The 30th Congress of the International Commission on Occupational Health, ICOH, 18.-23.3.2012, Meksiko

Hanketiedot

Hankenumero
111301

Hakija
Marjo Sinokki

Toteuttaja
Marjo Sinokki

Lisätietoja
Marjo Sinokki
marjo.sinokki@turku.fi

Toteutusaika
18.3.2012 - 30.4.2012

Työsuojelurahaston päätös
27.10.2011
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
2 800 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2012

Tiivistelmä

Työilmapiirin yhteys työntekijöiden mielenterveyteen

Masennus, ahdistuneisuus ja alkoholinkäyttösairaudet ovat yleisiä ongelmia työssäkäyvän väestön keskuudessa. Työilmapiirin ja mielenterveyshäiriöiden yhteyttä ei ole aiemmin tutkittu käyttämällä standardisoitua haastattelua väestöpohjaisessa aineistossa. Tässä tutkimuksessa selviteltiin työilmapiirin yhteyttä masennukseen, ahdistuneisuuteen ja alkoholinkäyttösairauksiin sekä masennuslääkkeiden käyttöön suomalaisessa työväestössä.

Menetelmä: Tutkimuksen aineistona oli kansallisesti edustava otos (N=3347) 30-64-vuotiaita työssäkäyviä suomalaisia. Työilmapiiriä mitattiin itsearviointiasteikolla. DSM-IV diagnoosit masennuksesta, ahdistuneisuudesta ja alkoholinkäyttösairauksista perustuivat CIDI-haastatteluun (Composite International Diagnostic Interview). Masennuslääkkeiden käyttö kolmen vuoden aikana saatiin Kansaneläkelaitoksen kansallisesta lääketilastosta.

Tulokset: Huono työilmapiiri oli merkitsevästi yhteydessä masennukseen (OR 1,61 ja 95 % CI 1,10-2,36), mutta ei alkoholinkäyttösairauksiin. Huonon työilmapiirin yhteys ahdistuneisuushäiriöihin heikkeni selkeästi, kun malliin lisättiin työn vaatimukset ja työn hallinta. Huono työilmapiiri ennusti myös masennuslääkkeiden käyttöä kolmen vuoden seurannan aikana (OR 1,53 ja 95 % CI 1,02-2,30).

Pohdinta: Huono työilmapiiri on yhteydessä DSM-IV mielialahäiriöihin ja se on myös riskitekijä masennuslääkkeillä hoidettaviin mielenterveyshäiriöihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marjo Sinokki

Tiedote

Huonohenkinen työpaikka masentaa

30.4.2012

Marjo Sinokki osallistui Meksikossa 18.–23. maaliskuuta 2012 järjestettyyn työterveyskongressiin. Omassa esityksessään Sinokki totesi, että huono työilmapiiri on selvästi yhteydessä masennukseen. Tätä vastoin yhteys ahdistuneisuushäiriöihin on heikko ja yhteys alkoholisairauksiin olematon. Työsuojelurahasto osallistui Sinokin matkakuluihin stipendillä.

Tulokset pohjaavat Sinokin väitöskirjaan, joka tarkistettiin vuonna 2011. Aiheena oli työilmapiirin yhteys työntekijöiden mielenterveyteen. Tätä yhteyttä ei ole aiemmin tutkittu käyttämällä vakioitua haastattelua kansallisesti edustavassa väestöaineistossa.

Sinokki luonnehtii kongressia korkeatasoiseksi. Hänen esityksestään keskusteltiin vilkkaasti ja hyvähenkisesti. Keskusteluun nousivat työilmapiiri, sosiaalinen tuki, mielialalääkkeiden käytön lisääntyminen ja työelämän muutokset.

Kongressissa kuultiin monia kansainvälisiä esityksiä muun muassa erilaisten altisteiden ja terveyden välisistä yhteyksistä.

Sinokki hankki matkallaan uusia tutkijatuttavuuksia.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://www.icohcongress2012cancun.org