapahtuneita vakavia ja kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia. Työssä selvitetään tapaturmien nykytilannetta eri toimijoiden (palveluntuottajat ja teollisuusyritykset) näkökulmista, tapaturmatilanteen kehitystä sekä eroavatko vakaviin ja kuolemaan johtaneisiin tapaturmiin johtaneet tekijät toistaan.

Selvityksessä käytettävä aineisto kerätään Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) ylläpitämistä työtapaturma- ja ammattitautitilastosta sekä työpaikkaonnettomuuksien tutkintaan (TOT-tutkinta) liittyvästä TOT-tietojärjestelmästä (TOTTI). Lisäksi selvityksessä tehdään kirjallisuuskatsaus, jossa aineistona käytetään selvityksen aihepiiriin liittyviä viimeisimpiä kotimaisia ja ulkomaisia tutkimusjulkaisuja.

Tulosten avulla turvallisuuden edistämisen keinot voidaan valita ja kohdentaa teollisilla työpaikoilla entistä tarkemmin juuri kyseisen kohteen ja työtehtävien vaarojen mukaan. Lisäksi voidaan arvioida toteutettujen turvallisuuden kehittämistoimenpiteiden toimivuutta ja teollisten työpaikkojen muutoksen aiheuttamaa turvallisuustoiminnan kehittämistarvetta. Tuloksista laaditaan havainnollinen ja tiivis yleistajuinen kooste kuvineen ja päätelmineen. Kooste on saatavilla heti hankkeen valmistuttua. Tuloksista laaditaan myös artikkelikäsikirjoitus, joka lähetetään turvallisuusalan tunnettuun kansainväliseen lehteen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Noora Nenonen

Tiedote

Tapaturmakartoitus teollisuuden turvaksi

31.8.2017

Teollisuudessa toimii tyypillisesti monien yritysten työntekijöitä yhteisillä työpaikoilla. Teollisuuden vakavimpia tapaturmia kartoittanut Noora Nenonen havaitsi, että tapaturmien syyt ja suositellut kehittämistoimet eivät silti ole juuri muuttuneet. On tärkeää, että teollisille työpaikoille tarjotaan riittävästi tietoa alan ja työtehtävien tyypillisimmistä riskeistä.

Noora Nenonen teki työn Sanna Nenosen (TSR 116481) kanssa. Molemmat ovat tutkijatohtoreita Tampereen teknillisessä yliopistossa. Molemmat saivat yhteishankkeeseen Työsuojelurahaston stipendin.

Kartoitus auttaa kohdentamaan tapaturmien torjunnan ja turvallisuuden edistämiskeinoja teollisilla työpaikoilla entistä tarkemmin. Nenoset koostivat tuloksensa kalvosetiksi, joka on nähtävissä Tampereen teknillisen yliopiston verkkosivuilla.

Vakavat tapaturmat vähentyneet

Nenoset tarkastelivat teollisten työpaikkojen turvallisuutta tutkimalla alan vakavia ja kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia 2009–2014.

Tutkimusten mukaan turvallisuuden hallinta on erityisen vaativaa palveluntuottajille. Nenoset havainnoivat, että tapaturmatilastoista on hankala löytää tietoa teollisille palveluntuottajille tapahtuneista tapaturmista.

Kartoitus osoitti, että vakavat tapaturmat olivat vähentyneet sekä tilapäisellä että tavallisella työpisteellä. Vakavat tapaturmat sattuivat tyypillisesti 35–44-vuotiaille miehille konepaja- ja rakennusmetallityössä.

Tapaturmiin monia syitä

Tilapäisen työpisteen tapaturmat sattuivat yleisimmin rakentamisessa ja tukitoiminnoissa, tavallisen työpisteen tapaturmat taas teollisuudessa sekä tuotannossa, jalostuksessa, käsittelyssä ja varastoinnissa.

Sekä tilapäisen että tavallisen työpisteen tapaturmissa oli useimmiten kyse liikkumisesta, esineiden käsittelystä tai työstä, jossa käytettiin työkaluja.

Palveluntuottajien tapaturmasyissä korostuivat puutteelliset ohjeistukset, laitevika ja henkilösuojainten puutteet tai niiden heikko käyttö. Teollisuusyritysten tapaturmissa korostuivat puutteet turvalaitteissa ja virhesuoritukset.

Yhteinen työmaa vaatii yhteispeliä

Tulosten perusteella palveluntuottajien ja teollisen työpaikan työntekijöiden tapaturmat ovat osin samanlaisia. Tarvitaan aktiivista toimijoiden yhteistyötä, jotta varmistetaan riittävä tiedonvaihto ja turvallisuuden edistämisen voimavarat saadaan kohdennettua tehokkaasti.

Erot tapaturmiin vaikuttaneissa tekijöissä pitää ottaa huomioon erityisesti tilapäisellä työpisteellä. On varmistettava varsinkin omatoimisesti toimivien työntekijöiden osaaminen ja mahdollisuudet turvalliseen toimintaan, myös poikkeavissa tilanteissa.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Sanna Nenonen & Noora Nenonen: Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä – Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne. Tampereen teknillinen yliopisto, tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorio 30.8.2017. 20 sivua. http://www.tut.fi/cs/groups/public_news/@l102/@web/@p/documents/liit/x226163.pdf