The 9th International Conference on Mobile Business, ICMB 2010 ja The 9th Global Mobility Roundtable, MGR 2010, 13.-15.6.2010, Kreikka

Hanketiedot

Hankenumero
110261

Hakija
Maiju Vuolle

Toteuttaja
Maiju Vuolle

Lisätietoja
Maiju Vuolle
maiju.vuolle@gofore.com

Toteutusaika
1.6.2010 - 15.8.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
600 euroa

Kokonaiskustannukset
933 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2010

Tiivistelmä

Väitöskirjatyöhöni liittyvä artikkeli on hyväksytty Ateenassa 13.-15.6.2010 järjestettävään yhteiskonferenssiin (9th International conference on mobile business + 9th Global mobility roundtable).

Konferenssissa esiteltävä paperi (Theoretical evaluation models used in mobile work context) tarkastelee teoreettisia malleja, joiden avulla yritysten mobiilipalvelujen käyttöä ja vaikutuksia on arvioitu mobiiliissa työympäristössä. Paperissa esitellään miten perinteisiä teknologian arviointimalleja on laajennettu mobiilius ja työkäyttö huomioiden sekä millaisia uusia malleja on kehitetty mobiilia liiketoimintaa varten. Paperin tuloksena esitellään yhdistelmä eri mallien ulottuvuuksista ja todetaan että laajennokset liittvät sekä mobiiliin teknologiaan, mobiiliin työtehtävään sekä organisatorisiin tekijöihin. Lopuksi paperissa pohditaan miten nykytietämystä voisi kehittää edelleen huomioiden palvelututkimukseen, liiketoiminnan suorituskykyyn ja arvoihin liittyviä tekijöitä.

Paperi julkaistaan konferenssijulkaisuna joten tulokset ovat käytettävissä heti konferenssin jälkeen. Paperin tuloksia hyödynnetään tulevissa hankesuunnitelmissa sekä tuloksia esitellään akateemisen yleisön lisäksi myös yritysedustajille. Tavoitteena on jatkossa operationalisoida mallin eri osatekijöitä ja saada niitä helpommin mitattavaan muotoon.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maiju Vuolle

Tiedote

Liikkuva teknologia liikkuu teoriasta käytäntöön

15.8.2010

Maiju Vuolle osallistui 13.-15. kesäkuuta 2010
Ateenassa järjestettyyn kansainväliseen mobiilialan konferenssiin.
Vuolle ja
Jonna Käpylä olivat kirjoittaneet artikkelin
teoreettisista malleista, joilla työntekijöiden mobiilin
teknologian käyttöä ja käytön vaikutuksia on tutkittu. Työ koostui
tuoreesta kirjallisuuskatsauksesta. Työsuojelurahasto avusti
Kreikan-matkaa stipendillä.

Vuolle ja Käpylä yhdistivät mallien tärkeimpiä näkökulmia ja
pohtivat, mitä asioita ei otettu huomioon, kun paneuduttiin
mobiiliuteen ja palvelujen työkäyttöön yrityksissä. Muut
osallistujat kiittelivät esitystä hyväksi yhteenvedoksi
tämänhetkisestä tietämyksestä. Keskustelua herätti teoreettisten
mallien antama kuva todellisuudesta.

Tänä vuonna tapahtumaan oli yhdistetty kaksi aiemmin erillistä
konferenssia. Molemmat järjestettiin nyt yhdeksättä kertaa.
Konferenssiin osallistui tutkijoita 40 maasta.

Liikkuvan teknologian yrityskäyttö ja vaikutusten mittaus
sivuosissa

Maiju Vuolle kuvaa konferenssin antia itselleen erittäin
hyödylliseksi. Hän sai sekä uusia ajatuksia että motivaatiota
työhönsä, mutta ennen kaikkea hyvän katsauksen tutkimuksesta ja
mobiilialan kehityspiirteistä maailmalla. Konferenssissa ei
kuitenkaan juuri käsitelty yrityskäyttöä ja vaikutusten
mittaamista. Vuolle arvioi, että niissä on vielä paljon
tekemistä.

Vuolle tapasi konferenssissa runsaasti alan tutkijoita. Hän
uskoo näistä kontakteista olevan iloa myös jatkossa, esimerkiksi
väitöskirjan loppuunsaattamisessa ja uusien tutkimushankkeiden
ideoimisessa sekä mahdollisessa yhteistyössä.

Matkan konkreettinen anti koostui julkaisusta, jota Vuolle
hyödyntää tulevassa väitöskirjassaan. Hän on jo esitellyt julkaisun
tuloksia edustamansa yrityksen yhteistyöyritykselle. Kun Vuolle käy
Australiassa, hän esittelee tuloksia myös sikäläisille
tutkijoille.

Toimittaja
Hannu Kaskinen