The 7 th International Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders, Premus 2010, 29.8-3.9.2010, Ranska

Hanketiedot

Hankenumero
110254

Hakija
Eija Haukka

Toteuttaja
Eija Haukka

Lisätietoja
Eija Haukka
eija.haukka@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 30.9.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 090 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2010

Tiivistelmä

Matkastipendi
Angers, Ranska 29.8-3.9.2010
PREMUS (7th International Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders) ja WDPI (Work Disability Prevention and Integration) kongressi.

Kongressissa on teemasessio aiheesta: Multisite-pain, risk factors and consequences, johon esitelmäni Reciprocal associations of psychosocial factors at work with multi-site musculoskeletal pain, a two-year follow-up study among kitchen workers, on hyväksytty.

Esitelmä perustuu väitöskirjani osatyöhön, jossa selvitettiin liikuntaelinten monioireisuuden muutoksia ajassa (kehityspolkuja) sekä yhteyksiä psykososiaalisiin työolotekijöihin ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Tulos oli mielenkiintoinen. Työhön liittyvät psykososiaaliset tekijät ennustavat liikuntaelinten monioireisuutta ja päinvastoin, monioireisuus ennustaa epäsuotuisia psykososiaalisia työolotekijöitä. Tulos on kansainvälisesti kiinnostava, koska sen pohjalta mahdolliset syy-seuraustarkastelut joutuvat uuteen valoon.

Tutkimus perustuu Työterveyslaitoksella v. 2002-2005 toteutetun tutkimushankkeen Ergonomiaintervention vaikuttavuus – satunnaistettu vertailututkimus ja laadullinen tutkimus – aineistoon. Kohdejoukkona oli neljän kaupungin 119 kunnallista keittiötä ja 504 työntekijää.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eija Haukka

Tiedote

Kehnoista työoloista monia liikuntaelinoireita – monioireisuudesta kehnot työolot

30.9.2010

Eija Haukka osallistui kongressiin, jossa
paneuduttiin työperäisiin tuki- ja liikuntaelinoireisiin. Kongressi
järjestettiin Ranskan Angers´ssa 9.8.–3.9.2010. Haukka esitteli
tutkimuksensa kahdensuuntaisia tuloksia: Keittiötyöntekijänaisilla
epäsuotuisat psykososiaaliset työolot ennustivat liikuntaelinten
monioireisuutta ja monioireisuus ennusti epäsuotuisia
psykososiaalisia työoloja. Työsuojelurahasto osallistui Haukan
matkakustannuksiin stipendillä.

 

Viimeaikaiset väestötutkimukset ja eräät ammattiryhmätutkimukset
todistavat, että usealla kehon alueella samanaikaisesti esiintyvä
kipu on yleisempää kuin vain yhden alueen kipu. Kuitenkin
perinteisesti on tutkittu oireita esimerkiksi niskasta, selästä tai
yläraajoista. Monioireisuuden riskeistä tiedetään vähän.

 

Haukka piti suullisen esityksen Premus-kongressissa. Esitys
perustuu hänen väitöskirjansa osatyöhön keittiötyöntekijänaisista.
Työssään Haukka selvittää liikuntaelinten monioireisuutta, jolloin
kipualueita on vähintään kolme seitsemästä mahdollisesta.

 

Lisäksi Haukka tutkii muutoksia ajassa eli yhteyksiä
psykososiaalisiin työoloihin, kuten työn hallintaan, tietojen ja
taitojen käyttöön, esimiehen tukeen, työntekijöiden keskinäisiin
suhteisiin sekä kiireeseen ja stressiin.

 

Haukka kertoo tulostensa herättäneen keskustelua. Hän sai kiitosta
etenkin kahden vuoden seuranta-aineiston monipuolisesta
analyysista. Haukka käytti kahta pitkittäisanalyysia. Hänen
mukaansa vastaavia tutkimuksia ei ole aiemmin tehty.

 

Kongressi kokosi noin 700 osallistujaa, joista 500 esitti
esityksensä suullisesti, loput posterina. 

Toimittaja
Hannu Kaskinen