The 4th EMES International Research Conference on Social Enterprise, 1. – 4.7.2013, Belgia

Hanketiedot

Hankenumero
113219

Hakija
Saila Tykkyläinen

Toteuttaja
Saila Tykkyläinen

Lisätietoja
Saila Tykkyläinen
saila.tykkylainen@gmail.com

Toteutusaika
1.7.2013 - 15.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
4.6.2013
650 euroa

Kokonaiskustannukset
815 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2013

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteet
Yhteiskunnallinen yritystoiminta on noussut tutkimus- ja kehittämistyön kohteeksi viimeisten vuosikymmenten aikana ympäri maailmaa. Suomessa käsite on uusi, eikä yhteiskunnallisia yrityksiä yleisesti vielä tunneta. Suomalainen liiketoimintamalli on huonosti tunnettu myös kansainvälisesti. Tutkimusartikkeli tuottaa lisäarvoa kansainväliselle akateemiselle yhteisölle, mutta tietoa tarvitaan myös politiikkavalmistelun tueksi.

Menetelmät
Suomalaisen yhteiskunnallisen yritystoiminnan erityispiirteet -artikkelissa tuotetaan laadullisen tekstianalyysin ja Isabel Alegren luomasta luokittelusta kehitetyn analyysikehikon avulla avulla tietoa suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten monimuotoisuudesta sekä erityispiirteistä suhteessa kansainvälisiin malleihin.

Tutkimusaineistona käytetään Yhteiskunnallinen yritys -merkin vuonna 2012 saaneiden yritysten Suomalaisen Työn Liitolle tekemiä hakemuksia ja niiden liitteitä. Aineisto luokitellaan eri taustatekijöiden sekä Yhteiskunnallinen yritys -merkin kriteerien mukaan, jonka jälkeen yrityksiä analysoidaan Alegren teorian sovelluksella.

Tutkimuksen tulokset
Artikkeli esitellään 1.7.-4.7. Liegessä järjestettävässä 4th EMES International Research Conference on Social Enterprise. Se pyritään saamaan osaksi elokuussa koottavaa konferenssijulkaisua, mutta joka tapauksessa se julkaistaan mm. Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERNin sivuilla www.finsern.fi

Hankkeen vastuuhenkilö

Saila Tykkyläinen

Tiedote

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnettuutta lisättävä

15.8.2013

Saila Tykkyläinen piti
Harri Kostilaisen kanssa The 4th EMES
International Research Conference on Social Enterprise, EMS
-konferenssissa esityksen, jossa he selvittivät suomalaisen
yhteiskunnallisen yritystoiminnan tilaa sekä esittelivät 29
yhteiskunnallista yritystä koskevan tutkimuksen tuloksia.

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan kehittäminen liittyy
kiinteästi työelämän kehittämiseen ja se on käsitteenä Suomessa
uusi, eikä yhteiskunnallisia yrityksiä vielä tunneta yleisesti.
Suomalainen liiketoimintamalli on huonosti tunnettu myös
kansainvälisesti.

Heikommassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä työllistävät
sosiaaliset yritykset ovat eräs yhteiskunnallisen yritystoiminnan
tyyppi. Lisäksi yhteiskunnallisen yrittämisen liiketoimintamallissa
korostuvat työhyvinvointiin ja työntekijöiden
vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät laatutekijät sekä
työntekijöidensä omistamat yritykset.

Tutkimus lisää ymmärrystä yhteiskunnallisen yritystoiminnan
kehittymisen esteistä ja mahdollisuuksista purkaa niitä. Lisäksi
saadaan tietoa siitä, miten suomalaisesta yhteiskunnallisesta
yritystoiminnasta tulisi viestiä.

Tutkijat kertoivat konferenssissa myös, miten suomalainen
yhteiskunnallisen yrittämisen malli näyttää eroavan
kansainvälisistä malleista.

Tutkijoiden tavoitteena on saada artikkeli EMESin
konferenssijulkaisuun. Artikkeli julkaistaan ainakin Suomen
Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERNin
sivuilla.

EMES on johtava eurooppalainen yhteiskunnallisen yritystoiminnan
tutkimusverkosto, joka järjestää kansainvälisen konferenssin
tematiikasta joka toinen vuosi. Vuoden 2013 konferenssi pidettiin
1.-4.7.2013 Belgian Liegessä. Konferenssiin oli ilmoittautunut 320
tutkijaa, opiskelijaa ja käytännön tekijää ympäri maailman. Saila
Tykkyläinen sai konferenssimatkaa varten Työsuojelurahastolta
matkastipendin.

Konferenssin yhteydessä pidetyssä EMES-jäsenten kokouksessa
vahvistettiin FinSERNin EMES-jäsenyys, mikä tulevaisuudessa
helpottaa kansainvälisten suhteiden luomista.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

www.emes.net

www.emes.net/what-we-do/events/conferences/4th-emes-international-research-conference-on-social-enterprise/