Teollisuusturvallisuuden ja resilienssin hallinnan dynaamiset kyvykkyydet – opit ja hyvät käytännöt koronakriisistä (Safera)

Hanketiedot

Hankenumero
210231

Hakija
Oulun Yliopisto

Toteuttaja
Oulun Yliopisto

Lisätietoja
Arto Reiman
arto.reiman@oulu.fi

Toteutusaika
1.10.2021 - 30.9.2023

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2021
115 000 euroa

Kokonaiskustannukset
165 962 euroa

Tulokset valmistuneet
3.1.2024

Tiivistelmä

Korona-pandemia on haastanut teollisuutta ennennäkemättömällä tavalla. Tämä SAF€RA-hanke
1) kokoaa yhteen eurooppalaisten teollisuusyritysten kokemuksia ja hyviä käytäntöjä pandemian hallitsemiseksi,
2) luo arviointimenetelmän teollisuusturvallisuuden ja resilienssin arviomiseksi yrityksessä ja sen alihankintaverkostossa sekä
3) lisää ymmärrystä siitä millaisia organisatorisia dynaamisia kyvykkyyksiä teollisuusyritykset tarvitsevat jatkossa teollisuusturvallisuuden näkökulmasta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arto Reiman

Tiedote

Dynaamiset kyvykkyydet ja resilienssi teollisuuden toimitusketjuissa

3.1.2024

Tiivistelmä

Korona-pandemia ja muut viimeaikaiset laajat kriisit ja häiriöt ovat haastaneet teollisuutta ja sen tilaus-toimitusketjuja monin tavoin. Tämä serbialaisessa ja italialaisessa tutkimusyhteistyössä toteutettu hanke kokosi monimenetelmällisesti yhteen ymmärrystä erilaisten uhkakuvien hallintaan vaadittavista organisatorisista kyvykkyyksistä teollisuuden toimitusverkostoissa, sekä lisäsi ymmärrystä siitä millaisia kyvykkyyksiä yritykset tarvitsevat jatkossa teollisuusturvallisuuden näkökulmasta. Hanke loi näkymiä teollisuuden lähitulevaisuuden uhkiin ja rakensi toimintamallin kyvykkyyksien kokonaisvaltaiseksi huomioimiseksi ja kehittämiseksi. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä suomalaisen HSEQ-klusterin ja sen jäsenyritysten kanssa.

Kerro hankkeen käynnistämisen lähtökohdat, teoriatausta, uutuusarvo ja tavoitteet.

Teollisuusyritykset ympäri maailman joutuivat kohtaamaan koronapandemian hyvin puutteellisesti varautuneina. Yritykset joutuivat suunnittelemaan ja toteuttamaan torjuntatoimenpiteitä epävarmoissa olosuhteissa ja ilman kunnollista ohjeistusta. Hanke selvitti dynaamisten kyvykkyyksien viitekehyksessä millaisia organisatorisia kyvykkyyksiä tarvittiin koronapandemian hallintaan sekä tarvitaan vastaaviin tulevaisuuden uhkiin varautumiseksi ja toimintakyvyn säilyttämiseksi.

Aineisto

Hankkeessa kerättiin monimenetelmätutkimuksen kehyksessä tutkimusaineistoa Delfoi-paneelein suomalaisesta ja eurooppalaisesta teollisuudesta. Pääosa aineistosta koostui suomalaisen HSEQ-klusterin yrityksistä. Aineistoa kerättiin teollisuuden tilaaja- ja toimittajayrityksistä haastatteluin, kyselyllä sekä tulevaisuusskenaarioita käsittelevissä työpajoissa.

Menetelmät

Hanke toteutettiin iteratiivisesti tulevaisuudentutkimuksen keinoin Delfoi-paneeleina. Paneeleissa aineistoa kerättiin teollisuuden tilaaja- ja toimittajayrityksiin kohdennetuilla yksilö- ja ryhmähaastatteluilla, suomen, englannin ja serbian kielellä laaditulla kyselyllä, sekä työpajoissa, joissa käsiteltiin hankkeessa kerättyä ja analysoitua aineistoa sekä arvioitiin tulevaisuusskenaariotyyppisesti millaisia kyvykkyyksiä teollisuudessa tarvitaan tulevaisuuden uhkakuvien hallitsemiseksi.

Tulokset ja johtopäätökset

Hanke tuotti uudenlaista tietoa teollisuuden dynaamisista organisatorisista kyvykkyyksistä sekä niiden kehittämistarpeista vastaamaan erilaisiin uhkakuviin. Hanke nostaa esille tarpeen kehittää johtamisosaamista, toimitusketjuyhteistyötä, viestintää ja tiedonkulkua, jatkuvuussuunnittelua sekä ennakointikykyä teollisuusturvallisuutta koettelevien uhkakuviin valmistautuessa sekä yritysten toimintakyvyn säilyttämiseksi. Nämä kyvykkyydet ovat pohjana hankkeessa luodulle toimintamallille.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke lisäsi teollisuuden tilaaja- ja toimittajayritysten ymmärrystä kyvykkyyksistä, joita tarvitaan erilaisten laajojen uhkien hallitsemiseksi. Monimenetelmällinen sekä monitieteinen tausta sekä tiivis yritysyhteistyö mahdollistivat aineiston monipuolisen käsittelyn. Hanke tuotti tekoälyä hyödyntäen näkemyksen teollisuuden lähitulevaisuuden dystooppisesta uhkakuvasta sekä utopia-näkökulman toivorikkaasta tulevaisuudesta sekä lisäsi ymmärrystä näiden hallintaan tarvittavista kyvykkyyksistä.

Aineisto

Suvi Leinonen, Arto Reiman, Osmo Kauppila. Dynaamiset kyvykkyydet ja resilienssi teollisuuden toimitusketjuissa: Näkökulmia koronapandemiasta ja tulevaisuuden uhkakuvista selviytymiseen. Loppuraportti. Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusraportteja 1/2023
ISBN 978-952-62-3837-1
ELEKTRONINEN ISSN 2342-2564 Avaa

Julkaisuluettelo Avaa