Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa. Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet (Yhteishankkeet 117123 ja 117151)

Hanketiedot

Hankenumero
117123

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Päivi Husman
paivi.husman@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2017 - 30.9.2020

Työsuojelurahaston päätös
7.6.2017
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
148 064 euroa

Tulokset valmistuneet
18.11.2020

Tiivistelmä

Digitalisaatio muuttaa terveydenhuollon vuorovaikutusta ja palveluprosesseja laajasti. Yhteistyösuhteet asiantuntijoiden välillä, asiakassuhteet ja asiantuntijuuden rakentuminen tulevat haastetuiksi uusilla tavoilla. Hanke tuottaa uutta ja käytäntöön sovellettavaa tietoa digitalisaation tuomista muutoksista yhteistyötapoihin ja asiakaslähtöisyyteen terveydenhuollossa.

Hankkeessa tutkitaan miten digitalisaatio muokkaa moniammatillista yhteistyötä, asiantuntijuutta ja vuorovaikutusta terveydenhuollossa. Tutkimuksessa kerätään havainnointi-, haastattelu- ja vuorovaikutusaineisto, joita analysoidaan etnografista tutkimusotetta, sisällönanalyysia ja keskustelunanalyysia hyödyntämällä.
Digitalisaatio on terveydenhuoltoa muuttava globaali kehityskulku. Meneillään olevan sote-uudistuksen tavoitteet integroiduista ja saumattomista palveluketjuista vaativat moniammatillisen yhteistyön lisäämistä. Tutkimus tuottaa uutta tietoa digitalisaation ja moniammatillistumisen yhteydestä toimintatapojen muutoksiin. Tämä auttaa kehittämään terveydenhuollon palveluprosesseja sekä ammattilaisten että asiakkaiden avuksi.

Tietoa voidaan hyödyntää digitaalisten palveluiden kehittämisessä asiakaslähtöisemmiksi ja toimivammiksi. Tuloksista raportoidaan ammatillisilla foorumeilla, kansainvälisissä tutkimusjulkaisuissa, väliseminaarissa sekä työpajoissa. Hanke valmistuu vuoden 2020 heinäkuussa. Hanke toteutetaan Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston yhteisenä konsortiohankkeena.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Husman

Tiedote

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio muokkaa osaamistarpeita ja vuorovaikutusta

18.11.2020

Tiivistelmä

Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston toteuttamassa Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa -hankkeessa selvitettiin, miten digitalisoituva toimintaympäristö muuttaa terveydenhuollon ammattilaisten osaamistarpeita ja vuorovaikutusta. Aihetta tutkittiin laadullisilla tutkimusmenetelmillä ja aineistoilla kolmessa sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavassa organisaatiossa. Tulokset osoittavat, että digitalisaatio vaatii ammattilaisilta uudenlaista osaamista, esimerkiksi teknisten ongelmien hallintaa ja vuorovaikutusosaamista digitaalisissa kohtaamisissa. Digitaalisia palveluita käyttöönotettaessa onkin syytä tunnistaa uusien välineiden tuomia muutoksia keskeisimpiin työtehtäviin ja osallistaa työntekijöitä palveluiden kehittämiseen.

Lähtökohdat

Digitaalisen osaamisen tutkimus on keskittynyt tieto- ja viestintäteknisiin valmiuksiin, ja videovälitteistä vuorovaikutusta käsittelevä tutkimus on painottunut potilas-lääkäri-vuorovaikutukseen. Tutkimushankkeen tutkimusasetelmaa laajennettiin suhteessa tähän aikaisempaan tutkimuskenttään tarkastelemalla osaamisen muutoksia temaattisesti laajempana ilmiönä ja tutkimalla videovälitteistä vuorovaikutusta kotihoidon ympäristössä. Tutkimuksen pohjateoriana hyödynnettiin etnometodologiaa.

Aineisto

Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto. Aineistonkeruuseen osallistui kaksi yksityistä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajaa sekä yksi julkisen sektorin toimija. Osallistuvissa organisaatiossa oli käynnissä erilaisia digitalisaation liittyviä muutoksia: yhdessä organisaatiossa oli meneillään tila- ja toiminnallinen muutosprosessi, yhdessä jalkautettiin videovälitteisiä etäpalveluita ja yhdessä kokeiltiin etäpalveluita osana kotihoitoa.

Menetelmät

Tila- ja toiminnallista muutosprosessia läpikäyvässä organisaatiossa kerättiin yhteensä 26 ryhmä- ja yksilöhaastattelua ennen muutosta ja sen jälkeen. Videovälitteistä kotihoitoa kokeilevassa organisaatiossa kerättiin 6 asiakashaastattelua ja videoitiin 14 etäkäyntiä. Videovälitteisiä etäpalveluita tarjoavassa organisaatiossa videoitiin 6 etäkonsultaatiota. Haastattelut analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla ja videoaineistot multimodaalisella keskustelunanalyysilla.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimus toi esiin, että ammatillinen asiantuntijuus rakentuu asiakaskohtaamisten hallinnasta digitaalisissa välineissä, tieto- ja viestintäteknisistä valmiuksista, digityön eettisten kysymysten hallinnasta sekä digiratkaisujen kehittämistaidoista. Videovälitteisyys vaikeuttaa erityisesti fyysistä yhteistoimintaa ja ammattilaiset muokkaavat vuorovaikutuskäytänteitään tämän vuoksi. Lisäksi työhyvinvointivaikutusten ja ammattilaisten näkemysten huomioinnin tärkeys uudistusten yhteydessä korostui.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke osoitti, että ammattilaisten digitaaliset osaamistarpeet ovat teknisiä taitoja laajempi kokonaisuus. Uudistusten yhteydessä työhyvinvoinnin sekä palveluiden ja tilojen käyttäjien huomiointi korostuu. Videovälitteisen vuorovaikutuksen tutkimus auttaa ymmärtämään etäpalveluiden dynamiikkaa ja on avuksi ammattilaisten etäpalveluosaamisen kehittämisessä. Tulosten pohjalta on rakennettu verkko-opas (www.ttl.fi/uudista-etapalveluilla), joka tarjoaa työkaluja etäpalveluiden uudistamiseen.

Aineisto

Hankkeen viestintäteot Avaa

Koivisto Tiina, Ilomäki Sakari, Kurtti Elisa, Koskela Inka, Weiste Elina, Salo Sirja, Aalto Onni, Husman Päivi & Ruusuvuori Johanna
Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa. Moniaineistoinen tutkimus asiantuntijuuden ja yhteistyön rakentumisesta. Loppuraportti. Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto.
ISBN 978-952-261-944-0 (nid.)
ISBN 978-952-261-945-7 (PDF) Avaa