Terveyden edistämisen merkitys ja vaikuttaminen henkilöstön työhyvinvointiin – toimintatutkimus Suomen ja Viron kouluissa 2009 – 2014 -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
116079

Hakija
Sari Laine

Toteuttaja
Sari Laine

Lisätietoja
Sari Laine
sari.laine@uef.fi

Toteutusaika
1.8.2016 - 31.7.2017

Työsuojelurahaston päätös
18.2.2016
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
23 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.7.2017

Tiivistelmä

Väitöskirja on osa Itä-Suomen yliopiston hanketta “Promotion of school community staff’s occupational well-being – action research project in Finland and Estonia, 2009–2014″. Toimintatutkimushankkeessa pyritään tunnistamaan ja kehittämään työyhteisön henkilöstön työhyvinvointia ja voimavaroja myönteisen terveyden edistämisen näkökulmasta. Keskeiseksi haasteeksi nousee, miten ja millaisin keinoin voidaan luoda koulujen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi tähtääviä toimenpiteitä. Tutkimuksessa on mukana 21 koulua Suomesta ja 39 koulua Virosta.

Väitöskirjan tulokset koostuvat neljästä vaiheesta. Ensimmäiseksi, pitkäkestoisen (vuosien 2000–2009) tapaustutkimuksen tuloksina yhden suomalaisen peruskoulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisestä. Toisessa vaiheessa (vuonna 2010) suunnattiin hankkeen koulujen henkilöstölle määrällinen alkumittaus Työhyvinvointi-indeksikyselynä. Samalla koulujen henkilöstö yhdessä sitoutui kehittämään omaan kouluun soveltuvia kehittämistoimenpiteitä, joista koottiin laadullinen väliarviointimittaus (vuonna 2012). Kolmannessa vaiheessa toteutettiin loppumittaus indeksikyselynä (vuonna 2013). Neljännessä vaiheessa (vuonna 2016) tullaan testaamaan ja kehittämään rakenneyhtälömallin avulla aiemmin kehitettyä koulun työhyvinvoinnin edistämisen sisältömallia.

Tutkimustulokset raportoidaan kansainvälisinä tieteellisinä artikkeleina (4) sekä julkaistaan artikkeliväitöskirjana vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Laine

Tiedote

Monivuotinen toimintatutkimus koulujen henkilökunnan työhyvinvoinnista

31.7.2017

Pian valmistuva väitöskirja tuo uutta tietoa koulujen henkilökunnan terveyden edistämisestä Suomessa ja Virossa.

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen väitöskirjatutkija Sari Laineen toteuttamassa pitkäkestoisessa toimintatutkimuksessa tunnistettiin ja kehitettiin suomalais- ja virolaiskoulujen henkilöstön työhyvinvointia ja voimavaroja myönteisen terveyden edistämisen näkökulmasta.

Laineen tutkimus osoitti, että erityisesti työyhteisölliset tekijät ovat yhteydessä koulujen henkilökunnan työhyvinvointiin.

Tutkimuksen keskeisenä haasteena oli löytää keinoja, joilla voidaan luoda koulujen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi tähtääviä toimenpiteitä.

Toimintatutkimusta Suomessa ja Virossa

Toimintatutkimuksessa seurattiin ensin pilottitutkimuksena henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä yhdessä suomalaisessa peruskoulussa vuosina 2000–2009, minkä jälkeen vuosina 2009-2015 seurattiin henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä 21 suomalaiskoulussa ja 39 virolaiskoulussa.

Kouluissa tehtiin määrällinen alkumittaus henkilökunnan Työhyvinvointi-indeksikyselynä vuonna 2010. Samalla koulujen henkilöstö sitoutui kehittämään omaan kouluun soveltuvia kehittämistoimenpiteitä, joista koottiin laadullinen väliarviointimittaus vuonna 2012. Vuotta myöhemmin kouluissa toteutettiin loppumittaus indeksikyselynä.

Tutkimuksen viimeinen vaihe toteutettiin vuonna 2016, jolloin kouluissa testattiin ja kehitettiin työhyvinvoinnin edistämisen OWSS-mallia (Occupational Well-being of School Staff).

Näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisestä

Tutkimuksen toimintamalleja ja tuloksia voidaan hyödyntää laajalti terveyden edistämistyössä. Esimerkiksi tutkimuksessa kehitetty OWSS-malli sopii kouluyhteisöjen työhyvinvoinnin kehittämiseen ja tarjoaa kouluille näyttöön perustuvan ja systemaattisen keinon tutkimustiedon soveltamiseksi käytäntöön.

Laine kirjoittaa toimintatutkimuksesta väitöskirjaa, joka on tarkoitus julkaista maaliskuussa 2018 Itä-Suomen yliopiston julkaisusarjassa Publications of the University of Eastern Finland, Dissertations in Health Sciences. Laine on tehnyt väitöskirjaansa Työsuojelurahaston tutkijastipendin tuella.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Laine, Sari. . Itä-Suomen yliopisto, 2018, Terveystieteiden tiedekunta / Hoitotieteen laitos Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences., no 457 ISSN: 1798-5714 ISBN: 978-952-61-2750-7 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2750-7 Avaa