Terveydenhuollon ammattilaiset osaamiskuilujensa tunnistajina

Hanketiedot

Hankenumero
190326

Hakija
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Toteuttaja
Ihmispyörä

Lisätietoja
Marita Koivunen
marita.koivunen@satasairaala.fi

Toteutusaika
1.7.2019 - 15.12.2019

Työsuojelurahaston päätös
19.6.2019
12 400 euroa

Kokonaiskustannukset
24 800 euroa

Tulokset valmistuneet
21.9.2020

Tiivistelmä

Terveydenhuollon ammattilaisten ydinosaamisen tunnistaminen rekrytoinnin parantamiseksi, työsitoutumisen ja mielekkyyden lisäämiseksi on hankkeen lähtökohta.

Kasvavan työvoimapulan ja kilpailun aikana tarvitaan ammattilaisten osaamisen nykyistä laaja-alaisempaa hyödyntämistä. Ammattilaisten on saatava työssä kehittyäkseen hyödyntää piilevää osaamistaan ja siirtää sitä seuraajilleen. Näin mahdollistuu myös uusien yhteistyömuotojen tunnistaminen eri palvelutuottajien välillä, tarpeettoman kilpailun hillitsemiseksi. Tämä hanke yhdistää uraauurtavasti osaamisen tunnistamisessa ammattilaisten ”omaa ääntä” ja kognitiivista tekoälyä.

Tavoitteena on saada urallaan aloittaneet ja kokeneet ammattilaiset tunnistamaan alansa ydinosaamista. Tunnistamisessa keskitytään erityisesti äänettömään ammattitaitoon niissä ammattiryhmissä, joissa työn tiedot ja taidot opitaan itse työssä. Menetelminä ovat käsitekartat, dialogiset reflektiot ja kognitiivisen tekoälyohjelman mallinnukset. Osallistujat ovat anestesialääkäreitä, fysioterapeutteja, kätilöitä ja ortopedejä. Ensin osallistujat tuottavat yksilöinä ydinosaamisestaan käsitekarttaa, seuraavaksi se mallinnetaan tekoälyllä ja lopuksi käydään dialoginen reflektio ryhmissä mallinnuksen tuottamasta tuloksesta. Hyötynä on se, että näin saadaan nopeasti esille eri sukupolvien ja ikäluokkien ydinosaamisen erot ja yhtäläisyydet, jolloin rekrytointi on vaikuttavampaa ja työn mielekkyys parempaa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marita Koivunen

Tiedote

Terveydenhuollon ammattilaiset osaamiskuilujensa tunnistajina

21.9.2020

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli saada urallaan vasta-aloittaneet ja kokeneet ammattilaiset tunnistamaan ydinosaamisensa. Tunnistus keskittyi äänettömään ammattitaitoon ammattiryhmissä, joissa työn tiedot ja taidot opitaan työssä. Kohderyhmänä oli Satasairaalan anestesiologit, fysioterapeutit, kätilöt ja ortopedit. Hankkeen analyysissä sovellettiin kognitiivista tekoälyanalyysia ydinosaamisen kuilujen tunnistamisessa, mikä oli hankkeen keskeisin uutuusarvo. Menetelmää voi käyttää muissakin tehtävissä.

Lähtökohdat

Satasairaalan asettaman hankkeen tavoitteena oli saada urallaan vasta-aloittaneet ja kokeneet ammattilaiset tunnistamaan ydinosaamisensa. Hankkeen asiantuntijana toimi professori Jari Vuori ja tekoanalyysin osalta HeadAI Ltd. Hankkeen toteutuksessa hyödynnettiin observointia, haastatteluja ja kognitiivista tekoälyanalyysiä. Hankkeen asiantuntija Jari Vuori on toiminut mm. professorina.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä olivat Satasairaalan anestesiologit, fysioterapeutit, kätilöt ja ortopedit.

Menetelmät

Hankkeen uutuusarvona oli se, että siinä sovellettiin kognitiivista tekoälyanalyysia ydinosaamisen kuilujen tunnistamisessa.

Vaikuttavuus

Kyseessä oli pienimuotoinen pilotointi, joka tuotti mallinnusta ja tietoa jatkotyöskentelyä varten. Varsinainen vaikuttavuus ilmenee vasta siinä kehittämistyössä, jota tehdään hankkeen päättymisen jälkeen nyt kerättyä tietoa hyödyntäen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen osaamisen tunnistamisen menetelmää voi soveltaa muillekin ammattialoille. Tekoälyanalyysistä voi olla hyötyä mm. osaamisen vahvistamisessa, mentoroinnissa, organisaation vetovoimaisuuden kehittämisessä sekä ydinosaamisten vahvistamisessa ja toimijoiden työnjaossa.

Aineisto

Jari Vuori, Satasairaala.Terveydenhuollon ammattilaiset osaamiskuilujensa tunnistajina. Loppuraportti.2020. Avaa