Teollisuuden työpaikkojen ääniympäristön ratkaisukeskeinen kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
210083

Hakija
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Toteuttaja
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Lisätietoja
Esa Nousiainen
esa.nousiainen@ains.fi

Toteutusaika
1.6.2021 - 28.2.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.4.2021
105 000 euroa

Kokonaiskustannukset
177 000 euroa

Tulokset valmistuneet
25.9.2023

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään monitieteisesti ja monimenetelmäisesti meluntorjunnan esteitä ja edellytyksiä teollisuusyrityksissä. Siinä myös rakennetaan uudenlainen melun hallinnan toimintamalli ja käytännön meluntorjuntaratkaisuja. Kehitettäviä ratkaisuja yhteistoiminnallisesti kokeilemalla selvitetään, miten havaittuja esteitä voidaan parhaiten poistaa ja miten meluntorjuntatoimet saadaan parhaiten tehtyä ja melualtistus vähenemään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Esa Nousiainen

Tiedote

Teollisuuden työpaikkojen ääniympäristön ratkaisukeskeinen kehittäminen

25.9.2023

Tiivistelmä

Melunhallintaa lähestyttiin yhdistämällä akustiikan näkökulmat työpaikkatason sosiokulttuuristen tekijöiden tarkasteluun. Onnistunut vuorovaikutus ja laajaan osallistumiseen perustuva yhteistoiminnallinen kehittäminen ajatellaan tässä tutkimuksessa sekä keinoiksi selvittää melunhallinnalle keskeisiä tekijöitä, että luoda pohjaa melunhallinnan kehittämiselle. Hankkeen erityinen uutuusarvo oli monitieteisyys. Tutkimus tuotti uutta tietoa meluntorjunnan esteistä ja uudenlaisen tekniset ja sosiokulttuuriset seikat yhdistävän tutkimuksellisen lähestymistavan ja mallin meluntorjuntaan. Tutkimuksessa saatiin käsitys niistä esteistä, mitä meluntorjuntaratkaisuihin liittyy. Näiden perusteella luotiin toimintamalli.

Lähtökohdat

Meluntorjuntaa tehdään työturvallisuuden lähtökohdista. Käytännössä tai kirjallisuudessa ei ole mietitty, miksei meluntorjuntaa toteuteta. Tarkastelematta ovat jääneet työpaikan eri henkilöstöryhmien näkemykset ja syyt, miksi torjuntakeinoja ei nähdä toteuttamisen arvoisiksi. Tarvitaan laajempi näkökulma melunhallintaan teollisilla työpaikoilla, jotta ymmärretään paremmin vastarinnan todelliset syyt. Nämä usein esitettiin rahan puutteeksi tai yksittäisten työntekijöiden välinpitämättömyydeksi.

Aineisto

Tutkimuksessa selvitettiin koettuja esteitä meluntorjunnan toteuttamiselle. Selvitettiin melun nykytila yrityksissä ja kehitettiin käytännön meluntorjuntaratkaisuja. Selvitettiin, miten haastatteluissa havaittuja esteitä voidaan parhaiten poistaa ja miten meluntorjuntatoimet saadaan parhaiten oikeasti tehtyä ja melualtistus vähenemään. Yrityksissä huomattiin, että on paljon meluntorjuntaratkaisuja, joiden toteuttaminen ei ole järkevää tai ei tuota hyötyä esimerkiksi melulle altistumiseen

Menetelmät

Melunhallintaa lähestyttiin yhdistämällä teknisen meluntorjunnan tutkimus työpaikan sosiokulttuuristen tekijöiden tarkasteluun. Tutkimus toteutettiin konstruktiivisen interventiotutkimuksen kehyksessä käyttäen vertailevan tapaustutkimuksen menetelmää. Tutkimus perustui myös pohjoismaiseen työyhteisöjen tutkimuksen ja kehittämisen yhdistävään toimintatutkimukselliseen traditioon, jolle on keskeistä pyrkiä kehittämään ja demokratisoimaan vuorovaikutusta, autonomiaa ja yhteistoimintaa työpaikoilla.

Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeen päätulos on sosiologis-kulttuurisen näkökulman selvittämisen ja teknisen meluntorjunnan toteutuksen yhdistävä laajennettu meluntorjuntamalli. Tämä korostaa työpaikan kaikkien ryhmien yhteistyötä. Soveltamiskelpoisena tuloksena varmennettiin nykyaikaisten ja perinteisten jälkikaiunta-ajan mittauksen ja laskennan menetelmien toimivuus. Meluntorjunnan kokonaismallin edelleen kehittäminen ja laajempi käyttö antaa ainekset jatkohankkeen toteuttamiseen ja mallin kaupallistamiseen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimuksen perusteella on tärkeää, että melusta sen haitoista ja torjunnasta puhutaan työpaikalla yhdessä. Tässä kehitettyjä haastattelumenetelmiä, meluntorjunnan mallia ja menetelmiä voidaan soveltaa melua laajemmin työympäristötekijöihin, esimerkiksi lämpöolosuhteisiin, kemiallisiin ja biologisiin tekijöihin. Haastattelumenetelmät muodostavat myös perustan ergonomisten ja henkisten kuormitustekijöiden hahmottamiselle. Tulevaisuuden riskinarviointi- ja hallintamallit ovat laajennettavissa.

Aineisto

Julkaisuluettelo Avaa

Nousiainen et al Akustiikkapäivät 2021 Avaa

Järvensivu et al Työelämän tutkimuspäivät 2022 Avaa

Pääkkönen R Meluntorjunnan ratkaisut STYL koulutuspäivät 2021 Avaa

Esa Nousiainen, Anu Järvensivu, Katri Otonkorpi-Lehtoranta ja Rauno Pääkkönen. Teollisuuden työpaikkojen ääniympäristön ratkaisukeskeinen kehittäminen. Loppuraportti. A-Insinöörit, Humanistinen ammattikorkeakoulu. 2023.
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 156.
ISBN 978-952-456-436-6
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) Avaa