Terveydenhuollon lähiesimiehen työn tehostaminen älykkäällä tiedonhallinnalla akuuttihoidossa

Hanketiedot

Hankenumero
114097

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Sanna Salanterä
sanna.salantera@utu.fi

Toteutusaika
1.8.2014 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2014
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
145 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Akuuttihoidon lähiesimiehen nopean päätöksenteon sekä tehokkaan ja turvallisen toiminnan mahdollistaa ajantasainen tarpeisiin räätälöity tietokokonaisuus, jonka avulla hän tietää mitä nyt tapahtuu, mitä tulee tapahtumaan ja miten hänen tulee tilanteessa toimia. Tässä hankkeessa tarkastellaan, mitä mahdollisuuksia ja vaatimuksia ajantasaisen tiedon hyödyntäminen tuo hoitoprosessiin, miten toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta pitää toteuttaa ja miten lähiesimiehen työtä voidaan parhaiten tukea reaaliaikaisella tietojenkäsittelyllä.

Terveyspalvelujärjestelmän toiminnan suunnittelu, toteutus ja raportointi keskittyvät tällä hetkellä yksikköjen ja organisaatioiden toimintaan, eikä siihen mikä tuottaa asiakkaalle tai ammattilaiselle arvoa. Terveystieteissä kiinnitetään enenevästi huomiota terveyspalvelujärjestelmää kehittävään tutkimukseen. Nyt keskitytään tuloksiin ja laatuun ja tavoitteena ovat nopea päätöksentekokyky ja tehokkaat palvelut. Tällainen toiminta mahdollistaa voimavarojen tehokkaan käytön sekä vaikuttaa välillisesti työssä viihtymisen, mutta edellyttää ajantasaisen tiedon saatavilla oloa “tässä ja nyt”.

Hanke toteutetaan 1.8.2014-31.12.2015. Toteuttajina ovat Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Turun Amk. Menetelminä käytetään mm. ääneen ajattelua, fokusryhmähaastatteluita, havainnointia, fysiologisia mittauksia, tilastotieteen menetelmiä, tilastollisen koneoppimisen menetelmiä ja kieliteknologian menetelmiä.

Tulokset ovat käytettävissä keväällä 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Salanterä

Tiedote

Tiedonhallinta tehostaa terveysalan arkityötä

31.12.2015

Akuuttihoidon lähiesimiehen tietokokonaisuusmallilla tuetaan päivittäisen toiminnan johtamista. Kun ajantasainen tieto saadaan käyttöön, hoitohenkilöstö, potilaspaikat ja aineistot saadaan sijoiteltua juuri oikein. Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksessa laadittu malli evästää myös lähijohtamisen uudistamista.
 
Kun hoito perustuu tietoon, virheettömyys ja turvallisuus sekä muut hoidon laatukriteerit toteutunevat aiempaa varmemmin.

Tieto haltuun ja toiminnaksi
 
Nyt akuuttihoidon lähiesimiehet käyttävät kohtuuttomasti aikaa ja vaivaa tiedonhallintaan. Turun yliopiston hankkeessa selvitettiin, mitä ajantasaisen tiedon hyödyntäminen merkitsisi akuuttihoidolle. Tutkijat totesivat, että räätälöity tietokokonaisuus mahdollistaa lähiesimiehen nopean päätöksenteon ja turvallisen toiminnan. Tiedonhallinnalla lähiesimies tietää mitä tapahtuu nyt ja seuraavaksi sekä kunkin tilanteen toimintamahdollisuudet.
 
Lähiesimiesten tiedon hallinnan kehittäminen vähentää työn pirstaleisuutta ja kiirettä. Työn selkiytyminen vähentää stressiä. Myös tehokkuus paranee, kun voimavarat käytetään tärkeimpiin asioihin.

Turkulaiset tarkastelivat lähiesimiesten tiedonkulkua äkillisesti sairastuneiden potilaiden koko hoitoprosessissa, ensihoidosta kotiin asti. Tarkasteltavina olivat hätäkeskus, ensihoito, päivystys, leikkaustoiminta, kuvantamisyksikkö, tehohoito ja vuodeosastot. Hankkeessa käytettiin muun muassa ryhmähaastatteluja, kyselyjä ja seurantaa.
 
Lomake sekä palaute-, kirjaus- ja paikanninjärjestelmät
 
Tutkijat kehittivät akuuttihoidon esimiesten tiedontarpeita kartoittavat kyselylomakkeet. Nämä tiedontarpeet ovat yhteisiä niin operatiivisessa hoidossa, perusterveydenhuollon vuodeosastolla kuin akuuttihoidossa. Lomakkeita muokkaamalla voi kartoittaa tiedontarpeita myös pitkäaikaishoidossa.
 
Testaus osoitti, että QR-koodilla toimiva potilaspalautejärjestelmä voidaan ottaa heti käyttöön.
 
Myös mobiilikirjausjärjestelmä vaikuttaa toimivan hoitotyön kirjaamisissa.
 
Hankkeessa kehitettiin lisäksi sisätilapaikanninjärjestelmä, jolla voi seurata henkilöiden liikkumista sisätiloissa.
 
Tiedontarpeiden prototyyppi testiin

 
Työsuojelurahaston tukemassa hankkeessa saatiin tiedontarpeet selville, ja esimiehiltä kerätyistä vastauksista mallinnettiin ontologia. Sen perustalta laadittiin prototyyppi toiminnanohjausjärjestelmästä, joka sisältää lähiesimiehen oleelliset tiedontarpeet yksinkertaisilla näkymillä. Niistä lähiesimies saa helposti kokonaiskuvan, joka tukee hänen päätöksentekoaan välittömässä päätöksenteossa.
 
Ontologia ja prototyyppi vaativat vielä eri tietojärjestelmistä kerättävän tiedon yhteensovittamisen. Prototyyppiä on tarkoitus testata laajasti aidoissa hoitoympäristöissä.
 
Jos prototyyppi toimii suunnitellusti, toiminnanohjausjärjestelmä on tarkoitus tuotteistaa.
 
Hankkeesta on tehty ainakin kaksi tieteellistä julkaisua sekä opinnäytteinä kaksi väitöskirjaa, kaksi pro gradu -tutkielmaa ja kolme kandidaatin tutkielmaa. Konferenssiesityksiä on ollut toistaiseksi kuusi, ja suullisia esityksiä on pidetty yhdeksässä tilaisuudessa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Julkaisu Sanna Salanterä, Stefan Grönroos, Juho Heimonen, Elina Kontio, Heikki Korvenranta, Johan Lilius, Heljä Lundgrén-Laine, Laura-Maria Peltonen, Jarno Penttinen, Tapio Salakoski, Eriikka Siirala & Henry Suhonen. Terveydenhuollon lähiesimiehen työn tehostaminen älykkäällä tiedonhallinnalla akuuttihoidossa. Turun yliopisto, hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja, sarja A74/2016. 40 sivua. ISSN: 1236-7370, ISBN: 978-951-29-6497-0. Avaa

Tiivistelmä Avaa