Terveydenhuollon ammattien uudenlaiseen keskinäiseen valtajakoon perustuvan työnjaon vaikutukset työn mielekkyyteen, työvoiman käyttöasteeseen ja kustannuksiin -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
114425

Hakija
Heli Kangas

Toteuttaja
Heli Kangas

Lisätietoja
Heli Kangas
heliekangas@gmail.com

Toteutusaika
1.1.2015 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
18.11.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Tavoitteet
Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa perusterveydenhuollon fysioterapeuttien ja terveyskeskuslääkäreiden työnjaon konstruoitumista sekä työnjaon ja toiminnan vaikutusten välistä yhteyttä, jotta voidaan tunnistaa ne tekijät, jotka edistävät tai heikentävät työnjaon tarkoituksenmukaisen toteutumisen. Tavoitteena on tuottaa erilaisia vaihtoehtoja siitä, miten fysioterapeuttien ja terveyskeskuslääkäreiden välinen työnjako tulisi organisoida, jotta se edistäisi fysioterapeuttien ja lääkärien työn mielekkyyttä ja työhön sitoutumista. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa siitä, miten työnjako vaikuttaa akuuttien TULE -potilaiden palvelujen käyttöön.

Menetelmät
Työnjakoa tarkastellaan yhden asiakasryhmän eli akuuttien TULE -potilaiden kontekstissa ja hoitoprosessissa. Tutkimus toteutetaan kolmen kunnan perusterveydenhuollossa. Tutkimuksessa hyödynnetään Työsuojelurahaston (TSR) rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Terveydenhuollon ammattien työnjaon johtamisen vaikutus työn mielekkyyteen ja tuottavuuteen” kerättyä haastattelu- ja kyselyaineistoa.

Tulokset
Tuloksia voidaan hyödyntää työnjaon toimintatutkimuksellisena viitekehyksenä tai oppivan vertailun lähtökohtana muissa organisaatioissa hyvien käytäntöjen luomiseksi. Väitöskirjan artikkelit suunnataan kotimaisiin tieteellisiin julkaisuihin niiden tunnistettavuuden ja hyödynnettävyyden lisäämiseksi niin työntekijöiden, esimiesten ja kuin päättäjien taholla. Väitöskirjan on tavoitteena valmistua vuoden 2016 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heli Kangas

Tiedote

Hoitoväen työnjakoa kehittämässä

31.12.2015

Heli Kangas kartoittaa perusterveydenhuollon
fysioterapeuttien ja terveyskeskuslääkäreiden työnjakoa. Hän
tutkii, mitkä tekijät edistävät ja mitkä tekijät heikentävät
työnjaon tarkoituksenmukaista toteutumista. Tavoite on tuottaa
vaihtoehtoja työn organisoimiseksi, ja samalla pitäisi edistää
molempien ammattikuntien työn mielekkyyttä ja työhön sitoutumista.
Kankaan tutkimus eteni vuonna 2015 kohti väitöskirjan valmistumista
Työsuojelurahaston tutkijastipendillä.

Kangas tarkastelee työnjakoa yhdestä asiakasryhmästä: kolmen
kunnan perusterveydenhuollon akuuteista tuki- ja
liikuntaelinpotilaista. Hän hyödyntää Työsuojelurahaston
rahoittamassa hankkeessa (TSR
112315) kerättyä aineistoa. Kangas siirtyi
mainitusta hankkeesta suoraan tekemään väitöskirjaa.  

Rakenne ja tutkimusote muuttuivat

 

Stipendikautensa alussa eli helmikuussa 2015 Kangas vaihtoi
väitöskirjansa rakenteeksi monografian. Hän arvioi näin pystyvänsä
raportoimaan laajemmin tutkimuksensa teorian ja tulosten
vuoropuhelusta kuin artikkeliväitöskirjassa. Samalla
tutkimusotteeksi tuli fenomenografia.

 

Jotta analyysien luotettavuus varmistuisi, Kangas tekee vielä
tarkentavan kyselyn lääkäreille ja fysioterapeuteille alkuvuonna
2016.

 

Kangas pyrkii saamaan monografian viimeisteltyä keväällä 2016,
jolloin väitöstilaisuus olisi loppuvuonna 2016.

Tulevia tuloksia voi hyödyntää työnjaon toimintatutkimuksellisena
viitekehyksenä tai oppivan vertailun lähtökohtana muissa
organisaatioissa, kun tähtäimessä on hyvien käytäntöjen luominen.
Kangas suuntaa väitöskirjansa artikkelit kotimaisiin tieteellisiin
julkaisuihin.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen