The 27th EGOS Colloquium, 6.-9.7.2011 Ruotsi

Hanketiedot

Hankenumero
111169

Hakija
Satu Koivisto

Toteuttaja
Satu Koivisto

Lisätietoja
Satu Koivisto
satu.koivisto@tkk.fi

Toteutusaika
5.7.2011 - 15.8.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
600 euroa

Kokonaiskustannukset
1 100 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2011

Tiivistelmä

Apuraha on haettu Göteborgissa kesällä 2011 järjestettävään EGOS-konferenssiin osallistumiseen. Hakija esittelee konferenssissa väitöskirjatutkimukseensa kuuluvan paperin ”Fair and prototypical supervisor as a buffer towards experienced threat during major organizational changes”.

Konferenssipaperissa tarkastellaan esimiehen koetun oikeudenmukaisuuden ja organisaatiomuutoksen aiheuttaman uhan välistä yhteyttä sosiaalipsykologisesta viitekehyksestä käsin. Paperi pohjautuu eräästä merkittäviä organisaatiomuutoksia kokeneesta valtionhallinnon organisaatiosta keväällä 2009 kerätyn kyselyaineiston (N=109) tilastolliseen analyysiin. Sosiaalisen identiteetin teorian (SIT) ja relationaalisten oikeudenmukaisuusmallien mukaisesti oletetaan, että esimiehen sisäryhmäprototyyppisyys (eli se, kuinka esimiehen koetaan edustavan ryhmän muita jäseniä mm. arvoiltaan, normeiltaan ja olemukseltaan) moderoi koetun oikeudenmukaisuuden ja uhan yhteyttä.

Tulokset tukevat hypoteesia: esimiehen koettu menettelytapojen oikeudenmukaisuus vähentää koettua uhkaa vain jos esimies on ryhmän prototyyppinen jäsen. Tulos on merkittävä sekä johtamis-, oikeudenmukaisuus- että muutostutkimuksen kannalta. Ensinnäkin se osoittaa, että ryhmän jäsenten tekemissä oikeudenmukaisuuden arvioissa sosiaaliseen identiteettiin liittyvillä tekijöillä on ratkaiseva merkitys. Lisäksi se tuo esille, että muutostilanteessa jo yksittäinen esimies voi oikeudenmukaisesti toimimalla vähentää muutoksen aiheuttamia uhan kokemuksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu Koivisto

Tiedote

Esimiehen rooli organisaatiomuutoksessa esityksen aiheena EGOS-konferenssissa

15.8.2011

Valtiotieteiden maisteri, tutkija
Satu
Koivisto osallistui kansainväliseen
EGOS-konferenssiin Göteborgissa Ruotsissa 6. – 9.7.2011. EGOS
(European Group of Organization Studies) on vuosittain
järjestettävä työn ja organisaatioiden tutkijoiden keskeinen
tapahtuma. Tällä kertaa teemana oli ”reassembling organizations”.
Työsuojelurahasto tuki Koiviston konfrenssiosallistumista.

Koivisto esitteli konferenssissa tutkimusta, jossa tarkastellaan
esimiehen koetun oikeudenmukaisuuden ja organisaatiomuutoksen
aiheuttaman uhan välistä yhteyttä. Esitys pohjautui hänen yhdessä
Jukka Lipposen ja
Michael Platowin kanssa kirjoittamaansa
konferenssipaperiin, josta on tarkoitus työstää tieteellisessä
journaalissa julkaistava väitöskirja-artikkeli.

Esityksen taustalla oleva tutkimusaineisto on kerätty Suomesta
eräästä valtionhallinnon organisaatiosta, joka siirrettiin pois
pääkaupunkiseudulta. Muutos aiheutti henkilöstölle merkittäviä uhan
tuntemuksia, sillä suurin osa ei ollut halukas muuttamaan
organisaation mukana.

Oikeudenmukainen esimies voi vähentää uhan
kokemuksia

Tutkimuksessa on yhdistetty johtamis-, oikeudenmukaisuus- sekä
muutostutkimuksen tutkimusperinteet. Tehdyt analyysit tukevat
oletusta siitä, että muutostilanteessa ryhmän johtajan koettu
oikeudenmukaisuus lieventää uhan tuntemuksia erityisesti silloin,
kun ryhmän jäsenet pitävät esimiestä ryhmänsä tyypillisenä
edustajana.

EGOS-konferenssissa on tapana, että kunkin esityksen jälkeen siitä
ja siihen liittyvästä paperista käydään keskustelua ensin
opponentin ja esittelijän välillä ja tämän jälkeen yhteisesti koko
ryhmän kesken. Koivisto koki saaneensa esityksensä opponentilta
hyödyllisiä kommentteja väitöskirja-artikkelia silmällä pitäen.

Konferenssi antoi hyvän ja ajantasaisen kuvan kansainvälisesti
tehtävästä tutkimustyöstä ja tätä kautta ideoita myös suomalaiseen
työelämän tutkimukseen. Tärkeää antia Koivistolle olivat myös uudet
tutkijayhteydet.

Toimittaja
Päivi Haavisto

Aineisto

Konferenssin internetsivut: http://egosnet.org