Terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyys -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
110421

Hakija
Johanna Kaipio

Toteuttaja
Johanna Kaipio

Lisätietoja
Johanna Kaipio
johanna.kaipio@aalto.fi

Toteutusaika
1.1.2011 - 28.2.2011

Työsuojelurahaston päätös
21.10.2010
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 862 euroa

Tulokset valmistuneet
28.2.2011

Tiivistelmä

Viime vuosina julkisuudessa on keskusteltu paljon terveydenhuollon tietojärjestelmien käytöstä, käytettävyydestä ja käyttökokemuksista. Järjestelmien käyttöön liittyvät ongelmat ja käytettävyys ovat nousseet esiin sekä julkisissa keskusteluissa että akateemisissa tutkimuksissa. Uudet järjestelmät ovat muuttaneet terveydenhuollon tehtävänkuvia jopa odottamattomilla tavoilla. Sekä terveydenhuollon ammattilaiset että potilaat ovat huomanneet tietokoneiden käytön vievän yhä suuremman osan hoitajien ja lääkärien työajasta.

Väitöskirjassa 1) tuotetaan käsitekehikko terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyyssuunnittelun ja -tutkimuksen tueksi, 2) kartoitetaan lääkärien ja hoitajien näkökulmasta järjestelmien käytettävyyden nykytila ja vaikutukset potilastyön tekemiseen, sekä 3) kuvataan keskeisimmät kehittämiskohteet ja suositukset näiden toimien toteuttamiseksi.

Työn empiirinen osuus koostuu kolmesta tutkimusaineistosta: digitaalinen sanelu -haastattelututkimus, hoitotyön kirjaamisen arviointitutkimus ja valtakunnallinen Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -kyselytutkimus. Tutkimusaineisto on kerätty vuosien 2008-10 aikana. Laadullinen ja aineistopohjainen tutkimusote yhdistettynä käytettävyystutkimuksen menetelmiin luovat perustan nykytilaan liittyvän ymmärryksen muodostamiselle ja kehittämistoimien kuvauksille.

Opinnäytetyö on rakenteeltaan artikkeliväitöskirja. Osa artikkeleista on jo julkaistu. Väitöskirjan arvioitu valmistumisajankohta on kesällä 2011.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Kaipio

Tiedote

Käytettävyyssuunnittelua terveydenhuollon tietojärjestelmiin

28.2.2011

Nykyiset potilastyössä käytettävät tietojärjestelmät eivät tue
lääkärien ja hoitajien arkityötä. Tietojärjestelmissä on vakavia
puutteita, jotka vaikeuttavat ja hidastavat ammattilaisten työtä ja
vaarantavat myös esimerkiksi potilaiden yksityisyydensuojaa ja
tietoturvaa. Järjestelmien kehittämisessä ei ole riittävästi otettu
huomioon käyttäjien näkökulmaa.

 

Terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyys on ajankohtainen
keskustelu- ja tutkimusaihe. Järjestelmien hankintaan ja
kehittämiseen investoidaan merkittäviä summia rahaa ja resursseja.

 

Terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyyteen on paneutunut
myös DI, TkL
Johanna Kaipio väitöskirjassaan, jonka
suomenkielinen nimi on
Käytettävyys terveydenhuollossa: Tavoitteena tietojärjestelmien
ja potilastyön yhteensovittaminen.

Kaipio teki tietotekniikan alan väitöskirjansa Aalto-yliopiston
perustieteiden korkeakoululle. Väitöstilaisuus oli 4. marraskuuta
2011. Työsuojelurahasto on tukenut väitöskirjan valmistumista.

 

Lääkärien ja hoitajien näkökulmasta

 

Artikkeliväitöskirjassa tutkittiin potilastyössä hyödynnettävien
tietojärjestelmien käytettävyyttä lääkärien ja hoitajien
näkökulmasta. Tarkastelunäkökulmana on järjestelmien
käyttäjälähtöinen kehittäminen.

 

Työ sisältää kolme empiiristä tutkimusta: digitaalinen sanelu
-tutkimus, hoitotyön kirjaamisjärjestelmien arviointi ja
Tietokoneet lääkärin työvälineenä 2010

-kyselytutkimus.

 

Käytettävyyssuunnittelu reseptinä vaivoihin

 

Tutkimus osoittaa, ettei käyttäjänäkökulmaa ole
riittävästi otettu huomioon terveydenhuollon tietojärjestelmien
kehitystyössä.

 

Tavoiteltuja hyötyjä ovat ammattilaisten työn tehostuminen, tiedon
jakaminen organisaatioiden välillä sekä parantunut palvelulaatu.
Niiden saavuttaminen vaatii mittavia kehitystoimia.

 

Erityisesti pitäisi keskittyä tehokkaiden ja mobiilien
kirjaamisratkaisujen toteuttamiseen, potilastietojärjestelmien
käyttöliittymien uudelleensuunnitteluun sekä ammattilaisten välistä
vuorovaikutusta ja yhteistyötä tukevien sovellusten kehittämiseen.

 

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun keinoin voidaan paitsi arvioida
järjestelmien käytettävyyttä, myös suunnitella käyttäjien
tarpeisiin vastaavia ratkaisuja. Se vaatii kuitenkin
suunnittelijoilta uudentyyppistä suunnittelutyöskentelyä sekä
menetelmien sovittamista terveydenhuollon toimintaympäristöihin.
Esimerkiksi potilaiden yksityisyydensuoja ja tietoturva on otettava
huomioon – kuten myös lukuisia tietojärjestelmiä sisältävä
työskentely-ympäristö.

 

Käytettävyys tulisi integroida osaksi järjestelmäkehitysprosesseja
ja ottaa huomioon jo järjestelmähankintoja tehtäessä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Henkilötiedot Johanna Kaipio (ent. Viitanen), DI, TkL. Syntynyt Pirkkalassa 1980.

Väitöstyö Kaipio Johanna. 2011. Usability in Healthcare: Overcoming the Mismatch between Information Systems and Clinical Work. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS 105/2011. Department of Computer Science and Engineering. Helsinki. ISBN 978-952-60-4334-0 (pdf) ISBN 978-952-60-4333-3 (printed) ISSN-L 1799-4934 ISSN 1799-4942 (pdf) ISSN 1799-4934 (printed) http://lib.tkk.fi/Diss/2011/isbn9789526043340 Avaa

Tilaukset: johanna.kaipio@aalto.fi. mailto:johanna.kaipio@aalto.fi

Väitöstilaisuus 4.11.2011 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun T2-sali, Konemiehentie 2, Espoo.

Vastaväittäjä professori André Kushniruk, University of Victoria, Kanada. Väitöstyön valvoja professori Marko Nieminen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Väitöstiedote

(24.10.2011) Potilastyön tietojärjestelmät diagnisoitu: Käytettävyyssuunnittelu reseptinä vaivoihin. https://www.tsr.fi/uutistori/tiedotteet/tiedote/-/view/16773