The 30th Annual International SMS Conference, 12.-15.9.2010, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
110263

Hakija
Katja Karintaus

Toteuttaja
Katja Karintaus

Lisätietoja
Katja Karintaus
katja.karintaus@uta.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 31.10.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 285 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2010

Tiivistelmä

Hankkeen vastuuhenkilö

Katja Karintaus

Tiedote

Sosiaalinen pääoma auttaa yritystä menestymään

31.10.2010

Tutkija
Katja Karintaus osallistui Strategic Management
Societyn konferenssiin 12.–15.9.2010 Roomassa. Työsuojelurahasto
tuki Karintauksen Italian-matkaa stipendillä.

Karintaus selvittää väitöstutkimuksessaan sosiaalisen pääoman
merkitystä liiketoiminnan arvon luonnissa. Sosiaalinen pääoma
koostuu vuorovaikutussuhteiden verkostorakenteesta sekä
sisällöstä.

Tutkimuskysymyksenä on, miten yrityksen sosiaalinen pääoma
edistää kilpailukykyistä liiketoimintaa. Miten sosiaalinen pääoma
edistää yritysten mahdollisuuksia havainnoida ympäristöstä uutta
tietoa ja heikkoja signaaleja? Miten sosiaalisen pääoman avulla
tehdään yksittäisten ihmisten tiedosta yrityksen yhteistä tietoa?
Entä miten sosiaalinen pääoma edistää yrityksen strategisen
johtamisen käytäntöjä?

Karintauksen tutkimus jakaantuu kahteen osaan: Hän tutkii
yrityksen suhteiden rakenteissa tapahtuvaa tiedon kulkua
verkostoanalyysityökaluja käyttäen ja suhteiden tarkempaa sisältöä
laadullisin menetelmin teemahaastattelujen avulla. Tutkimuksen
aineisto kerätään kahdesta yrityksestä.

Vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiseksi Karintaus hakee tietoa
myös neurotieteiden uusimmasta johtamisen alueen tutkimuksesta
(neuroeconomics).

Tutkimus hyödyttää suomalaisen johtamisen kehittämistä muun
muassa verkostonäkökulmasta. Yritysten toimintaympäristö muuttuu
nopeasti. Tällöin verkostosuhteet, toimiva sosiaalinen
vuorovaikutus ja uuden tiedon hyödyntäminen ovat keskeisiä
organisaation menestymiseksi.

Karintaus ja professori
Hanna Lehtimäki pitivät oman esityksensä ”U
nderstanding Strategy Praxis through Social Networks” konferenssin “
Strategizing Across Networks” -sessiossa.

Karintaus pitää matkan tutkimuksellista antia hyvänä.
Osallistuminen auttoi häntä asemoimaan omaa tutkimusta suhteessa
muuhun uuteen strategiatutkimukseen. Esityksestä saadut kommentit
auttoivat täsmentämään tutkimuskysymyksiä ja kehittämään
tutkimusasetelmaa edelleen.

Konferenssi vahvisti Karintauksen ja Lehtimäen käsitystä siitä,
että heidän tekemällään tutkimuksella on kansainvälistä uutuusarvoa
ja paikka strategiatutkimuksen tieteellisessä keskustelussa.

Karintaus ja Lehtimäki vahvistivat konferenssissa kansainvälisiä
yhteyksiään saman strategiatutkimuksen osa-alueen tutkijoihin
osallistumalla työpajoihin, paneeleihin, sessioihin ja
keskusteluihin. Lisäksi he loivat kontakteja tutkijoihin, jotka
ovat kiinnostuneita neurotieteiden tutkimustulosten hyödyntämisestä
strategia- ja johtamistutkimuksessa.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

The 30th Annual International SMS Conference, 12.-15.9.2010, Italia http://rome.strategicmanagement.net