Terveydenhuollon priorisoinnin vaikuttavuus -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
112039

Hakija
Maarit Lehtonen

Toteuttaja
Maarit Lehtonen

Lisätietoja
Maarit Lehtonen
maarit.lehtonen@uwasa.fi

Toteutusaika
1.3.2012 - 28.2.2013

Työsuojelurahaston päätös
7.2.2012
18 800 euroa

Kokonaiskustannukset
58 800 euroa

Tulokset valmistuneet
28.2.2013

Tiivistelmä

Julkiseen rahoitukseen nojaavassa suomalaisessa hyvinvointipalvelujärjestelmässä kasvavat talouspaineet edellyttävät yhä järkiperäisempää niukkuuden jakamista. Rajallisten resurssien ja kasvavien inhimillisten tarpeiden välinen problematiikka näyttäisi heikentävän sekä kansalaisten oikeuksia yhdenvertaisiin ja oikeudenmukaisiin palveluihin, että henkilöstön mahdollisuuksia toteuttaa tarkoituksenmukaisia ja vaikuttavia, terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluratkaisuja.

Eettisesti ja taloudellisesti kestävä terveydenhuolto edellyttää priorisoinnin vaikuttavuuteen liittyvien kriittisten tekijöiden yksityiskohtaista tarkastelua eri päätöksentekotasoilla. Tämän johdosta hankkeessa toteutetaan laaja kyselytutkimus, jossa kartoitetaan eri sairaanhoitopiirien asukkaiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja poliittisten päätöksentekijöiden palveluiden vaikuttavuuteen liittyviä mielipiteitä ja kokemuksia. Kyselyn lisäksi aiheesta järjestetään paneelikeskustelu. Hankkeen tarkoituksena on löytää konsensus julkisesti rahoitettujen palveluiden yhdenmukaisista ja kestävistä kriteereistä ja arvovalinnoista, jotka osaltaan antaisivat terveydenhuollon henkilöstölle legitimiteetin tehdä eettisesti kestäviä hoitopäätöksiä.

Tutkimus kuuluu osana Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen ”Ihmisen ääni –tutkimus deliberatiivisen demokratian mahdollisuuksista suomalaisessa terveydenhuollossa” -akatemiahanketta. Tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä vuoden 2013 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maarit Lehtonen

Tiedote

Vaikeat terveydenhuollon valinnat analyysissa

28.2.2013

Maarit Lehtonen on tekemässä väitöskirjaa
suomalaisesta terveydenhuollosta kansalaisten kokemana. Tutkimus
tuo näkökulmia sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuteen,
eettisyyteen ja päätöksentekoon. Ajankohtainen sosiaali- ja
terveyshallintotieteen väitöskirja on tekeillä Vaasan yliopistoon.
Työsuojelurahasto on tukenut stipendillä väitöskirjan
työstämistä.

Lehtonen suunnitteli stipendiaikanaan helmikuusta toukokuuhun
2012 teoreettisen aineiston pohjalta valtakunnallisen,
satunaisotantaan perustuvan kyselytutkimuksen.
Kaksitoistasivuisessa kyselylomakkeessa hän tiedusteli mielipiteitä
julkisin varoin kustannettujen palveluiden eettisten periaatteiden
toteutumisesta sekä alueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden
nykytilanteesta. Lehtonen kysyi niin ikään kansalaisten
hoitotilannekokemuksia ja mielipiteitä eettisesti vaikeista
priorisointikysymyksistä.

Lehtonen on stipendiaikanaan paitsi suunnitellut ja toteuttanut
väitöskirjansa kokeellisen osuuden myös analysoinut vastaukset
tilastollisesti. Analyysiin päätyi 298 muuttujan frekvenssejä,
riippuvuuksia ja korrelaatioita. Analyysit ovat osoittautuneet
tarkoituksenmukaisiksi Lehtosen tutkimuskysymysten kannalta.

Väitöstilaisuus luvassa vuoden 2013 lopulla

Maarit Lehtonen alkoi kerätä tutkimuksensa teoreettista
aineistoa marraskuussa 2010. Elokuussa 2012 hän aloitti empiirisen
aineiston analyysin. Ennen yhteenvedon kirjoittamista Lehtonen
palasi helmikuussa 2013 teoreettisen aineistonsa muokkaamiseen.
Tarkoitus on saada väitöskirja esitarkastukseen syksyllä 2013, ja
väitöstilaisuuden pitäisi koittaa vuoden 2013 lopussa.

Väitöskirja on monografia eli yhtenäinen tutkimus. Lehtonen pyrkii
väitöskirjansa esitarkastuksen jälkeen tekemään tuloksista myös
muita julkaisuja. 

Toimittaja
Hannu Kaskinen