The 19th Americas Conference on Information Systems, 15. – 17.08.2013, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
113217

Hakija
Emma Nordbäck

Toteuttaja
Emma Nordbäck

Lisätietoja
Emma Nordbäck
emma.nordback@aalto.fi

Toteutusaika
15.8.2013 - 15.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
4.6.2013
1 100 euroa

Kokonaiskustannukset
1 100 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2013

Tiivistelmä

Globaalisti hajautetut tiimit ovat yleistyneet viime vuosikymmenten aikana kansainvälistymisen ja teknologian kehityksen myötä. Hajautettujen tiimien suosiosta huolimatta niiden teknologiavälitteisistä päätöksentekoprosesseista monikanavaisilla viestintävälineillä tiedetään vasta vähän. Tässä tutkimuksessa keskityn juuri päätöksenteon prosesseihin 21 hajautetussa tiimissä. Puolet tiimeistä käytti päätöksenteossaan 3D-virtuaaliympäristöä ja puolet verkkokokoustyökalua. Vuorovaikutusprosesseja analysoitiin laadullisesti, koodaamalla kaikki prosessin vaiheet kokoustallenteista aineistolähtöisesti.

Tulokset osoittivat, että eri teknologiat tukivat eri vaiheita hajautettujen tiimien päätöksentekoprosessissa. Tämä tukee viestintävälineiden synkronisuuden teorian (Media Synchronicity Theory; Dennis, Fuller & Valacich, 2008) väitettä, joka korostaa eri välineiden ominaispiirteiden ja tehtävän yhteensopivuuden merkitystä. Tässä tutkimuksessa virtuaalimaailma osoittautui tehtävään sopimattomammaksi kuin verkkokokoustyökalu, koska se salli osallistujien toimintojen rinnakkaisuuden (parallellism). Rinnakkaisuus heikensi vuorovaikutuksen samanaikaisuutta, jaettua ymmärrystä ja päätösten laatua. Tulokset lisäävät ymmärrystä hajautetun päätöksentekoprosessin luonteesta moderneilla viestintävälineillä ja ovat käytettävissä konferenssin jälkeen ilmestyvässä julkaisussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Emma Nordbäck

Tiedote

Eri teknologiat tukevat eri tavoin virtuaalitiimien työtä

15.9.2013

Eri teknologiat tukevat eri tavoin ja eri vaiheita hajautettujen
tiimien päätöksentekoprosessissa. Suomessa on paljon globaalisti
toimivia yrityksiä, joissa työntekijät työskentelevät hajautetussa
tiimissä. Siksi heitä on tärkeää informoida modernien
viestintävälineiden vaikutuksesta tiimiprosesseihin.

Virtuaalitiimien päätöksentekoprosessia on tutkinut
diplomityössään Aalto-yliopiston tohtorikoulutettava
Emma Nordbäck.

Hän esitteli tutkimustuloksiaan informaatiojärjestelmiä
pohtivassa Americas Conference on Information Systems
-konferenssissa, joka järjestettiin Chicagossa Yhdysvalloissa
15.-17. elokuuta 2013.

Työsuojelurahasto tuki konferenssiosallistumista
matkastipendillä.

Nordbäckin esitys nosti esiin alustavia tuloksia hänen
tutkimuksestaan koskien päätöksentekoprosessia virtuaalitiimissä.
Yleisesti hän esitti, miten uusi teknologia, jossa käytetään useita
viestintäkanavia, vaikuttaa päätöksentekoprosessiin
virtuaalitiimeissä. Esitys korosti teknologian merkitystä
hajautetun tiimin päätöksenteossa.

Nordbäckin tulosten mukaan virtuaalimaailma ei ollut yhtä sopiva
työkalu päätöksentekoprosessissa kuin verkkokokoustyökalu, sillä se
salli osallistujien toimintojen rinnakkaisuuden. Rinnakkaisuus
heikensi vuorovaikutuksen samanaikaisuutta, jaettua ymmärrystä ja
päätösten laatua.

Tulokset pohjautuvat Nordbäckin diplomityöhön, joka julkaistiin
vuonna 2011 Aalto-yliopistossa. Sen valmistuttua hän halusi
analysoida materiaalia uudella menetelmällä. Tämä prosessi on vielä
työn alla. Suunnitelmana on julkaista tutkimuksen tulokset
artikkelina tieteellisessä lehdessä.

Nordbäck pitää konferenssia tärkeänä tutkijantyölleen.
Konferenssi toi mukanaan uusia kontakteja. Hän tapasi muun muassa
professori
Alan Dennisin, joka on kehittänyt media
synchronicity -teorian, johon Nordbäckin tutkimuksen teoreettinen
pohja perustuu.

Yhteistyötä on alustettu, ja Alan Dennis  on tulossa
kollegansa, professori
Anne Masseyn kanssa mukaan kansainvälisinä
yhteispartnereina suunnitteilla olevaan hankkeeseen
Aalto-yliopistossa.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Nordbäck Emma. The influence of emergent technologies on decisionmaking process in virtual teams. Research-in-Progress. Proceedings of the Nineteenth Americas Conference on Information Systems, Chicago, Illinois, August 15-17, 2013.  http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1485&context=amcis2013 http://amcis2013.aisnet.org