The 14th Biennal Conference EARLI 2011, 30.8.-3.9.2011, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
111173

Hakija
Sanna Herranen

Toteuttaja
Sanna Herranen

Lisätietoja
Sanna Herranen
sanna.m.herranen@jyu.fi

Toteutusaika
15.6.2011 - 30.9.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 100 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2011

Tiivistelmä

Konferenssimatka liittyy ryhmätoiminnan ja moniammatillisen yhteistyön tutkimus- ja kehittämishankkeeseen sairaalan päivystysalueella. Hankkeen tavoitteena on henkilöstöä osallistavalla otteella selvittää päivystysaluetyöskentelyn toimintaprosesseja ja erityisesti toiminnan niitä kohtia, joissa moniammatillinen yhteistyö on tehokkain ja toimivin ratkaisu potilaan kokonaishoidon ja henkilöstön työhyvinvoinnin näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on paljastaa sellaisia moniammatillisen yhteistyön tapoja, jotka sisältävät haasteita ja kehittämistarpeita.

EARLIssa on tarkoitus esitellä hankkeen yhden osa-alueen (ryhmätoiminta, sen koordinointi ja vastuuhoitajien eli hoitotyön vuorokohtaisten esimiesten rooli) vaihetta ja löydöksiä. Lisäksi tarkoituksena olisi saada session muilta osallistujilta palautetta ja ideoita sekä tieteellistä että käytännön kehittämistyötä varten.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Herranen

Tiedote

Henkilöstön osallistuminen tukee organisaatiomuutosta

30.9.2011

Projektitutkija Sanna Herranen osallistui Työsuojelurahaston
tuen turvin Iso-Britanniassa 30.8.-3.9.2011 pidettyyn
neljänteentoista EARLI-konferenssiin, jossa käsiteltiin oppimiseen
liittyviä teemoja.

Herrasen konferenssimatka liittyi ryhmätoiminnan ja
moniammatillisen yhteistyön tutkimus- ja kehittämishankkeeseen
sairaalan päivystysalueella.

Hankkeen tavoitteena on henkilöstöä osallistavalla otteella
selvittää päivystysaluetyöskentelyn toimintaprosesseja ja
erityisesti toiminnan niitä kohtia, joissa moniammatillinen
yhteistyö on tehokkain ja toimivin ratkaisu potilaan kokonaishoidon
ja henkilöstön työhyvinvoinnin näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on
paljastaa haasteita ja kehittämistarpeita sisältäviä
moniammatillisen yhteistyön tapoja.

Sanna Herranen ja hänen kollegansa esittelivät konferenssissa
tutkimuksensa senhetkistä vaihetta, jossa on tarkasteltu, miten
sairaalan päivystysalueella valmistaudutaan organisaatiomuutokseen
sekä sen toteutumiseen ja siitä oppimiseen.

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että organisaatiossa ja
organisaatiomuutoksessa oppimiseen vaikuttavat keskeisesti
henkilökunnan osallistuminen, reflektio ja
selontekovelvollisuus.

Myös Herrasen tutkimusryhmä tarkastelee oppimista näiden
tekijöiden kautta omassa tutkimuksessaan. Organisaatiorakenteet ja
osallistumisen käytänteet mahdollistavat tai estävät osallistumalla
oppimista organisaatiossa.

Alustavien tulosten mukaan esimerkiksi rakenteet, jotka
mahdollistavat henkilökunnan osallistumisen, olivat olemassa
muutosprosessin jokaisessa vaiheessa, mutta osallistumisen
käytänteitä oli vain osassa prosessia.

Esityksen pohjalta on tarkoitus julkaista yksi tai useampi
artikkeli vuoden 2011 loppupuolella tai vuoden 2012
alkupuolella.

Herrasen tutkimusryhmä kysyi esityksessään muilta, voiko heidän
mielestään olla organisaatiotason oppimista vai onko kyse
ennemminkin yksilöistä. Tämä herätti keskustelua ja toi esiin hyviä
näkökulmia.

Esimerkiksi oppimisen määrittely nähtiin tärkeäksi; milloin
oppimista voi katsoa tapahtuvan? Tarvitaanko esimerkiksi pysyvä
muutos koko organisaatiossa tai jossain sen osassa, jotta
organisaation voi katsoa oppineen? Tulisiko organisaation
rakenteita tai käytänteitä muuttaa, jotta henkilökunnan työskentely
ja oppiminen erityisesti organisaatiomuutoksessa helpottuisivat?
Herrasen tutkimusryhmän on tarkoitus käsitellä näitä kysymyksiä
tulevaisuudessa.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

Konfenrenssin internetsivut: http://www.earli2011.org