Terveydenhuollon esimiesten ammattijohtamisvalmiudet -lisensiaattityö

Hanketiedot

Hankenumero
110016

Hakija
Anne Kujala

Toteuttaja
Anne Kujala

Lisätietoja
Anne Kujala
anne.kujala@hus.fi

Toteutusaika
1.2.2010 - 31.12.2010

Työsuojelurahaston päätös
1.2.2010
4 500 euroa

Kokonaiskustannukset
5 300 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2010

Tiivistelmä

Terveydenhuollon esimiesten ammattijohtamisvalmiudet ovat erittäin vähän tutkittu alue, joka on ministeritason kannanotoissa esiin nostettu terveydenhuollon johtamiseen liittyvä kehittämiskohde. Tutkimuksella saatava tieto on hyödynnettävissä esimiesten johtamiskoulutuksen suunnittelussa, ammattijohtajien rekrytoinnissa terveydenhuollon organisaatioihin sekä terveydenhuollon esimiesten johtamisvalmiuksien kehittämisessä itsearvioinnin kautta. Hyvä esimiestyö on avainsana terveydenhuollon työilmapiirin ja tuottavuuden parantamisessa.

Hankkeen tavoitteena on tutkia terveydenhuollon esimiesten ammattijohtamisvalmiuksia visuaaliseen kehyskertomukseen perustuvalla menetelmällä. Tutkimuksessa kehitetään mittaristo, jossa tutkittaville näytetään videoituja tarinoita. Tarinoihin on kätketty ammattijohtamisvalmiuksia, joita esimiesten odotetaan tunnistavan ja arvioivan omaa käyttäytymistään suhteessa videossa esitettyyn esimiehen käyttäytymiseen tai toimintaan. Tarinoiden kirjoittamisessa ja mittarin rakentamisessa on hyödynnetty terveydenhuollossa työskentelevien esimiesten ja asiantuntijoiden kirjoittamia tarinoita.

Lisensiaattityön on tarkoitus valmistua vuonna 2010. Tuloksia voivat hyödyntää jatkossa terveydenhuollon esimiehet, johtamiskoulutuksia suunnittelevat terveydenhuollon ammattilaiset, rekrytointiin osallistuvat henkilöt, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmia suunnittelevat henkilöt ja tutkijat. Työyksiköiden hyvinvointi on viime kädessä riippuvaista esimiesten ammattijohtamisvalmiuksista, joten työyksiköt hyötyvät tästä tutkimuksesta eniten. Johtamiseen liittyvät kehittämiskohteet on helpompi ottaa keskusteluun kehyskertomusten avulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Kujala

Tiedote

Elokuvasta apua johtamisen ja ilmapiirin kehittämiseen

31.12.2010

Voihan Pomot! on elokuva, joka sopii työyhteisön
kehittämispäivien työskentelyn virittäjäksi. Elokuvan avulla voi
ottaa puheeksi asioita sekä kehittää työyhteisön ilmapiiriä ja
johtamista. Elokuva syntyi
Anne
Kujalan sosiaali- ja terveyshallintotieteen
lisensiaatintyön aineistonkeruumateriaalista. Kujala selvitti
tutkimuksessaan terveydenhuollon esimiesten
ammattijohtamisvalmiuksia. Työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen
tutkimusmateriaali kerättiin hyödyntämällä visuaalista
kehyskertomusta.

Esimiehen ammattimaisella johtamiskäyttäytymisellä on merkittävä
vaikutus organisaation tehokkuuteen. Hyvät valmiudet omaava esimies
säätelee tietoisesti johtamiskäyttäytymistään tilanteen vaatimalla
tavalla. Tutkimuksessa rakennettiin 31 osiota sisältävä mittari,
jolla esimiesten ammattijohtamisvalmiuksia mitattiin.
Terveydenhuollon esimiehen ammattijohtamisvalmiudet määriteltiin
esimiehen kapasiteetiksi, jotka koostuvat esimiehen
johtamisvalmiuksista, -taidosta, -tyylistä ja johtajuudesta.

Johtaja osaa käyttää valtaansa oikein

Ohjaavan johtamisen haasteet liittyvät tavoitteiden asettamiseen
sekä kykyyn käyttää omaan asemaan ja asiantuntemukseen liittyvää
valtaa. Johtaja osaa jakaa työt tasapuolisesti, ohjeistaa töiden
suorittamista ja huolehtia valvonnasta niin, että työt tulevat
ajallaan tehdyksi. Johtaja osaa analysoida tilanteita ja muodostaa
niistä omat käsityksensä niin, että työntekijät saavat vastaukset
itseään askarruttaviin kysymyksiin. Sairas narsisti ei sovellu
esimieheksi, mutta meissä jokaisessa on hieman narsistisia
piirteitä, ja ne voivat olla jopa esimiestyössä suojaavia
ominaisuuksia.

Voimaannuttavan johtamisen keskeinen kysymys on johtajan kyky
johtaa ja palkita itseään. Voidakseen johtaa muita on esimiehen
tiedostettava omat tavoitteensa ja hallittava omaa ajankäyttöään.
Alaistensa johtamisessa voimaannuttava esimies käyttää
empaattisuuttaan sekä kykyään neuvotella, kehittää ja tukea.
Johtaja tarvitsee tilanneälyä nähdäkseen, mitä johdettava yksikkö
voi saavuttaa. Samalla esimies on realisti hyväksyen toimintaa
rajoittavat reunaehdot.

Liiketoiminnalliseen johtamiseen kuuluu henkilökohtainen,
aineeton ja materiaalinen palkitseminen. Johtajan on osattava antaa
palautetta ja huolehdittava, että jokaisen palkkausperusteet ovat
oikeudenmukaiset. Johtaja tuntee organisaation ulkopuolista
maailmaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia ja uhkia. Johtajan on
myös tunnettava organisaation asiakaskunta.

Muutosjohtamisen haasteena on esimiehen kyky olla sopivassa
määrin itsekäs niin, että hän saa toteutetuksi omia tavoitteitaan.
Muutoksen onnistuminen edellyttää johtajalta nykytilanteen
ymmärrystä, riskinottokykyä ja näkemystä siitä, mihin ollaan
menossa. Esimies on työyhteisön roolimalli, joten hänen on
osoitettava ammattimaisuutta johtamistyössään. Johtajan
työskentelyä ohjaavat eettiset ja organisaation arvot.

Tuloksista ilmenee, että visuaaliseen kehyskertomukseen
perustuvan mittariston hyväksyttäviä osioita voidaan käyttää
terveydenhuollon esimiesten ammattijohtamisvalmiuksien tutkimiseen.
Aineistonhankinnassa tutkija käytti visuaalista kehyskertomusta,
jossa vastaajalle näytetään lyhyehköjä tarinoita videolta. Vastaaja
käyttää visuaalista lukutaitoaan, havainnoi näkemäänsä ja arvioi
tekemiään havaintoja strukturoidulle vastauslomakkeelle. Vastaajat
olivat terveydenhuollon esimiehiä, joiden koulutustausta vaihteli
opistoasteesta tiedekorkeakoulun jatkotutkintoon.

Kirjanen elokuvan tukena

Visuaalisessa kehyskertomuksessa käytetystä videomateriaalista
koottiin tarinallinen elokuva, joka tarinan fiktiivisyydestä
huolimatta perustuu tieteelliseen tutkimukseen. ”Voi
Pomot!”-elokuvaan liittyvä kirjanen
Ota puheeksi – paranna työyhteisön ilmapiiriä esittää
kysymyksiä esimiesten taidoista johtaa ja käyttäytyä
ammattimaisesti. Kirja kattaa tutkimuksessa rakennetut 31
osiota.

Kirjasta voidaan valita työyhteisön kehittymisen kannalta
olennaisia aihealueita, tutustua aihetta käsitteleviin kysymyksiin
ja katsoa sen jälkeen elokuva tai osa siitä. Elokuva pohjustaa
keskustelua siitä, miten asiat ovat omassa työyhteisössä.
Keskusteluja voi olla ohjaamassa ulkopuolinen työyhteisövalmentaja.
Tavoitteena on, että elokuva virittää yhteiseen keskusteluun
johtamisesta ja työntekijöiden käyttäytymisestä niin, että jokainen
mukana olija kokee oppivansa uutta.

Anne Kujala jatkaa tutkimustaan Vaasan yliopistossa
tavoitteenaan väitöskirja.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

Kujala Anne. 2015. Esimiesten ammattijohtamisvalmiuksien mittaaminen visuaalisella kehyskertomuksella – murtuuko myytti? Tarkastelussa terveys- ja sosiaaliala. Acta Wasaensia 333, Sosiaali- ja terveyshallintotiede 10. SBN 978-952-476-638-8 (painettu) ISBN 978-952-476-639-5 (verkkojulkaisu) http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-639-5.pdf Avaa

Kujala Anne. 2011. Terveyshallinnon esimiesten ammattijohtamisvalmiudet ja niiden mittaaminen visuaalisella kehyskertomuksella – Mittariston validiointi. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen linsensiaattitutkielma.

Anne Kujala ja André productions. 2010. Voihan pomot! Esimiesten ammattijohtamisvalmiudet -elokuva. ISBN 978-952-92-8224-1 http://voihanpomot.com