The 18th European Congress on Obesity ECO, 25-28.5.2011, Turkki

Hanketiedot

Hankenumero
111189

Hakija
Nina Nevanperä

Toteuttaja
Nina Nevanperä

Lisätietoja
Nina Nevanperä
nina.nevanpera@ttl.fi

Toteutusaika
15.6.2011 - 15.8.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
600 euroa

Kokonaiskustannukset
1 786 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2011

Tiivistelmä

Stipendin hakija osallistui Istanbulissa Turkissa järjestettävään kongressiin: European Congress on Obesity 2011. Kongressin tarkoitus on tuoda yhteen lihavuustutkijat ympäri Eurooppaa ja tarjota heille mahdollisuus tutkimustulosten esittelyyn, tuloksista keskustelemiseen ja verkostoitumiseen muiden tutkijoiden kanssa.

Tavoitteena kongressiin osallistumisessa on kehittää tutkijan ja väitöskirjatyöntekijän ammattitaitoa, tuoda esiin oman posteriesityksen keinoin työhön liittyvien tekijöiden merkitystä lihavuuden kehittymisessä, saada käsitys aihealueen tutkimuskentän tilanteesta Euroopassa, verkostoitua samaa teemaa tutkivien kanssa, keskustella tutkimustuloksista sekä tuoda tiedeyhteisöön viimeisin ja uusin tieto kongressista.

Posteriesitys kongressissa on työuupumuksen vaikutuksesta syömiskäyttäytymiseen ja painoon sekä näiden muutoksiin työikäisillä. Tutkimus tuottaa tietoa työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon käyttöön lihavuuden ja elintapasairauksien ehkäisemiseksi sekä hoidon kehittämiseksi. Lihavuus ja elintapasairaudet puolestaan vaikuttavat työkykyyn ja voivat johtaa ennenaikaiseen työkyvyttömyyteen. Tutkimus on osa hanketta nimeltä Elintapaohjauksen parhaat käytännöt tyypin 2 diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän ehkäisemiseksi (SALVE), ja siinä on tarkoitus hyödyntää kongressista saatua tietoa. Tutkimuksen aineisto koostuu Espoon kaupungin työntekijöistä, jotka osallistuivat Nuadu-tutkimukseen vuosina 2007–2008.

Hankkeen vastuuhenkilö

Nina Nevanperä

Tiedote

Työuupumus huomioon lihavuuden hoidossa

15.8.2011

Nina Nevanperä osallistui Työsuojelurahaston
tuella European Congress on Obesity -kongressiin Istanbulissa.
Kongressi kokosi Euroopan ammattilaiset lihavuustutkimuksen saralta
ja tarjosi esityksiä korkealaatuisista tutkimuksista
Euroopassa.

Vuosittaisen ECO-kongressin tavoitteina on välittää tietoa
lihavuustutkimuksista, edistää lihavuuden ehkäisyn ja hoidon
kehittämistä sekä tarjota tutkijoille ja alalla toimiville
mahdollisuudet verkostoitua. Kongressissa käsitellyt
lihavuustutkimukset koskivat lihavuuden seurauksia ja sairauden
riskejä sekä lihavuuden ehkäisyä ja hoitoa kaikissa ikäryhmissä,
yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.

Nevanperän aihe käsitteli työuupumuksen yhteyttä
syömiskäyttäytymiseen ja painoon työikäisillä. Tutkimusaineisto
koostui Espoon kaupungin työntekijöistä, jotka osallistuivat
Nuadu-tutkimukseen vuonna 2008. Tutkimuksessa selvitettiin, miten
työuupumus vaikuttaa syömiskäyttäytymiseen (tunnesyömiseen,
impulsiiviseen syömiseen, syömisen rajoittamiseen) ja painoon sekä
näiden muutoksiin. Tutkimuksen tulokset on tarkoitus julkaista
kansainvälisenä vertaisarvioituna artikkelina vuonna 2011.

Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa SALVE-hanketta
”Elintapaohjauksen parhaat käytännöt tyypin 2 diabeteksen ja
metabolisen oireyhtymän ehkäisemiseksi”, jossa pyritään tuottamaan
tietoa lihavuuden ja siitä seuraavien elintapasairauksien
ehkäisemiseksi sekä hoidon kehittämiseksi työterveyshuollon ja
perusterveydenhuollon käyttöön.

Nevanperä esitteli aihettaan posteriesityksenä, ja tutkimuksen
abstrakti on painettu kongressin abstraktikirjaan
Obesityreviews – Abstracts of the The 18th European Congress on
Obesity (ECO 2011) 25–28 May 2011 Istanbul, Turkey.

Nevanperän tutkimus veti jonkin verran kiinnostuneita
tutkijoita, ja heidän mielestään työssä uupuneilla on
ymmärrettävästi ei-toivottavaa syömiskäyttäytymistä – tunnesyömistä
ja impulsiivista syömistä – kuten tutkimuksessa todettiin. Myös
työuupumuksen merkitys lihavuuden hoidossa tuli esille
posteriesityksen kautta. Stressi ja työuupumus ovat tänä päivänä
yleisiä, minkä vuoksi aihe kiinnostaa ja puhuttaa myös lihavuuden
kannalta.

Kongressi laajensi Nevanperän tutkimustietoa ja antoi uusia
näkökulmia hänen omaan aiheeseensa. Erityisesti hänen mieleensä jäi
Oxfordin yliopiston
Stanley Ulijaszekin esitys vaurauden ja
eriarvoisuuden yhteydestä lihavuuden kehittymiseen, jossa lihavuus
yhdistettiin kilpailuyhteiskunnan aiheuttamaan turvattomuuden
tunteeseen.

Nevanperän mukaan kongressin anti hyödyttää myös hänen
työyhteisöään, muun muassa motivoivaa haastattelua käsitelleessä
workshopissa esiin tulleet asiat ovat tärkeitä työterveyshuollon
antamassa ohjauksessa.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

Obesity Reviews. Special Issue: Abstracts of the 18th European Congress on Obesity (ECO), Istanbul, 25-28 May 2011. Volume 12. May 2011.

http://www.eco2011.org