The 6th International Conference on Safety and Environment in Process and Power Industry, 13. – 16.4.2014, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
114183

Hakija
Pasi Porkka

Toteuttaja
Pasi Porkka

Lisätietoja
Pasi Porkka
pasi.porkka@tut.fi

Toteutusaika
11.4.2014 - 10.6.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
1 586 euroa

Tulokset valmistuneet
10.6.2014

Tiivistelmä

Italian Bologna oli joka toinen vuosi järjestettävän sähköalan ja prosessiteollisuuden turvallisuuskonferenssin pitopaikkana. Työsuojelurahaston rahoittamassa Pro Turva -hankkeessa (110071) tutkittiin henkilöstön käsityksiä turvallisuuskulttuurista. Hankkeeseen osallistui kymmenen yritystä Harjavallan teollisuuspuistosta sekä neljä sähköalan yritystä. Hankkeen aikana 2010-2012 tutkimuksen pääpaino oli yrityskohtaisissa tuloksissa sekä vähäisemmässä määrin teollisuudenalan yhteisissä tuloksissa.

Myös teollisuudenalojen vertailu on tutkimusmielessä erittäin kiinnostava aihe. Tein omaa väitöskirjaani varten teollisuudenalojen vertailututkimuksen käyttäen Pro Turva –hankkeen aikana saatua dataa hyödykseni. Yrityksissä suoritettujen kyselytutkimusten data koostettiin teollisuudenalakohtaisesti, jolloin vertailun pohjaksi saatiin 408 vastausta prosessiteollisuudesta ja 158 sähköalalta. Tutkimuksessa vertailtiin teollisuudenalojen erovaisuuksia turvallisuuskulttuurin tiettyjen piirteiden arvostuksen ja kehitystoiveiden osalta.

Konferenssin teemaan erinomaisesti sopinut esitykseni ”Comparison of Safety Cultures between the Chemical and Power Industries” herätti runsaasti keskustelua. Vastaavanlaista näiden kahden eri teollisuudenalan vertailua ei konferenssin osallistujilla ollut tiedossa. Tulosten käyttömahdollisuuksista keskusteltaessa ”European process safety centre”n tekninen johtaja Richard Gowland totesi tuloksilla olevan myös käytännöllistä arvoa turvallisuuden konsultointia tekeville yrityksille.

Matkan aikana solmin muutamia kontakteja eri yliopistojen edustajiin, sekä sain sovittua väitöskirjalleni esitarkastajan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pasi Porkka

Tiedote

Turvallisuus nähdään samoin, mutta ei ihan

10.6.2014

Tutkija
Pasi Porkka esitteli Italian Bolognassa
tutkimustaan, jossa hän vertaili teollisuusalojen
turvallisuuskulttuurien eroja. Hän löysi prosessiteollisuudesta ja
sähköalalta sekä samoja että eroavia kiinnostuksen kohteita, nyt ja
ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Hän osallistui sähköalan
ja prosessiteollisuuden turvallisuuskonferenssiin, joka
järjestettiin 13.–16. huhtikuuta 2014. Työsuojelurahasto tuki
Porkan osallistumista stipendillä.

Esitys perustui Työsuojelurahaston rahoittamassa Pro Turva
-hankkeessa (TSR
110071) kerättyyn dataan. Tulokset
perustuvat  prosessiteollisuuden 408 ja sähköalalta 158
vastaukseen. Porkka laski tiedot teollisuudenaloittain.

Esitys julkaistiin Chemical Engineering Transactions -sarjassa
34:2014.

Hän kertoo esityksensä herättäneen runsaasti keskustelua, sillä
vastaavaa vertailua ei ollut osallistujien tiedossa. Tuloksilla voi
olla arvoa myös turvallisuuskonsultoinnin yrityksille.

Porkka sai tutkimukseensa hyviä kommentteja. Lisäksi hän solmi
yhteyksiä etenkin Japaniin. Matkan selvästi tärkeimpänä antina
Porkka kuitenkin pitää sitä, että hän sai väitöskirjansa
esitarkastajaksi turvallisuusalan merkittävän tutkijan. Porkka
tekee opinnäytettään Tampereen teknillisen yliopiston Porin
korkeakouluyksikössä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen