Terveysalan opettajien työhyvinvointi ja henkinen kuormitus suhteessa ammatilliseen osaamiseen

FINE Conference Nursing education for a sustainable future: challenges and opportunities, European Federation of Educators in Nursing Science, 21.-22.3.2024 Barcelona, Espanja.

Hanketiedot

Hankenumero
240028

Hakija
Anneli Vauhkonen

Toteuttaja
Anneli Vauhkonen

Lisätietoja
Anneli Vauhkonen
anneli.vauhkonen@uef.fi

Toteutusaika
12.1.2024 - 24.3.2024

Työsuojelurahaston päätös
25.1.2024
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 445 euroa

Tulokset valmistuneet
9.4.2024

Tiivistelmä

Terveysalan opettajien työn on henkisesti kuormittavaa, ja opettajat tarvitsevat keinoja työnsä hallintaan. Konferenssiesitys keskittyy kuvailemaan terveysalan opettajien työhyvinvointia ja henkisen kuormituksen tasapainoa suhteessa ammatilliseen osaamiseen hyödyntäen poikkileikkausaineistoa kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimus- ja kehittämishankkeesta. Konferenssiesitys antaa tietoa päätöksenteon tueksi opettajille, työnantajille ja tutkijoille työhyvinvoinnin edistämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anneli Vauhkonen

Tiedote

Terveysalan opettajien työhyvinvointi ja henkinen kuormitus suhteessa ammatilliseen osaamiseen

9.4.2024

Tiivistelmä

Terveysalan opettajien työ on henkisesti kuormittavaa, ja opettajat tarvitsevat keinoja työnsä hallintaan. Konferenssiesitys kuvasi terveysalan opettajien työhyvinvointia ja henkisen kuormituksen tasapainoa suhteessa ammatilliseen osaamiseen hyödyntäen poikkileikkausaineistoa kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimus- ja kehittämishankkeesta. Terveysalan opettajat arvioivat henkilökohtaisen työhyvinvoinnin tasonsa ja henkisen kuormituksen sopivuuden kohtuulliseksi. Ammatillinen osaaminen ja sopivaksi arvioitu henkinen kuormitus olivat positiivisesti yhteydessä henkilökohtaiseen työhyvinvointiin. Konferenssiesitys antaa tietoa päätöksenteon tueksi opettajille, työnantajille ja tutkijoille työhyvinvoinnin edistämiseen.

Tausta

Terveysalan opettajien työhön kohdistuu monia erilaisia haasteita, kuten liialliseksi koettu työmäärä, henkinen kuormitus, digitalisaatio ja terveys- ja opetusalan työvoimapula. Terveysalan opettajien työhyvinvointitutkimusta on vähän ja erityisesti ammatillisen osaamisen yhteydestä työhyvinvointiin on niukasti tutkimustietoa. Konferenssiesitys tavoitteena oli kuvailla terveysalan opettajien työhyvinvointia ja henkisen kuormituksen tasapainoa suhteessa ammatilliseen osaamiseen.

Aineisto

Ammatillisen osaamisen ja henkisen kuormituksen tasapainon yhteyttä koettuun työhyvinvointiin arvioitiin hyödyntämällä poikkileikkausaineistoa kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimus- ja kehittämishankkeesta. Aineisto kerättiin espanjalaisilta, maltalaisilta, slovakialaisilta ja suomalaisilta terveysalan opettajilta vuosina 2021-2022 (n=302) sekä suomalaisilta terveysalan opettajilta vuonna 2020 (n=489). Aineiston analysoinnissa käytettiin tilastollisia kuvailevia ja monimuuttujamenetelmiä.

Tulokset ja johtopäätökset

Terveysalan opettajat arvioivat henkilökohtaisen työhyvinvoinnin tasonsa ja henkisen kuormituksen sopivuuden kohtuulliseksi. Tulokset kuitenkin vaihtelivat neljän maan välillä. Ammatillinen osaaminen ja sopivaksi arvioitu henkinen kuormitus olivat positiivisesti yhteydessä henkilökohtaiseen työhyvinvointiin. Terveysalan opettajat, jotka arvioivat ammatillisen osaamisensa korkeaksi ja henkisen kuormituksen sopivaksi, arvioivat todennäköisesti myös työhyvinvointinsa korkeaksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferenssiesitys korosti opettajien ammatillisen osaamisen ja työhön liittyvien henkisten kuormitustekijöiden huomiointia työhyvinvoinnin kehittämisessä. Saatua tietoa voidaan käyttää eri työhyvinvointi-interventioiden kehittämiseen ja testaamiseen sekä ammatillisen osaamisen edistämiseen. Konferenssiin osallistuminen antoi tutkijalle verkostoja ja mahdollisuuksia terveysalan opettajien työhyvinvoinnin jatkotutkimus- ja kehittämistyöhön.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa

Anneli Vauhkonen, Terhi Saaranen, Maria Cassar, Michelle Camilleri, Leandra Martín-Delgado, Elaine Haycock-Stuart, Andrea Solgajov, Imane Elonen, Miko Pasanen, Heli Virtanen, Leena Salminen. Professional competence, personal occupational well-being, and mental workload of nurse educators – A cross-sectional study in four European countries. Tutkimusartikkeli. Nurse Education Today 133 (2024) 106069
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2023.106069 Avaa